​​​

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/20-07/356, Urbroj: 50301/05/14-20-1 od 30. studenoga 2020. (Narodne novine broj: 133/20) ravnatelj Porezne uprave donosi

UPUTU

o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za siječanj 2021.


​I.

Uvjeti ostvarivanja prava na nadoknadu fiksnih troškova

Poduzetnicima kojima je Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. i 8. siječnja 2021. obustavljen rad (dalje u tekstu: Odluke) nadoknadit će se svi ili dio fiksnih troškova za siječanj 2021. godine.

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova za siječanj 2021. ostvaruju poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine bio najmanje 60%.

Iznimno, poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova za siječanj 2021. ako im je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Ako su poduzetnici započeli s radom u prosincu 2020. ili u 2021. godini, nemaju pravo na nadoknadu fiksnih troškova jer ne postoji razdoblje za usporedbu radi izračuna pada primitaka/prihoda.

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% nadoknadit će se iznos fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadit će se fiksni troškovi poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustav​​u poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost. 

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u studenom 2020. godine. 

Ukoliko računi nisu plaćeni prije isplate nadoknade poduzetnici su ih dužni platiti u roku od 8 dana od dana isplate nadoknade.


II.

Pojam fiksnih troškova za potrebe ove Upute

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:            

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,

 • mjesečni trošak najma softverske opreme za fiskalizaciju

 • trošak obvezne pričuve,

 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,

 • trošak komunalne naknade,

 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,

 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine, 

 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,

 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

III.

Djelatnosti na koje se primjenjuje Uputa

Nadoknada svih ili dijela fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike iz Odluka navedenih u točki 1. stavak 1. ove Upute, kojima je:

 • obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studenski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja odnosno učenike ili studente 

 • obustavljen rad casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje

 • obustavljen rad teretana, fitnes centara te sportskih i rekreacijskih centara

 • obustavljeno održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranje plesnih škola

 • obustavljen rad školama stranih jezika osim obavljanja djelatnosti on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu.

Iznimno, pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je obustavljen rad ugostiteljskih objekata i u slučaju kada u skladu s Odlukama obavljaju dozvoljeni rad pripreme i dostave hrane i pića. 


IV.

Način ostvarivanja prava

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COV​ID-19) (u daljnjem tekstu: Zahtjev) poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna​, od 15. veljače 2021.  do 15. ožujka 2021. godine. 

Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici sustava ePorezna dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“​.

U Zahtjevu obvezno se popunjavaju polja 1. Podaci o podnositelju zahtjeva, 2. Sadržaj zahtjeva, te 3. Činjenice za odlučivanje po zahtjevu.


V.

Po odobrenju Zahtjeva, Ministarstvo financija, Porezna uprava će dostaviti elektroničkim putem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obavijest o statusu Zahtjeva i visini odobrenih fiksnih troškova po poduzetniku.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će izvršiti isplatu odobrenih fiksnih troškova na naznačeni račun u Zahtjevu.


VI.

Zahtjev iz točke IV. sastavni je dio ove Upute.


ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA SIJEČANJ 2021.


KLASA: 410-01/20-01/2682

URBROJ: 513-07-21-01/21-7

Zagreb, 30. siječnja 2021.


Uputa u PDF formatu dostupna je ovdje​.