Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/20-07/356, Urbroj: 50301/05/14-20-1 od 30. studenoga 2020. (Narodne novine broj: 133/20) ravnatelj Porezne uprave donosi

 

UPUTU 

o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za veljaču 2021. 

 

I. 

Uvjeti ostvarivanja prava na nadoknadu fiksnih troškova 

Poduzetnicima kojima je Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na dan 1. veljače 2021. bio obustavljen rad (dalje u tekstu: Odluke) nadoknadit će se svi ili dio fiksnih troškova za veljaču 2021. godine. 

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova za veljaču 2021. ostvaruju poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u veljači 2021. godine u odnosu na veljaču 2020. godine bio najmanje 60%. 

Iznimno, poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova za veljaču 2021. ako im je pad prihoda/primitaka u veljači 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%. 

Ako su poduzetnici započeli s radom u prosincu 2020. ili u 2021. godini, nemaju pravo na nadoknadu fiksnih troškova jer ne postoji razdoblje za usporedbu radi izračuna pada primitaka/prihoda. 

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% nadoknadit će se iznos fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadit će se fiksni troškovi poslovanja u cijelosti. 

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost.  

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u studenom 2020. godine.  

Ukoliko računi nisu plaćeni prije isplate nadoknade poduzetnici su ih dužni platiti u roku od 8 dana od dana isplate nadoknade.

 

II. 

Pojam fiksnih troškova za potrebe ove Upute 

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:           

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,

 • mjesečni trošak najma softverske opreme za fiskalizaciju

 • trošak obvezne pričuve,

 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,

 • trošak komunalne naknade,

 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,

 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine, 

 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,

 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina. 

 

III. 

Djelatnosti na koje se primjenjuje Uputa 

Nadoknada svih ili dijela fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike  kojima je Odlukama:

 • obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studenski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja odnosno učenike ili studente 

 • obustavljen rad casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje

 • obustavljen rad teretana, fitnes centara te sportskih i rekreacijskih centara

 • obustavljeno održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranje plesnih škola

 • obustavljen rad školama stranih jezika osim obavljanja djelatnosti on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu. 

Iznimno, pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je obustavljen rad ugostiteljskih objekata i u slučaju kada u skladu s Odlukama obavljaju dozvoljeni rad pripreme i dostave hrane, pića, napitaka i slastica.

 

IV. 

Način ostvarivanja prava 

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) (u daljnjem tekstu: Zahtjev) poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. 

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna, od 15. ožujka 2021.  do 15. travnja 2021. godine.  

Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici sustava ePorezna dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“. 

U Zahtjevu obvezno se popunjavaju polja 1. Podaci o podnositelju zahtjeva, 2. Sadržaj zahtjeva, te 3. Činjenice za odlučivanje po zahtjevu.


V. 

Po odobrenju Zahtjeva, Ministarstvo financija, Porezna uprava će dostaviti elektroničkim putem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obavijest o statusu Zahtjeva i visini odobrenih fiksnih troškova po poduzetniku. 

Hrvatski zavod za zapošljavanje će izvršiti isplatu odobrenih fiksnih troškova na naznačeni račun u Zahtjevu.

 

​VI. 

Zahtjev iz točke IV. sastavni je dio ove Upute.

 ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA VELJAČU 2021.​​

 

KLASA: 410-01/20-01/2682

URBROJ: 513-07-21-01/21-8 

Zagreb,  25. veljače 2021.

 ​

Uputa u PDF formatu dostupna je ovdje​​.​ ​