​​POREZNE PROMJENE OD 1. SIJEČNJA 2021.

U nastavku donosimo bitne porezne promjene koje u okviru 5. kruga poreznog rasterećenja stupaju na snagu 1. siječnja 2021.  


POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

 • usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu, s učinkom od 1. srpnja 2021. godine 

 • usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2019/1995 od 21. studenoga 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju dobara na daljinu i određene isporuke dobara na domaćem tržištu kako bi se proširile odredbe o poreznim obveznicima koji upravljaju elektroničkim sučeljima kao što su platforme i portali koji omogućuju poreznim obveznicima koji nemaju sjedište u Europskoj uniji obavljanje isporuka dobara u Europskoj uniji

 • usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije kako bi se izjednačila primjena oslobođenja od PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru Europske unije s oslobođenjem od PDV-a koje se primjenjuje na obrambene napore koji se poduzimaju u okviru Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO).

 • povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15.000.000,00 kuna 

 • proširena je mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu 


POREZ NA DOBIT

Zakon o porezu na dobit​

Pravilnik o porezu na dobit

 • smanjena je porezna stopa za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna,  s 12% na 10% 

 • smanjena je porezna stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, s 12% na 10% 

 • smanjena je stopa poreza po odbitku s 15% na 10% pri isplati naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

 • izmijenjen je postupak utvrđivanja porezno priznatog rashoda kod kreditne institucije u slučaju konačnog otpisa  potraživanja od nepovezane fizičke i pravne osobe. Propisano je kako se iznos otpisanog potraživanja ne smatra oporezivim prihodom ili primitkom 

 • vezano uz cijene i ugovore između povezanih osoba propisana je obveza redovitog usklađenja transfernih cijena 

 • ​proširen je opseg primjene pravila vezenih uz neautentične aranžmane i na slučajeve propisane međunarodnim ugovorima


POREZ NA DOHODAK

Zakon o porezu na dohodak

Pravilnik o porezu na dohodak

 • smanjene su porezne stope s  12% na 10%, s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30% koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja 

 • definira se porezni položaj nacionalne naknade za starije osobe

 • povećan je porez na  dohodak koji je ostvaren po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (nerazmjer imovine). Više bi se oporezivali postupci koji nisu u skladu sa zakonskim propisima, obzirom da je stopa poreza na dohodak smanjena s 36% na 30% zbog čega je Zakonom povećan postotak uvećanja obračunanog poreza na dohodak po toj osnovi sa 50% na 100%

 • dohodak od imovine po osnovi najma/zakupa smatra se prijavljenim dostavom isprava od javnih bilježnika 

 • ujednačava se godišnji obračun za sve porezne obveznike i pojednostavljuje se sustav jer nema više izuzetka u godišnjem obračunu za osobe koje ostvaruju drugi dohodak do iznosa 12.500 kn godišnje

 • proširuje se mogućnost isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

 • proširuje se obuhvat primitaka koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada

 • definira se porezni položaj primitaka koje će ostvarivati digitalni nomadi (oslobođenje od oporezivanja)


FISKALIZACIJA​

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom​

 • Ministru financija daje se ovlast da propiše visinu blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika   


POREZNE PROMJENE OD 1. SIJEČNJA 2020.​

​U nastavku donosimo bitne porezne promjene koje u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja stupaju na snagu 1. siječnja 2020.  


Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Zakon​ o porezu na dodan​u vrijednost

 • ​zadržana opća stopa od 25% 

 • proširen obuhvat stope od 13%

  • ​za nositelje fonogramskih prava

  • za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),

 • povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn 

 • izjednačena primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa (zdravstvo, školstvo i sl.) kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti odnosno primjena oslobođenja neovisno o institucijskom obliku pružatelja usluge 

 • usklađenje s Direktivom Vijeća EU - pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost​

 • Pojašnjava se primjena snižene stope PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta u skladu s posebnim propisom o ugostiteljskoj djelatnosti. S tim u vezi propisuje se da se pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Propisuje se da se dodatnim uslugama osobito smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjernoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.

 • Propisuje se primjena snižene stope PDV-a od 13% za nositelje fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo.

 • Obzirom da je Zakonom o sudskom registru propisano da se OIB dodjeljuje likvidacijskoj masi, odredbe kojima se propisuje porezni tretman isporuka dobara iz stečajne mase dopunjuju se na način da se primjenjuju i na isporuke dobara iz likvidacijske mase koja je ostala iza društva u likvidaciji.

 • Mijenjaju se provedbene odredbe koje se odnose na upis u registar obveznika PDV-a u vezi s čime se propisuje da žalba ne odgađa izvršenje rješenja u slučaju upisa poreznog obveznika u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti. Nadalje, propisuje se da se kod upisa stečajne ili likvidacijske mase koja je ostala iza društva u stečaju ili likvidaciji koje je bilo upisano u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti donosi rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 • Dopunjuju se podaci koji se iskazuju u Obrascu P-PDV pri podnošenju zahtjeva za upis u registar obveznika PDV-a i dodjelu PDV identifikacijskog broja. Podnositelj zahtjeva označava upisuje li se u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev ili po sili zakona, te označava razdoblje oporezivanja (mjesečno ili tromjesečno). Dodan je razlog za dodjelu PDV identifikacijskog broja za porezne obveznike koji stječu dobra unutar Europske unije koja podliježu trošarinama.

 • Pojašnjava se da se posebna evidencija o primljenim računima podnosi za razdoblje oporezivanja za koje je u prijavi PDV-a iskazan pretporez u točki III.1, III.2 i/ili III.3., što znači da se ne podnosi za razdoblje oporezivanja za koje u prijavi PDV-a nije iskazan pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi 5%, 13% i 25%.

 • Propisuje se da Prijavu usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP) strani porezni obveznici koji obavljaju usluge povremenog međunarodnog cestovnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske obvezno podnose putem aplikacije za elektroničku predaju, umjesto putem posebne adrese elektroničke pošte.

 • Zakon o PDV-u usklađen je s Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 radi provedbe određenih poboljšanja vezano uz pravila koja se primjenjuju na području PDV-a i to za prekogranične transakcije u odnosu na ulogu PDV identifikacijskog broja u kontekstu oslobođenja za isporuke unutar Europske unije, aranžmane za premještanja dobara, isporuke u nizu i dokaza o prijevozu za potrebe oslobođenja transakcija unutar Europske unije. S tim u vezi brisane su odredbe članka 12. Pravilnika koje su se odnosile na pojednostavljenje kod premještanja dobara te se dopunjuju odredbe koje se odnose na podnošenje Zbirne prijave za dobra koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje na način da se propisuje da se u Zbirnu prijavu upisuje PDV identifikacijski broj potencijalnog primatelja dobra u okviru aranžmana za premještanje, PDV identifikacijski broj potencijalnog primatelja koji je zamijenjen u okviru aranžmana za premještanje te povrat dobara.

 • Iako su brisane odredbe članka 170. Pravilnika kojima je bilo propisano dokazivanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u druge države članice EU, Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1912, koja je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama od 1. siječnja 2020., propisano je da će za potrebe primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u druge države članice EU:

  • isporučitelj morati posjedovati barem dva neproturječna dokaza od dvije različite strane koje su međusobno neovisne te neovisne i o isporučitelju i o stjecatelju, kao što su primjerice CMR, teretnica ili račun za prijevoz dobara, ili

  • isporučitelj morati posjedovati pojedinačni dokaz, poput CMR-a, teretnice, računa za prijevoz, zajedno s pojedinačnim neproturječnim dokazom poput police osiguranja u vezi s prijevozom dobara ili bankovnog dokumenta kojim se potvrđuje plaćanje otpreme, službenog dokumenta koje je izdalo tijelo javne vlasti, poput javnog bilježnika, kojim se potvrđuje dolazak dobara u državu članicu odredišta, ili potvrde koju je u državi članici odredišta izdao posjednik skladišta kojom se potvrđuje skladištenje dobara u toj državi članici.


U slučaju ako stjecatelj (ili netko za njegov račun) prevozi dobra tada će isporučitelj uz gore navedene dokumente morati posjedovati i pisanu izjavu stjecatelja koju će stjecatelj morati dostaviti isporučitelju do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon isporuke. U pisanoj izjavi stjecatelj treba navesti: datum izdavanja, ime i adresu stjecatelja; količinu i prirodu dobara, datum i mjesto dolaska dobara, u slučaju isporuke prijevoznih sredstava, identifikacijski broj prijevoznog sredstva i identifikaciju pojedinca koji preuzima dobra za račun stjecatelja.Porez na dobit

Zakon o porezu na dobit​

 • ​uveden novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:

1. primjenu stope od 12% 

2. obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

3. mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu

4. gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu


 • usklađenje s Direktivom Vijeća EU - o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti

 • skraćen rok za podnošenje P​​​​​D prijave -  kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja (okončanje likvidacije, prestanak bez likvidacije i svaki drugi prestanak poslovanja) na 8 dana

 • obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena – u roku od 30 dana prije pokretanja postupka uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak

 • inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

Pravilnik o porezu na dobit

 • Detaljnije je propisan postupak utvrđivanja porezne obveze vezane uz oporezivanje imovine, u slučaju izlaznog oporezivanja te postupak u slučaju plaćanja utvrđene porezne obveze tijekom pet godina. 

 • Pojašnjen je postupak prema kojemu se utvrđuje nastanak hibridne neusklađenosti, neusklađenosti porezne rezidentnosti i obrnute hibridne neusklađenosti, te situacije u kojima nastaje obveza povećanja porezne osnovice. Navedena je obveza prema kojoj je svaki porezni obveznik koji je tijekom poreznog razdoblja bio uključen u transakcije koje su izazvale ili mogu izazvati hibridnu neusklađenost uz prijavu poreza na dobit dostavlja podatke o tome kako je nastala neusklađenost i kako je otklonjena. 

 • Propisan je postupak utvrđivanja paušalne porezne osnovice polazeći od ostvarenih prihoda od gospodarske djelatnosti tijekom poreznog razdoblja, uz priznavanje paušalno utvrđenih troškova koji se smanjuju s porastom ostvarenih prihoda u rasponu od 85% do 30%. U prvoj godini obavljanja gospodarske djelatnosti nema obveze plaćanja predujmova, a u idućim razdobljima isti će se plaćati kvartalno. Nadalje, izmijenjen je Obrazac PD-PO – »Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu« koji sada sadrži i dodatke koji se odnose ne obračun spomeničke rente i obračun turističke članarine koji se sastavlja u skladu s posebnim propisima. Paušalna porezna obveza utvrđuje se samo prema Obrazac PD-PO. 

 • Vezano uz mogućnost plaćanja poreza po tonaži broda za jahte u međunarodnoj plovidbi, u skladu s izmjenama Pomorskog zakonika, propisan je i iznos poreza po tonaži za jahte. 

 • Detaljnije je propisano porezno razdoblje u slučaju prestanka poslovanja te se prestankom poslovanja smatra dan na koji je nadležno tijelo rješenjem ili na drugi način utvrdilo da je porezni obveznik prestao s poslovanjem, a u određenim slučajevima to može biti i dan na koji je javni bilježnik potvrdio prestanak. 

 • Obzirom da u slučaju plaćanja naknada za nastupe inozemnih izvođača obveznik plaćanja poreza po odbitku može biti i inozemni isplatitelj odnosno nerezident, propisana je obveza inozemnom isplatitelju da u roku od 8 dana od dana nastupa dostavi potrebne podatke o iznosu ugovorene naknade za nastupe, te vremenu i načinu plaćanja inozemnoj osobi. Traženi podaci se dostavljaju Područnom uredu Zagreb, Ispostavi za nerezidente. 

 • Napomena, Odlukom o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Narodne novine, broj 125/19) kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu iznosi 3,42%.Porez na dohodak

Zakon​ o porezu na dohodak

 • povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn

 • umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn

 • u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

 • proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:

  - primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
  - naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
  - uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa

 • naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom

 • predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog osobnog odbitka

 • poslodavcima se omogućava uvid u poreznu karticu pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca

 • poslodavcu/isplatitelju plaće omogućava se uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti plaće s ciljem administrativnog rasterećenja 

 • poslodavcu/isplatitelju omogućava se uvid u isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca zbog čega ti radnici više nemaju obvezu podnošenja izjava o primljenim neoporezivim primicima 

 • izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit 

 • porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze 

 • propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivanjem kroz tri kriterija:

  1. kontrola ponašanja
  2. financijska kontrola
  3. odnos među strankama

 • uređena obveza samozaduživanja obveznicima poreza na dohodak koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu, više neće utvrđivati Porezna uprava rješenjem, već će se ista utvrđivati temeljem izvješća 

 • pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima.


 • Zbog novo propisanih primitaka u Zakonu o porezu na dohodak koji se ne smatraju dohotkom (po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim i javno oglašenim akcijama), Pravilnikom je propisano da se humanitarnim akcijama smatraju akcije u skladu s propisom kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, a da se javno oglašenim akcijama smatraju akcije koje imaju općekorisnu svrhu iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost situacije u korist osjetljivih skupina te u kojima je javno objavljen žiroračun fizičke osobe u potrebi, koji je otvoren u te svrhe. Primljena, a neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja koji nisu u cijelosti ili dijelom utrošeni za humanitarne/općekorisne svrhe smatraju se oporezivim primitkom. 

 • Propisano je da se primljena, a neutrošena sredstva ili vrijednost darovanja za zdravstvene potrebe ili humanitarne/općekorisne svrhe ne smatraju oporezivim primicima ukoliko se ista dalje daruju za zdravstvene potrebe ili humanitarne/općekorisne svrhe.

 • Propisano je izuzeće od oporezivanja naknada (za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela Europske unije) koje se isplaćuju upućenim nacionalnim stručnjacima u institucije i tijela Europske unije. 

 • Povećan je iznos neoporezive prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) sa 2.500,00 kn na 3.000,00 kn godišnje, do kojeg može radnik u poreznom razdoblju primiti od jednog ili više isplatitelja.

 • Propisano je da se porez na dohodak ne plaća na:

  - nagrade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do visine 1.750,00 kn mjesečno

  ​- iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 13 - nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i n​aukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa do 15. dana u tekućem mjesecu za naknade isplaćene u prethodnom mjesecu

  ​​​​​​​​ 

  ​- premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije do 2.500,00 kn godišnje koje su podmirene bezgotovinskim putem u slučaju kada je uplatitelj i ugovaratelj premije osiguranja poslodavac u korist svojeg radnika

  ​- iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 71 - premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa s danom uplate ili sljedeći dan​


 • Pomorski dodatak na brodovim​a međunarodne plovidbe do 400,00 kn primjenjuje se i za pomorce članove posade broda u nacionalnoj plovidbi ako brod povremeno plovi u međunarodnim vodama te je izvršeno usklađenje odredbi s odredbama Pomorskog zakonika.

 • Oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak koje se odnosi na naknadu razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske primjenjuje se i na naknadu razlike plaće pričuvniku pozvanom na izvršavanje vojne obveze na službu u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

 • Propisano je administrativno rasterećenje poreznih obveznika odnosno propisano je da poslodavac putem sustava ePorezna ima mogućnost uvida u:

  - poreznu karticu te uvid u iskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika zbog čega mu može pri isplate plaće za posljednji mjesec rada iskoristiti neiskorišteni iznos osobnog odbitka
  - isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca do određenog iznosa u poreznom razdoblju stoga mu radnik više nije obvezan podnijeti pisanu izjavu o ostvarenim isplatama neoporezivih primitaka u poreznom razdoblju.

UVID U POREZNU KARTICU, OSOBNI ODBITAK TE ISPLAĆENE NEOPOREZIVE PRIMITKE PUTEM SUSTAVA E-POREZNA MOGUĆ JE OD 1. SIJEČNJA 2020.

 • Pojašnjeno je da se zakonska odredba koja se odnosi na otpis zastarjelih potraživanja do 5.000,00 kn. primjenjuje i u slučaju kada je pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa) ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku. A ako su potraživanja zastarjela na temelju više računa koji glase na iznos manji od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku, tada se porezno priznaje otpis ukupno najviše do 5.000,00 kuna.
 • Propisano je da se u darovanja poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost, mogu uključiti darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe uz propisane uvjete te da je porezni obveznik u tom slučaju dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju te primijeniti načelo izbjegavanja dvostrukog umanjenja dohotka.
 • Propisani su elementi koji pobliže određuju kriterije te način provedbe odredbi Zakona o porezu na dohodak u vezi s obilježjima nesamostalnog rada za slučajeve korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.
 • Propisano je što se smatra poslovnim primicima, a što poslovnim izdacima poreznih obveznika koji prelaze s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje dohotka na temelju poslovnih knjiga.
 • Propisano je da pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak imaju fizičke osobe do 25 odnosno do 30-te godine života, koje utvrđuje Porezna uprava po službenoj dužnosti u godišnjem obračunu poreza na dohodak (a ne poslodavac), te su utvrđene godine rođenja i porezna razdoblja za koje se isto može koristiti prema sljedećoj Tablici: 
​​
​POREZNO RAZDOBLJE

Godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje iz članka 46. stavka 2. Zakona u pojedinom poreznom razdoblju

OD 26 DO 30 GODINA –

50% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

DO 25 GODINA –

100% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

2020.1990., 1991., 1992., 1993. i 1994.1995., 1996., 1997. …
2021.1991., 1992., 1993., 1994. i 1995.1996., 1997., 1998. …
2022.1992., 1993., 1994., 1995. i 1996.1997., 1998., 1999. …
2023.1993., 1994., 1995., 1996. i 1997.1998., 1999., 2000. …
2024.1994., 1995., 1996., 1997. i 1998.1999., 2000., 2001. …
2025.1995., 1996., 1997., 1998. i 1999.2000., 2001., 2002. …
 • Propisano je da porezni obveznik-građanin, koji obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu tj. iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na temelju rješenja o odobrenju nadležnog ureda kojim je odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, i po toj osnovi utvrđuje godišnji dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu, a u istom razdoblju od iste nekretnine ostvaruje dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa obveznik je plaćanja poreza po obje osnove 

Primjer 1.

Iznajmljivač domaćinstva ima rješenje nadležnog ureda za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje se odnosi na cijelu 2020.g. (kategorizaciju), te je upisan u registar poreznih obveznika po toj osnovi slijedom čega mu je izdano rješenje Porezne uprave o utvrđenom godišnjem dohotku i porezu na dohodak po toj osnovi. 

Iznajmljivač domaćinstva, u razdoblju „izvan sezone“ iznajmljuje istu nekretninu/smještajnu jedinicu temeljem ugovora o najmu. Dohodak po osnovi najamnine je dužan prijaviti Poreznoj upravi kako bi se rješenjem utvrdila obveza plaćanja poreza na dohodak i po toj osnovi. 


Primjerice, iznajmljivač domaćinstva iznajmljuje sobu cijelu godinu na slijedeći način:

o u razdoblju od  1. siječnja do 30. svibnja 2020. sobu daje u najam fizičkoj osobi, temeljem sklopljenog ugovora o najmu

o u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2020. iznajmljuje sobu turistima 

o u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2020 sobu daje u najam fizičkoj osobi, temeljem sklopljenog ugovora o najmu.

U navedenom primjeru je u 2020. iznajmljivač domaćinstva dužan plaćati godišnji paušalni porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja i smještaja u turizmu te plaćati porez na dohodak ostvaren od najamnine. 


 • Propisano je izuzeće od obveze podnošenja Obrasca JOPPD za primitke ostvarene po osnovi darovanja od pravnih i fizičkih osoba prikupljenih u humanitarnim i javno oglašenim akcijama. 

 • Za određene neoporezive primitke (primitke iz članka 7. stavka 2. r.br. 5., 32., 33., 34., 37. i 38. Pravilnika),a koje radnik može ostvariti od više poslodavaca do određenog iznosa u poreznom razdoblju, propisano je da se Obrazac JOPPD podnosi na dan isplate ili sljedeći dan (a ne više najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren/isplaćen u prethodnom mjesecu) zbog ažurnosti i ispravnosti eventualnog obračuna poreza na dohodak kod isplate tih neoporezivih primitaka. 

 • Potvrdom inozemnog poreznog tijela smatra se službena informacija zaprimljena od nadležnog tijela države izvora dohotka poreznog obveznika temeljem međunarodne razmjene podataka 

 • Zbog olakšavanja poslovanja fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost propisana je iznimka kojom se omogućuje isplata primitka do 5.000,00 kn po jednom računu u gotovu novcu.

 • Zbog usklađivanja Pravilnika s odredbama Zakona izmijenjeni su obrasci Obrazac DOH, Obrazac RPO te Prilog 2. Obrasca JOPPD

 • Zbog propisivanja novih primitaka dopunjeni su obrasci Prilozi 3. i 4. Obrasca JOPPD i Prilog Obrasca INO-DOH „Šifarnik INO-DOH“. 

  • ​U prilogu 3. obrasca JOPPD dodane su šifre 0010-0012, te 0048-0050 koje se odnose na utvrđivanje obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno

  • U prilogu 4. obrasca JOPPD dodana je šifra neoporezivog primitka 71 koji se odnosi na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa

  • U prilogu Obrasca INO-DOH „Šifarnik INO-DOH“ dodane su šifre novih neoporezivog primitka 9063, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071 propisanih u 2019. i 2020.Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti


 • Novim Pravilnikom je propisan način utvrđivanja broja mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti na način da se računa svaki puni (cijeli) kalendarski mjesec u kojem je obveznik obavljao samostalnu djelatnost i posljednji mjesec bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

Primjer 2.

Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu počela je obavljati djelatnost 20.01.2020. godine i obavlja je do 19.08.2020. godine. Broj mjeseci obavljanja djelatnosti je sedam mjeseci budući da se računa puni (cijeli) kalendarski mjesec (od veljače do srpnja) i posljednji mjesec (kolovoz) bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.


Primjer 3.

Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu počela je obavljati djelatnost 01.01.2020. godine i obavlja do 19.08.2020. godine. Broj mjeseci obavljanja djelatnosti je osam mjeseci budući da se računa puni (cijeli) kalendarski mjesec (od siječnja do srpnja) i posljednji mjesec (kolovoz) bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.


 • Rješenje o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak fizičkim osobama koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu donosi se samo u slučaju početka obavljanja djelatnosti.

 • Iznos godišnjeg paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak godišnji i mjesečnog predujma poreza na dohodak utvrđuje se temeljem izvješća na Obrascu PO-SD prema već poznatim poreznim razredima

UKUPNI PRIMICI u kunama
GODIŠNJI DOHODAK​​

GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
od 0,00  -  85.000,0012.750,001.530,00
od 85.000,01 - 115.000,0017.250,002.070,00
od 115.000,01 - 149.500,0022.425,002.691,00
od 149.500,01 - 230.000,0034.500,004.140,00
od 230.000,01 - 300.000,0045.000,005.400,00

​ 

 • Porezni obveznik/nositelj i supoduzetnik u zajedničkoj djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrazac PO-SD.

 • Paušalni porez na dohodak i prireza porezu na dohodak plaća se tromjesečno tj. do posljednjeg dana svakog tromjesečja. Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu godinu, utvrđena temeljem Obrasca PO-SD,  plaća se s danom podnošenja tog obrasca.

 • Nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke samostalne djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu obvezan je najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrazac PO-SD-Z temeljem kojeg će Porezna uprava rješenjem utvrditi preraspodjelu paušalnog dohotka ostvarenog od zajedničke djelatnosti.

 • Propisano je da su porezni obveznici u slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje temeljem propisanih poslovnih knjiga obvezni  postupiti u skladu s novo propisanim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak vezanima za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti u kojem slučaju s datumom promjene oporezivanja sastavlja popis izdanih i nenaplaćenih računa te popis primljenih i neplaćenih računa.

 • Navedene promjene su u primjeni od 1.1.2020. godine te će se novi Obrasci PO-SD i PO-SD-Z na temelju kojih se utvrđuje obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak dostavljat tek u 2021. godini za 2020.

 • Napominjemo da se u poreznim postupcima za 2019. godinu primjenjuju odredbe prethodno važećeg Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 1/17) i pripadajući mu propisan Obrazac PO-SD. 


Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu


 • Zbog jasnog određivanja obveznika poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu brisane su odredbe vezane za nositelje ili članove obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za poseban standard nadležnog ureda odnosno odobrenje pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s odredbama Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, budući da na njih ne može primjenjivati ovaj Pravilnik. 

 • Porezna uprava će u slučaju prestanka mogućnosti utvrđivanja paušalnog poreza na dohodak, utvrditi obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka (a ne više s 1. siječnja sljedeće godine) te nadležnost ispostave za donošenje rješenja o plaćanju predujma poreza. 

 • Porezni obveznici su obvezni u slučaju prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje temeljem propisanih poslovnih knjiga postupiti u skladu s novo propisanim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak vezanim za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti u kojem slučaju s datumom promjene oporezivanja sastavlja popis izdanih i nenaplaćenih računa te popis primljenih i neplaćenih računa.

 • Prijavu u registar poreznih obveznika obvezan podnijeti porezni obveznik na Obrascu RPO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. 

 • Izvršeno je usklađenje odredbe vezane za utvrđivanje prireza sa Zakonom o porezu na dohodak. Opći porezni zakon

Opći porez​​ni zakon​​


 • proširene odredbe o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene – jačanje načela „Sadržaj iznad forme“

 • iznimno od posebnih propisa poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa omogućen nastanak porezne obveze danom prijave inozemnog primitka neovisno kad su primici zaista ostvareni

 • u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika te sve do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima, ne teče zastara za dug ostavitelja u trenutku smrti


Fiskalizacija

Zakon​ o fiskalizaciji u prometu gotovinom​​

 • od 1. travnja 2020. godine uvedena obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju

 • od 1. siječnja 2021. godine uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu


Poseban porez na motorna vozila

Zakon o poseb​nom porezu na motorna vozila​​​


 • primjena oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja.


Administrativna suradnja u području poreza

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza​


 • usklađenje s Direktivom Vijeća EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje 

 • rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima za posrednike je 30 dana od dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu ili trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje. Posrednici dostavljaju informacije i u roku od 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet. Obveza podnošenja informacija prvenstveno je određena za posrednika. Ako nema posrednika ili se radi o primjeni izuzeća zbog obveze čuvanja profesionalne tajne, obveza izvješćivanja prenosi se na relevantnog poreznog obveznika.


Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza


 • Provodi se usklađivanje s Prilogom IV. Direktive Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje, a u kojem su propisana obilježja koja moraju imati prekogranični aranžmani da bi podlijegali obveznoj razmjeni informacija. Obilježja su podijeljena u pet kategorija: opća obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi, posebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi, posebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama, posebna obilježja u vezi s automatskom razmjenom informacija i stvarnim vlasništvom i posebna obilježja povezana s transfernim cijenama. Neka obilježja su propisana bez potrebe ispitivanja osnovne koristi dok kod drugih postoji uvjet da se osim postojanja samog obilježja utvrdi i ispitivanje osnovne koristi poreznog aranžmana. Osnovna korist odnosi se na ispitivanje radi li se o ostvarivanju porezne pogodnosti kao osnovne koristi koja može proizaći iz aranžmana.

 • Propisuje se elektronički način podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima. 

 • Propisuje se način utvrđivanja izuzeća od obveze izvješćivanja kada postoji više posrednika ili relevantnih poreznih obveznika koji sudjeluju u istom prekograničnom aranžmanu o kojemu se izvješćuje. Posrednik ili relevantni porezni obveznik biti će oslobođen obveze izvješćivanja ako je primio od bilo kojeg drugog posrednika ili relevantnog poreznog obveznika broj prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje dodijeljen od strane Ministarstva financija, Porezne uprave i informacije o prekograničnom aranžmanu podnesene Ministarstvu financija, Poreznoj upravi od strane drugog posrednika ili relevantnog poreznog obveznika. Isto tako, propisuje se način utvrđivanja izuzeća od obveze izvješćivanja kada postoji obveza izvješćivanja u više država članica. Posrednik i relevantni porezni obveznik biti će oslobođeni od obveze podnošenja izvješća o prekograničnim aranžmanima ako Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostave broj prekograničnog aranžmana dodijeljen od strane nadležnog tijela druge države članice.Prezentacija 4. kruga porezne reforme​POREZNE PROMJENE 2019. 


U nastavku se navode porezne promjene koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019.  

 

Doprinosi


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 106/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (Narodne novine, broj 1/19)


 • Ukida se doprinos za zapošljavanje od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5% te povećava doprinos za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5% čime se ukupno opterećenje plaće doprinosima smanjuje s 37,2% na 36,5%.

 • Određuje se obveza doprinosa članovima uprave i izvršnim direktorima trgovačkih društava, likvidatorima te upraviteljima zadruga koji nisu osigurani po toj osnovi kao razlika između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja (po kojoj je obvezno osiguran) i najniže osnovice za člana uprave (prosječna plaća x koeficijent 0,65 = 5.491,20 kn za 2019.g.).

 • Zbog usklađenja s novim propisima s područja obveznih osiguranja kojim su propisane nove osnove osiguranja propisana je obveza doprinosa za osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, za likvidatore te njegovatelje djeteta s teškoćama u razvoju odnosno njegovatelje osobe s invaliditetom te udomitelje.


Porez na dohodak


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/19)


 • Proširuje se godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24% s 210.000,00 kn na 360.000,00 kn (mjesečno s 17.500,00 kn na 30.000,00 kn).

 • Ukida se dohodak od osiguranja.

 • Propisuje se obveza predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da donesu odluke kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

 • Smanjuje se stopa kamata koja se smatra povoljnijom pri odobravanju kredita, a koja se smatra primitkom u naravi, s 3% na 2%.

 • Izjednačava se porezni tretman dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica u okviru dohotka od kapitala po stopi od 24% za sve porezne obveznike.

 • Primici ostvareni po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi oporezuju se po stopi od 12% kao konačan drugi dohodak.

 • Neoporezivim primicima smatraju se troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene/povremene sezonske poslove u poljoprivredi – nova oznaka 64 Priloga 4 obrasca JOPPD.

 • Proširuje se obuhvat primitaka koji se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava za uzdržavane članove (stipendije, nagrade za izvrsnost, bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova i programa, odštete od osiguranja zbog teške ozljede i priznate invalidnosti, potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja).

 • Nova vrsta neoporezivog primitka i to novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika do iznosa 5.000,00 kuna što uključuje i dodatnu plaću, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. - nova oznaka 63 Priloga 4 obrasca JOPPD.

 • Povećanje iznosa neoporezivog primitka „potpore za novorođenče“ do 10.000,00 kuna.

 • Izbor utvrđivanja oporezivog inozemnog dohotka prema HR propisima ili na način kako ga je utvrdila država izvora dohotka) za svaki pojedinačni dohodak.

 • Omogućuje se podnošenje prigovora elektronskim putem.

 • Troškovi javnog prijevoza koji se odnose na prvi dolazak u odredište službenog putovanja i zadnji odlazak iz odredišta službenog putovanja, kao i trošak prijevoza do i od zračne luke, odnosno drugog mjesta polaska/dolaska javnim prijevozom od i do mjesta iz kojeg je osoba upućena na službeni put smatra se troškom prijevoza na službenom putovanju i ne podmiruje se iz dnevnice.

 • ​Dopunjuje se Prilog 2., Prilog 3. i Prilog 4. Obrasca JOPPD slijedećim oznakama:


Prilog 2.

5404

Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu​

 
Prilog 3.

4055

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO isplaćuje osiguraniku, prema zakonu kojim se uređuje prijenos mirovinskih prava, a čija su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj

5113

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi standardnog udomitelja

5114

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi specijaliziranog udomitelja za djecu

 


Prilog 4. 

 • ​oznakama 63 i 64 propisani su nove vrste neoporezivog primitka


Ukidaju se sljedeći obrasci/evidencije za 2019.g u 2020.g. - NAPOMENA - obvezno podnošenje za 2018.g. u 2019.g.


 Obrazac DNR (Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada) 

 Obrazac IP (Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima porezu i prirezu)

 Obrazac DMO (Evidencija o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja) radi brisanja dohotka od osiguranja 

 Obrazac UPO (prilog obrasca DOH prijave poreza na dohodak) - NAPOMENA - ne podnosi se već za 2018.g. u 2019.g. 


Porez na dobit 


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 106/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 1/19)


 • Izvršena je obveza usklađivanja s Direktivom Vijeća (EU) 2016/1164 od 12. srpnja 2016. o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta u dijelu odredbi koje u državama članicama stupaju na snagu 1. siječnja 2019., a to su: 

 1. novo pravilo o ograničavanju kamate, porezni obveznik može kao porezno priznati rashod utvrditi prekoračene troškove zaduživanja (razlika između prihoda i rashoda od kamate) samo do 30% EBITDA-e ili do 3 milijuna eura ukoliko tako dolazi do većeg iznosa. 

 2. ​pravilo o kontroliranim inozemnim društvima, oporezivat će se inozemno ovisno društvo koje ne plaća porez u državi rezidentnosti ili plaća po niskoj stopi, ako ostvaruje prihode (pasivno) od kamata, autorskih naknada, licenci, financiranja, osiguranja i sl.  

 • u skladu sa Zaključcima Vijeća ECOFIN od 5. prosinca 2017. godine, kojima je uspostavljen EU popis nekooperativnih jurisdikcija (poreznih utočišta) dosadašnja obveza plaćanja poreza po odbitku po stopi od 20% proširena je i na kamate, dividende, autorska prava i druge naknade ako se isplate osobama s područja nekooperativnih država.

 • Izvršeno je usklađivanje sa: 

 Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, te je propisano da su otpisi porezno priznati rashodi vjerovnika; i 

 Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima te se propisuje da alternativni investicijski fond bez pravne osobnosti nije obveznik poreza na dobit, odnosno izjednačava se s otvorenim investicijskim fondovima.

 s izmjenama Zakona o poticanju ulaganja i novim Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, te provedba istih. 

 propisane su prilagodbe vezane uz izmjenu MSFI-a, i u dijelu neautentičnih aranžmana. 

 • Pojednostavljen je postupak oporezivanja za nastupe inozemnih umjetnika i športaša, te se daje mogućnost oporezivanja porezom po odbitku (15%), umjesto porezom na dohodak. 

 • Propisana je mogućnost neoporezive isplate dividendi i udjela u dobiti ukoliko u trenutku isplate nije ispunjen uvjet minimalnog zadržavanja udjela u neprekinutom razdoblju od 24 mjeseca, pod uvjetom da porezni obveznik uz dokumentaciju dostavi bankovnu garanciju. 

 • Smanjen je obim podataka iskazanih na prvoj stranici Obrasca PD i Obrasca PD-NN zbog čega se mijenjaju navedeni obrasci za 2018. Izmjena nema utjecaja na algoritam.

 • prema Odluci o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Narodne novine, broj 118/18) kamatna stopa iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2019. godinu iznosi 3,96%.


Porez na dodanu vrijednost (PDV)


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 106/18)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 1/19)


 • Po sniženoj stopi PDV-a od 5% oporezuju se svi lijekovi (receptni i bezreceptni) te isporuka knjiga i novina koje izlaze dnevno, neovisno o obliku u kojem se isporučuju, dok se isporuka novina i časopisa koji izlaze periodično, neovisno o obliku u kojem se isporučuju, oporezuje po stopi 13%. 

 • Proširuje se primjena stope PDV-a od 13% na:

  • dječje pelene

  • ​​​isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva

  • ​isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva

  • isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi

  • isporuku žive ribe

  • isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka

  • isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica

  • isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće

  • isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova

  • isporuku svježih jaja peradi, u ljusci

  • ​usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo
   Primjena sniženih stopa PDV-a 5% i 13% u pogledu njihove proširene primjene detaljnije je pojašnjena Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.​

 • Ukinut je vrijednosni prag u iznosu 400.000,00 kn vezano za odbitak 50% pretporeza kod osobnih automobila (dopušten je odbitak 50% pretporeza za sve osobne automobile neovisno o njihovoj vrijednosti).

 • Upisivanje u registar obveznika PDV-a izvršavat će se temeljem oporezivih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini. Znači porezni obveznik upisuje se registar obveznika PDV-a u tijeku godine ako ostvari isporuke veće od 300.000,00 kuna.

 • Usluge logopeda oslobađaju se od plaćanja PDV-a obzirom da se prema posebnom propisu djelatnost logopedije može obavljati na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite te da se logopedi smatraju zdravstvenim radnicima.

 • Uvedena je obveza podnošenja posebne evidencije o primljenim računima (sadrži podatke iz Knjige U-RA) na način da je istu uz prijavu PDV-a elektroničkim putem obvezan podnijeti porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te da istu iznimno ne podnosi porezni obveznik koji prijavu PDV-a može podnijeti u papirnatom obliku.

 • Prijenos porezne obveze na tuzemnog primatelja temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u više se ne primjenjuje ako mu isporuku obavi strani porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.

 • Ukinuta je obveza podnošenja Prijave za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u (Obrazac - INO PPO).

 • Propisuje se da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u RH obvezan platiti PDV kada mu se obavi isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).

 • Uvodi se mjera prema kojoj Porezna uprava može u slučaju sumnje u opravdanost dodjele PDV identifikacijskog broja od poreznog obveznika, kojem je PDV identifikacijski broj dodijeljen, tražiti podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a.

 • Uvodi se mjera u dijelu odgovornosti prema kojoj Porezna uprava ili Carinska uprava može od poreznog obveznika koji stječe rabljena prijevozna sredstva iz druge države članice, prije njihove registracije, zatražiti polaganje osiguranja za ispunjenje obveze PDV-a koja proizlazi iz stjecanja rabljenih prijevoznih sredstava.

 • Za strane porezne obveznika koji obavljaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika na području RH (tzv. autobuseri) uvodi se obveza podnošenja Prijave usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP) putem posebne adrese elektroničke pošte prije svakog obavljanja tih usluga.

 • U cilju usklađenja s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu, s učinkom od 1. siječnja 2019. implementirane su odredbe koje se odnose na mjesto isporuke, izdavanje računa i definiciju poreznog obveznika koji nema sjedište u Europskoj uniji.

 • Od 01. siječnja 2019. stupaju na snagu odredbe u pogledu oporezivanja vrijednosnih kupona. 

 • Smanjenje opće stope PDV-a od 25% na 24% s primjenom od 1. siječnja 2020. 

 

Fiskalizacija u prometu gotovinom


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 106/18)


 • Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, osim u dijelu odredbi koje se odnose na fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja, a koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine. U bitnome mijenja se polazišna osnova Zakona, odnosno obveznici se ne utvrđuju ovisno od toga jesu li obveznici izdavanja računa ili ne, već se svi smatraju obveznicima dok se zasebnom odredbom određuje tko se ne smatra obveznikom fiskalizacije izdavanja računa, između ostalog i radi neizdavanja računa prema posebnom propisu, a što je nužno radi propisivanja obveze fiskalizacije samoposlužnih uređaja (koji ne izdaju račune). 
 • Ovom promjenom uvodi se nova kategorija fiskalizacije (fiskalizacija za prodaju robe ili usluga putem svih vrsta samoposlužnih uređaja) a obavljat će se kroz prijavu prodane robe ili usluge putem samoposlužnog uređaja, pri čemu ne postoji obveza izdavanja računa. Samoposlužni uređaji koji već imaju mogućnost izdavanja računa mogu i dalje izdavati račune, ali će biti obvezni provoditi fiskalizaciju kroz prijavu prodanih roba ili usluga putem instaliranog softvera. Kako bi se obveznicima fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu, ove odredbe se primjenjuju od 1. siječnja 2021. godine. 


Porez na promet nekretnina


Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 106/18)


 • Smanjena je stopa poreza na promet nekretnina i od 1. siječnja 2019. godine iznosi 3% čime su stjecatelji nekretnina dodatno porezno rasterećeni.


Opći porezni zakon


Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 106/18)


 • U odredbama o poreznoj tajni propisano je formiranje liste dužnika koju Porezna uprava objavljuje na način da se na popisu dospjelih i neplaćenih dugova posebnim oznakama i porukama obilježavaju oni porezni obveznici koji nakon podmirenja dijela dugovanja imaju manji nepodmireni iznos od onog koji je kriterij za objavu popisa. Također, proširuje se pojam porezne tajne i na kaznene postupke.

 • Obvezujuća mišljenja od sada se mogu zatražiti za bilo koju temu, jer se nastoji potaknuti upotreba ovog instituta, međutim i dalje je nužno da za teme obvezujućih mišljenja bude ostvaren preduvjet buduće i namjeravane transakcije.

 • Dopunjena je odredba o prebivalištu i uobičajenom boravištu gdje se uzimaju u obzir osobne i gospodarske veze poreznog obveznika koje imaju prednost pred drugim elementima, kada porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu.

 • Propisana je mogućnost da nadležno porezno tijelo poslovnom subjektu koji poslovanje obavlja putem interneta bez da je prethodno zadovoljio propisane uvjete za obavljanje određene djelatnosti, zabrani rad na način da blokira pristup sadržaju internetske stranice.

 • U definiciju stalne poslovne jedinice nerezidenta uključeni su elementi novog OECD Modela ugovora o dohotku i kapitalu iz 2017. godine, a izmjene se odnose na ograničavanje opsega izuzeća za određene aktivnosti pripremnog i pomoćnog karaktera, proširenje definicije zavisnog agenta, novog pravila kojim se uređuje pitanje podjele poslovanja radi izbjegavanja nastanka stalne poslovne jedinice. 

 • U krug povezanih osoba dodaju se fizičke ili pravne osobe koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik na način da ostvaruju kontinuitet djelatnosti u jednom prostoru, koristeći istu opremu. 

 • Porezna uprava ima strateški cilj komunicirati dvosmjerno elektroničkim putem s poreznim obveznicima te je u tu svrhu u sadržaj poreznog akta uveden pojam označavanja elektroničkim potpisom ili elektroničkim pečatom. 

 • Knjigovodstvene isprave koje su izrađene na papiru, primjerice računi, moći će se u poreznim stvarima uzeti u obzir i pretvorene u elektronički zapis. 

 • Porezni obveznik dužan je prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze, a naročito premještaj radionice ili stalne poslovne jedinice, početak obavljanja gospodarske djelatnosti, broj poslovnog računa kojeg ima izvan Republike Hrvatske i druge činjenice čije je prijavljivanje propisano posebnim zakonom, a koje nisu dostupne poreznom tijelu kroz razmjenu podataka s drugim javnopravnim tijelima.

 • Smanjena je dinamika izvješćivanja po obrascu OPZ-STAT-1 koja je do sada bila propisana četiri puta godišnje, na jedanput godišnje, prilikom podnošenja poreznih prijava poreza na dohodak ili poreza na dobit. 

 • Propisuje se da će se Odlukom, koja će biti objavljena na službenim stranicama  poreznog tijela, objavljivati iznos koji predstavlja trošak izdavanja rješenja nerazmjeran naplaćenom porezu, uslijed čega se ne bi izdavalo takvo rješenje, kao i u slučaju kada takvu Odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave kao porezno tijelo.

 • Među ovršne isprave dodano je rješenje o ovrsi jer se u dosadašnjoj praksi pokazalo kako je zbog specifičnosti tražbina Porezne uprave, sudovima u pojedinim predmetima potrebno dostaviti i po više desetaka pojedinačnih obračunskih prijava na kojima se temelji dugovanje poreznog dužnika. 

 • Kod obustave ovrhe propisano je kako se ovrha obustavlja rješenjem koje postaje izvršno danom donošenja.  Navedeno je bitno radi zaštite prava ovršenika i pravovremene obustave ovrhe čim su se za istu stekli uvjeti. 

 • Propisuje se da će se tražbina otpisati kao nenaplativa ako se u sudskom postupku ili postupku mirnog rješenja spora sklopi nagodba. 

 • Kod odredbe o pljenidbi radi osiguranja naplate podredno se primjenjivao Ovršni zakon koji ne odgovara u cijelosti postupcima osiguranja naplate koje provodi  porezno tijelo. Naime, Ovršni zakon razlikuje privremene i prethodne mjere, no niti jedna od njih nije u cijelosti istovjetna mjeri osiguranja naplate poreznog duga. Dopunom ovih odredbi propisuje se da se postupak osiguranja može provoditi najduže do 15 dana od dana nastupanja uvjeta za ovrhu. 

 • Postojećom formulacijom odredbe za obavljanje javne prodaje ukinut je uvjet da na dražbi moraju sudjelovati barem dva ponuditelja. Navedena promjena usklađena je s Ovršnim zakonom kao i načelom da se javnom prodajom postigne najpovoljnije unovčenje pokretnine.


Administrativna suradnja u području poreza


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine, broj 106/18.) 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Narodne novine, broj 1/19.) 


Dorađeni su međunarodni standardi o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe u skladu s preporukama OECD-a te Europske komisije u dijelu zaštite osobnih podataka. 

Međunarodni standardi odnose se na automatsku razmjenu informacija o financijskim računima (Common Reporting Standard -CRS) i automatsku razmjenu informacija o izvješćima po državama (Country by Country Reporting-CbCR) koji su preneseni Direktivom 2014/107/EU i  Direktivom Vijeća (EU) 2016/881.

Izmjene i dopune odnose se na:

 • ​dopunu provedbe propisa EU vezano za izmjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010,​​

 • dopune postojećih odredbi vezano za zaštitu osobnih podataka osoba o kojima se razmjenjuju informacije,

 • dopune i izmjene postojećih odredbi u dijelu automatske razmjene informacija o financijskim računima (CRS) vezano za pravila protiv zlouporabe i pojma druga jurisdikcija.

 • izmjene i dopune pojmova i pravila dubinske analize stranke u svrhu automatske razmjene informacija o financijskim računima (CRS):

  • ​​izmjena pojma druga jurisdikcija i propisivanje roka za javnu objavu popisa drugih jurisdikcija (na dan 31. ožujka tekuće godine) za čije su rezidente izvještajne financijske institucije dužne dostaviti informacije o financijskim računima Poreznoj upravi,

  • dopuna pojma upravljanja kod investicijskog subjekta,

  • dopuna pojma pasivnih prihoda,

  • izmjene vezano za prikupljanje osobnog identifikacijskog broja (OIB) za osobe koje imaju kontrolu nad subjektom, a koje su osobe su o kojima se izvješćuje, samo u slučajevima kada postoji obveza za dodjelom osobnog identifikacijskog broja u skladu s propisima koji reguliraju osobni identifikacijski broj,

  • izmjene vezano za prikupljanje poreznog identifikacijskog broja kod postojećih računa,

  • dopuna pojma sadašnje adrese prebivališta,

  • dopune postupaka dubinske analize u slučajevima promjene okolnosti kod novih računa fizičkih osoba te novih i postojećih računa subjekata.

 • izmjene vezano za dostavu obavijesti o podnošenju izvješća po državama (CbCR) za sastavne subjekte multinacionalnih poduzeća. Sastavni subjekti skupine multinacionalnih poduzeća nisu više obvezni svake godine dostavljati Ministarstvu financija, Poreznoj upravi obavijest o promjeni u identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koji je obveznik podnošenja izvješća po državama nego samo u slučaju ukoliko dođe do promjene. ​