Odbitak pretporeza temeljem računa primljenog od poreznog obveznika koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Objavljeno: 2.prosinca 2022.

​​​Budući je Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, obvezna uzeti u obzir sudsku praksu Suda Europske unije (dalje: Sud EU), nadležnog za tumačenje odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ, ovim putem obavještavamo porezne obveznike da prema presudi Suda EU u predmetu C-9/20 (Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136) porezni obveznik, koji primjenjuje redovni postupak oporezivanja, kada primi račun za isporuku dobra ili za uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun.

U presudi u predmetu C-9/20 Sud EU tumači primjenu odredbe članka 167. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, koja je preuzeta odredbom članka 57. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, Rješenje USRH 99/13, 153/13).

Odluka Suda EU u presudi u predmetu C-9/20 glasi:

„Članak 167. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010., treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis kojim se predviđa da pravo na odbitak pretporeza nastaje već u trenutku izvršenja transakcije u slučaju kada, u skladu s nacionalnim odstupanjem na temelju članka 66. prvog stavka točke (b) Direktive 2006/112, kako je izmijenjena Direktivom 2010/45, obveza obračuna PDV‑a u odnosu na isporučitelja nastaje tek u vrijeme naplate naknade, a naknada još nije plaćena.“

​Više o navedenom pogledati u Mišljenju ​Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/22-02/87, URBROJ: 513-07-21-01-22-3, objavljenom na službenim stranicama Porezne uprave.  

​​