NAJČEŠĆE POSTAVLJENA POREZNA PITANJA VEZANA UZ OTKLANJANJE POSLJEDICA RAZORNOG POTRESA

1. Tko se smatra osobom kojoj se može neoporezivo dodijeliti sredstva radi pomoći u otklanjanju katastrofe uzrokovane potresom? 

Uz postojeći Zakon o humanitarnoj pomoći; Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit donošenjem Pravilnika o dopunama pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 2/2021) znatno je proširena mogućnost neoporezive dodjele stvari i novaca osobama radi pomoći u otklanjanju katastrofe uzrokovane potresom (u daljnjem tekstu – osobe u potrebi). 

Polazeći od svih naprijed navedenih propisa osobama u potrebi smatraju se osobe koje su pretrpjele štetu, a do kojih se može doći putem javno dostupnih izvora. Javno dostupnim izvorom može se smatrati popis, sastavljen od strane jedinica lokalne samouprave, nadležnog stožera ili drugog tijela napravljen temeljem određenih kriterija za uključivanje na listu i načina dodjele statusa.  


2. Mogu li poduzetnici i građani donirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave -JLP(R)S?

Prema poreznim propisima tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S mogu biti primatelji donacija na isti način kao i udruge i druge neprofitne organizacije. 


3. Jesu li donacije prema JLP(R)S-ima donatorima - poduzetnicima ili građanima porezno priznati ?

Da. Donatori - poduzetnici mogu utvrditi porezno priznate rashode/izdatke neovisno o visini ostvarenih prihoda/primitaka u prethodnoj godini. Građani mogu uvećati osobni odbitak do visine 2% primitaka.


4. JLP(R)S u svom sastavu imaju trgovačka društava koja su obveznici poreza na dobit, a zadužena su za izgradnju infrastrukture. Mogu li ta trgovačka društva primati porezno priznate donacije poduzetnika ?

Da, ako su donacije namijenjene za sanaciju posljedica od potresa na području proglašene katastrofe. Za ovakvu donacije nadležni stožer će urediti koju dokumentaciju treba osigurati poduzetnik.


5. Koje sve primitke može isplatiti JLP(R)S svojim građanima bez obveze plaćanja poreza

 • odštete koji nisu u svezi s gospodarskom djelatnošću 

  ​​​​- odštete koje bi JLP(R)S isplatio građanima na temelju svojih općih akata; odštetom se može smatrati i refundaciju plaćenih troškova pri sanaciji oštećenja u potresu

 • potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda  

 • ​​​socijalne potpore prema posebnim propisima kojima se uređuju pitanja socijalne skrbi

  ​- ​naknada za najam, troškove ogrijeva, naknada za troškove stanovanja, subvencija studentima slabijeg socioekonomskog statusa u podmirivanju troškova smještaja u studentskom domu i dr.

 • jednokratne potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju JLP(R)S na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe

 • primitke po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpore za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju JLP(R)S, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica

 • udžbenike, radne bilježnice i bilježnice koje JLP(R)S daju učenicima osnovnih i srednjih škola na redovitom školovanju odnosno novčane naknade koje isplaćuju za te svrhe na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica.

Navedeni primici, a koji se ostvaruju u novcu, mogu se osim na žiroračun isplatiti na tekući račun ili u gotovu novcu.

Potrebno je voditi evidencije o dodijeljenim primicima, kako bi se utvrdilo i dokumentiralo što je dobila osoba u potrebi.


6. Porezni tretman isplaćenih potpora JLP(R)S-a zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda, građanima koji su ujedno zaposlenici tog JLP(R)S-a 

Potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koje isplaćuje poslodavac, pa tako i JLP(R)S svom radniku ne smatra se dohotkom.


7. Porezni tretman isplaćenih potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti (covid, potres) isplaćene:

 • fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost obveznicima poreza na dohodak (obrti, opg i druge djelatnosti)

  ​- primljene potpore ne smatraju se poslovnim primicima neovisno o davatelju potpore, iste se obvezno isplaćuju na žiroračun fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost

 • pravnim i fizičkim osobama obveznicima poreza na dobit

  - iznos primljene potpore se isključuje iz porezne osnovice prihoda od potpora tj. porezno je neutralna u postupku utvrđivanja osnovice poreza na dobit


8. Porezni tretman isplata volonterima 

Neprofitne organizacije i JLP(R)S  formalno trebaju „uputiti“ volontera na obavljanje poslova volontiranja i o tome treba postojati „nalog“ ili drugi dokument iz kojeg će biti vidljivo gdje i zašto ga se upućuje kako bi ostvarili pravo na neoporezivu naknadu.


8.a Porezni tretman refundacije troškova putovanja volonteru

Volonter može od neprofitne organizacije i JLP(R)S-a ostvariti pravo temeljem urednog i vjerodostojnog putnog naloga na neoporezive naknade vezane za 

 • sve troškove službenih putovanja pod uvjetom da volonter do trenutka isplate tih primitaka nije ostvarivao plaću ili drugi dohodak od isplatitelja (neprofitne organizacije, JLP(R)S-a) 

  - dnevnice, trošak smještaja, prehrane i prijevoza, naknade za korištenje privatnog automobila (2 kn po km)

 • troškove po osnovi prijevoza i noćenja ako je volonter već ostvarivao plaću ili drugi dohodak od isplatitelja (neprofitne organizacije, JLP(R)S-a) uz uvjet da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju, JLP(R)S 

Isplata troškova putovanja se može izvršiti i u gotovu novcu.

Napominjemo da se iznos dnevnice smanjuje ako je osigurana prehrana (prehrana i dnevnica se međusobno isključuju). 

Refundacija troška goriva ostvaruje se putem naknade za korištenje privatnog automobila (2 kn po km) ili refundacijom iznosa ako račun glasi na neprofitnu organizaciju.

U slučaju kada uvjeti nisu zadovoljeni isplaćeni troškovi putovanja se smatraju oporezivim primitkom (drugi dohodak).


8.b Porezni tretman refundacije troška materijala volonteru koji obavlja radove

Refundaciju troškova nabavke materijala nužnih za radove na oštećenim objektima mogu ostvariti osobe u potrebi te se ista ne smatra dohotkom. Humanitarne organizacije, JLP(R)S i dr. moraju osigurati potrebnu dokumentaciju da je osoba u potrebi (popisi i evidencije o utrošku materijala, svrsi i primatelju) kako bi se utvrdio porezni tretman refundiranog troška pri isplati. Primjerice za troškove pravdanja računa kupljenih dijelova i materijala za ugradnju u oštećenu kuću i sl. isplata se može obaviti i u gotovini.