Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/20-07/356, Urbroj: 50301/05/14-20-1 od 30. studenoga 2020. (Narodne novine broj: 133/20) ravnatelj Porezne uprave donosi

UPUTU

o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za travanj 2021.


I.

Uvjeti ostvarivanja prava na nadoknadu fiksnih troškova 

Poduzetnicima kojima je Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na dan 1. travnja 2021. bio obustavljen ili ograničen rad (dalje u tekstu: Odluke) nadoknadit će se svi ili dio fiksnih troškova za travanj 2021. godine.

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova za travanj 2021. ostvaruju poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u travnju 2021. godine u odnosu na travanj 2019. godine bio najmanje 60%.

Iznimno, poduzetnici koji su započeli s radom nakon travnja 2019. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova za travanj 2021. ako im je pad prihoda/primitaka u travnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Ako su poduzetnici započeli s radom u prosincu 2020. ili u 2021. godini, nemaju pravo na nadoknadu fiksnih troškova jer ne postoji razdoblje za usporedbu radi izračuna pada primitaka/prihoda.

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% nadoknadit će se iznos fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadit će se fiksni troškovi poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost. 

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u studenom 2020. godine. 

Ukoliko računi nisu plaćeni prije isplate nadoknade poduzetnici su ih dužni platiti u roku od 8 dana od dana isplate nadoknade.

Poduzetnici u odnosu na koje su od strane nadležnih tijela počevši od ožujka 2021. pokrenute radnje za utvrđenje prekršaja koji se odnose na obvezu izdavanja i fiskaliziranja računa ili radi kršenja odluka Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) nemaju pravo na nadoknadu fiksnih troškova od mjeseca pokretanja radnje za utvrđenje prekršaja do kraja 2021. godine.

II.

Pojam fiksnih troškova za potrebe ove Upute

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,

 • mjesečni trošak najma softverske opreme za fiskalizaciju

 • trošak obvezne pričuve,

 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,

 • trošak komunalne naknade,

 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,

 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine, 

 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,

 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa.

III.

Djelatnosti na koje se primjenjuje Uputa


Nadoknada svih ili dijela fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je Odlukama:

 • obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno ograničen rad ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati samo na otvorenim terasama odnosno drugim otvorenim prostorima za usluživanje, osim za ugostiteljske objekte iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz skupine »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« kojima je dopušteno u zatvorenim prostorima usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno učenike ili studente.

 • obustavljeno organiziranje plesnih škola

 • obustavljeno održavanja radionica, osim dječjih igraonica i radionica koje se mogu održavati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera

​IV.

Način ostvarivanja prava

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) (u daljnjem tekstu: Zahtjev) poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna, od 15. svibnja 2021. do 15. lipnja 2021. godine. 

Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici sustava ePorezna dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“​.

U Zahtjevu obvezno se popunjavaju polja 1. Podaci o podnositelju zahtjeva, 2. Sadržaj zahtjeva, te 3. Činjenice za odlučivanje po zahtjevu.

V.

Po odobrenju Zahtjeva, Ministarstvo financija, Porezna uprava će dostaviti elektroničkim putem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obavijest o statusu Zahtjeva i visini odobrenih fiksnih troškova po poduzetniku.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će izvršiti isplatu odobrenih fiksnih troškova na naznačeni račun u Zahtjevu.

VI.

Zahtjev iz točke IV. sastavni je dio ove Upute.


ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA TRAVANJ 2021.​​


KLASA: 410-01/20-01/2682

URBROJ: 513-07-21-01/21-12

Zagreb, 30. travnja 2021.


Uputa u PDF formatu dostupna je ovdje.​​