Odluke jedinica lokalne samouprave kojima se propisuje plaćanje lokalnih poreza

Objavljeno: 24.studenoga 2021.

Odredbom članka 42. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.; dalje u tekstu: ZLP)  propisano je da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se propisuje i uređuje plaćanje poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, s primjenom od 1. siječnja iduće godine. 

Iznimno, prema odredbi članka 42. stavka 3. ZLP-a predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može tijekom godine donositi odluke o prirezu porezu na dohodak, koje se moraju objaviti u "Narodnim novinama", a stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u „Narodnim novinama“. 

Navedene odredbe ZLP-a primjenjuju se bez iznimke te nema pravne osnove da jedinica lokalne samouprave u svojoj odluci drugačije propisuje stupanje na snagu i primjenu odluke.

Odredbom članka 20. ZLP-a propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Prema odredbi članka 42. stavka 1. ZLP-a, ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odluči uvesti neki od navedenih poreza, ono svojom odlukom utvrđuje: 
  1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak: visinu stope prireza porezu na dohodak, 

  2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju: visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, 

  3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor: visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,

  4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina: što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Propisivanje odredbi kojima se uređuje tko su porezni obveznici, što čini poreznu osnovicu, koji je način obračuna i plaćanja lokalnih poreza, tko je oslobođen od plaćanja lokalnih poreza, kome se može odobriti olakšica odnosno popust prilikom plaćanja lokalnih poreza, koja dokazna sredstva mogu poreznom tijelu poslužiti kao dokaz u poreznom postupku za utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje i sl. nije u djelokrugu jedinice lokalne samouprave nego je navedeno propisano propisima više pravne snage tj. ZLP-om i Općim poreznim zakonom („Narodne novine“, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.). Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza je dužno na odgovarajući način primjenjivati navedene propise više pravne snage te nema pravne osnove da jedinica lokalne samouprave u svojoj odluci uređuje pitanja za koja nije izričito ovlaštena odredbom citiranog članka 42. stavka 1. ZLP-a.

Jedinice lokalne samouprave dužne su odluku svog predstavničkog tijela (uključujući sve izmjene ili dopune odluke) dostaviti Poreznoj upravi (u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnoj stranici Porezne uprave te radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza (članak 43. ZLP-a). 

​Cilj dostave odluka Poreznoj upravi je dostupnost odluka svim poreznim obveznicima te poslodavcima na jednom mjestu, ali i saznanje Porezne uprave o obvezi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza (ako su jedinice lokalne samouprave povjerile Poreznoj upravi obavljanje poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza). Stoga je iznimno važno da jedinice lokalne samouprave dostave svoje odluke u zakonskom roku, kako bi Porezna uprava uskladila svoje postupanje s dostavljenim odlukama.

Jedinice lokalne samouprave odluku svog predstavničkog tijela dostavljaju Poreznoj upravi isključivo na adresu elektroničke pošte: lokalni.porezi@porezna-uprava.hr ​(odluku nije potrebno dostavljati u fizičkom obliku). Podsjećamo, jedinice lokalne samouprave putem navedene elektroničke pošte dostavljaju:

  • potpisanu i pečatiranu odluku u .pdf formatu

  • odluku u word formatu (radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave)

  • broj „Narodnih novina“ u kojem je odluka objavljena (ako odluka sadrži odredbe o prirezu) odnosno službenog glasnika (ako je ista objavljena u službenom glasniku) 

  • kontakt podatke osobe zadužene za lokalne poreze kao i osobe koja istu zamjenjuje u odsustvu (ime i prezime, adresa elektroničke pošte i telefonski broj). 

Nadzor nad primjenom ZLP-a i propisa donesenih na temelju ZLP-a provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava, što je propisano odredbom članka 53. ZLP-a.

​​