​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19

Ostvarivanje prava iz mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza​

Prema odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona i članka od 71.l do 71.n Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imali pad prihoda/primitaka najmanje 50%, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Mjerom je određeno da će se porezni obveznik osloboditi od plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020. Iznimno, porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju podatka iz prijava Poreza na dobit za 2019. godinu djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Prema odredbama navedenih propisa ovom mjerom ne obuhvaćaju se sljedeće porezne obveze: poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve. Porezna uprava će po službenoj dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže. Međutim, kako je moguće da podaci kojima Porezna uprava raspolaže ne odražavaju stvarni pad prihoda/primitaka najmanje 50% te s obzirom na činjenicu da Porezna uprava trenutno ne raspolaže podacima za sve porezne obveznike, Porezna uprava ovim putem upućuje javni poziv korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za:

 1. Dostavu dokumentacije kojom dokazuju pada prihoda/primitaka u odnosu na podatke kojima raspolaže Porezna uprava
 2. Dostavu podataka o prihodima/primicima poreznih obveznika za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima​

Porezni obveznici koji smatraju da udovoljavaju kriterijima u upućenom javnom pozivu, mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave dostaviti traženu dokumentaciju do 20. srpnja 2020. Dokumentacija se dostavlja na način i u roku prema dogovoru sa službenikom nadležne ispostave Porezne uprave. ​


Mogućnost o​bročne otplate odgođenih poreznih obveza

​​Po završetku razdoblja odgode plaćanja poreznih obveza uslijed posebnih okolnosti, porezni obveznici mogu za porezne obveze koje nisu u mogućnosti podmiriti po njihovom odgođenom dospijeću podnijeti zahtjev za obročnu otplatu, sukladno Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona​ („Narodne novine“, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20).

​Rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza, počevši od 24. lipnja 2020. godine, je najviše 5 dana od dospijeća odgođene porezne obveze koju porezni obveznik nije u mogućnosti podmiriti.

Obročna otplata se može odobriti u mjesečnim obrocima, na razdoblje od najduže  24 mjeseca, bez obračuna kamata za vrijeme trajanja obročne otplate.

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza​ se podnosi putem sustava e-Porezna​, počevši od 24. lipnja 2020. godine. Iznimno, porezni obveznici koji nisu korisnici sustava e-Porezna, zahtjev mogu podnijeti putem servisa „Pišite nam“ ​(odabir teme: ePorezna - JPPU, odabir podteme: Zahtjev za obročnu otplatu).

Više informacija o obročnoj otplati odgođene porezne obveze te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na stranici Najčešće postavljena pitanja - posebne mjere zbog izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19​.​


Važne poveznice:


​Mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Travanjski paket mjera podupiru dodatne promjene Općeg poreznog zakona​ (NN 42/20​) i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ (NN 43/20). 

Njima se omogućuje pomoć poreznim obveznicima s poteškoćama u poslovanju uslijed nastupa posebnih okolnosti da u jednostavnom i žurnom postupku postignu primjereni način podmirivanja poreznih obveza. 

Nove mjere pomoći:

 • sufinanciranje plaća uz oslobođenje obveze plaćanja javnih davanja 

 • oslobođenje podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično poreznim obveznicima kojima je zabranjen, onemogućen ili otežan rad 

 • mogućnost odgode plaćanja dospjele obveze PDV-a (Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a)

 • ​produženje roka za podnošenje prijave i plaćanje obveze poreza na dobit za 2019. godinu​​

 • ovršni postupak u posebnim okolnostima

 • promjene u vezi PDV-a pri uvozu i oslobođenje od PDV-a za donacije

​Dodatne informacije i odgovore na pitanja vezana uz mjere pomoći potražite na stranici NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA - POSEBNE MJERE ZBOG IZVANREDNOG STANJA IZAZVANOG ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19​PAKET MJERA DO​NESENIH U OŽUJKU 2020.​

​​Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja​ uslijed posebnih okolnosti (u daljnjem tekstu Zahtjev).

Zahtjev je moguće je podnijeti  Poreznoj upravi:

1. putem sustava ePorezna​ – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Pozivamo također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:

2.  putem web forme Pišite nam –  birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti  i priložiti obrazac. Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatiti će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu

3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

 • na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze

 • u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca

 • u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik Porezne uprave

 • Porezna uprava obavijestiti će Vas mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti Vašeg zahtjeva

 • ukoliko Vam je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja Vam stvaramo na Vašim porezno-knjigovodstvenim karticama odgoditi će se za 3 mjeseca

 • za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev

 • prihvatom Zahtjeva, ostaje Vaša obveza da sve porezne prijave podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu

 • pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2 mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03

 •  pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će Vas po potrebi, po dospijeću PDV za 3 mjesec te naredne mjesece, kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen

 • ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu

 • o svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještava će Vas putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19

 • Porezna uprava omogućiti će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza​

Nova procedura (podtema) za podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja u sustavu ePorezna putem Internet forme "Pišite nam" – iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19)

Iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) punomoći za dodjelu ovlaštenja (ili druge obrasce za dodjelu i/ili ukidanje ovlaštenja) mogu se predati putem Internet forme „Pišite nam“. U formi „Pišite nam“ potrebno je odabrati temu „ePorezna – JPPU“ i podtemu „Podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja“.

Podsjećamo sve građane i poduzetnike kako prijavom u sustav ePorezna mogu sami upravljati ovlaštenjima i na taj način dodjeljivati ovlaštenja drugoj osobi te nije potrebno donositi obrazac punomoći u Ispostavu Porezne uprave niti je potrebno slati zahtjev/upit putem Internet forme „Pišite nam“. Također, dodjeljivati ovlaštenja mogu i svi oni korisnici koji imaju od ranije ovlaštenje za „Upravljanje ovlaštenjima“. Sve o upravljanju i dodjeli ovlaštenja možete pronaći u ovoj Uputi​.​

Nova procedura za slanje Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama, a iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19)​​

Mogućnost smanjenja visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak​

Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti​​


INFORMACIJE IZ SUSTAVA FISKALIZACIJE

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 21.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 21.06.2019. godine 

 Analiza po​​dataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 14.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 14.06​​.2019. godine​ ​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 07.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 07.06.2019.​​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 31.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 31.05.2019. godine

 ​​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 24.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 24.05.2019. godine

​​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 17.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 17.05.2019. godine​ 

 Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 10.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 10.05.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 03.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 03.05.2019. godine​ ​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 26.04.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 26.04.2019. godine​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije ​za dane ​​24.2.2020.​ do 19.4.2020. godine te za razdoblje od 23.2.2019.​​ do ​19.4.2019. godine ​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 12.04.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 12.04.2019. godine​

Usporedba podataka o fiskaliziranim računima za dane od 24.02.2020. do 05.04.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 05.04.2019​. godine​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije ​​​za dane od 24.02.2020. do 29.03.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 29.03.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 22.03.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 22.03.2019. godine​​

​​Informacije iz sustava fiskalizacije za razdoblje od 24.02.2020. do 15.03.2020. godine u odnosu na razdoblje od 23.02.2019. do15.03.2019. godine


Očuvanje radnih mjesta - potpora za poduzetnike u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)​​​​


MOGUĆNOST ISPUNJAVANJA OBVEZA BEZ POTREBE DOLASKA U PROSTORIJE POREZNE UPRAVE

S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstva financija,  Porezna uprava u nastavku podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave. 

Podsjećamo poduzetnike da za podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima koriste usluge ePorezne. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa "Pišite nam"​ dostupnim na Internet stranici Porezne uprave. U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenikom Porezne uprave poduzetnici se upućuju na korištenje telefonskih brojeva​ objavljenih na Internet stranici Porezne uprave.

Porezna uprava upućuje građane da za svoje potrebe mogu podnositi razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana​. Preporučuje se građanima da svaki zahtjev za promjenom na PK kartici traže putem svojeg poslodavca ili iznimno korištenjem sustava ePorezna. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja nejasnoća građani mogu komunicirati s Poreznom upravom korištenjem servisa "Pišite nam" dostupnim na Internet stranicama Porezne uprave​ ili pozivom na brojeve Pozivnog centra Porezne uprave (0800-10-01 za pozivatelje mobilne mreže i fiksne linije). 

Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici i građani ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave. 

Obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena

​​Obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom dužni su dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima te privremenom zatvaranju ​poslovnih prostora. Podaci se dostavljaju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna ili iznimno podnošenjem obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave i to prije nastupa promijenjenih okolnosti.

Nakon pojave koronavirusa (COVID-19) poslovanje određenih poduzetnika odvija se u otežanim uvjetima, što dovodi do privremenih zatvaranja poslovnica ili do promjene radnog vremena uzrokovanih preporukama nadležnih službi ili odlukama jedinica lokalnih samouprava ili radi vlastitih potreba. Navedene promjene radnih dana i radnog vremena, kao i privremenog zatvaranja poslovnih prostora, u skladu sa zakonskim odredbama potrebno je dostaviti propisanim načinom.

Uvažavajući ove posebne okolnosti koje utječu na pravovremeno ispunjenje obveza poreznih obveznika,  Porezna uprava upućuje obveznike fiskalizacije koji dostavljaju podatke o promjenama radnog vremena i radnih dana te podatke o privremenom zatvaranju s vremenskim odmakom (radi nastupa ovih objektivnih okolnosti) da u predviđenom polju Napomena – napišu od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.​​