Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Uvoz/izvoz, slobodne zone i carinska skladišta

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulaskom RH u članstvo EU ukida se granica prema državama članicama EU, te u tom smislu u obavljanju prometa sa drugim državama članicama nema uvoza i izvoza. Izvoz i uvoz postoji samo sa trećim zemljama.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da, PDV se, uz određene iznimke, plaća na sva dobra koja se unose u RH iz područja izvan EU i to po stopi kojom se oporezuju slični proizvodi u RH. Ovo se odnosi i na dobra koja se kupuju preko Interneta ili koja se naručuju elektroničkom poštom

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da, međutim isporuke u druge države članice EU neće se smatrati izvozom već isporukom na zajedničko tržište EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji slobodne zone se u fiskalnom smislu uključuju u teritorij RH. Na isporuke dobara i usluga u slobodne zone primjenjivat će se iste odredbe Zakona koje se odnose na poslovanje drugih poreznih obveznika u tuzemstvu s tuzemnim poreznim obveznicima, poreznim obveznicima iz drugih država članica EU ili iz trećih zemlja.

Ako porezni obveznik iz druge države članice ili tuzemni porezni obveznik nabavlja dobra koja će smjestiti u slobodnu zonu radi izvoza izvan EU ta dobra će biti oslobođena plaćanja PDV-a.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U skladu s carinskim propisima nakon 01. 07. 2013. godine neće biti postupka carinskog skladištenja za dobra iz EU. Ako se dobra iz tuzemstva smještaju u carinsko skladište, primjerice radi prepakiranja, dobra se prepakiraju i izvoze, primjenjuje se oslobođenje od PDV-a. I u slučaju ako dobro dolazi iz druge države članice i ide u izvoz oslobođeno je od plaćanja PDV-a.

Ako se dobro koje nije prethodno pušteno u slobodan promet proda unutar carinskog skladišta, ne nastaje porezna obveza. Međutim, ako je dobro došlo iz Republike Hrvatske pa se proda u carinskom skladištu ili slobodnoj zoni, PDV se plaća jer dobro ne ide u izvoz.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukidaju se fizičke granice i kontrola na njima te se stvara jedinstveno zajedničko tržište bez fiskalnih granica. Uvoz i izvoz između država članica EU se zamjenjuju pojmom stjecanje dobara i isporuka dobara unutar EU. U slučaju kada međusobno posluju poduzetnici na zajedničkom tržištu radi se o oslobođenim isporukama, a kada hrvatski porezni obveznik stječe dobra unutar EU obvezan na takvo stjecanje dobara obračunati hrvatski PDV. Uvoz i izvoz kao pojam koji imamo danas, ostaje kod isporuka prema trećim zemljama (koje nisu članice EU), a u poreznom smislu kod uvoza i izvoza nema promjena u odnosu na stanje prije pristupanja EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrvatski porezni obveznici koji će obavljati isporuke dobara u EU (dosadašnji izvoznici) bit će oslobođena PDv-a uz uvjet da je dobro napustilo RH i da strani porezni obveznik ima važeći PDV identifikacijski broj u svojoj državi članici, te da su PDV identifikacijski brojevi iskazani na računu.

Izvoz u zemlje koje nisu članice Europske unije biti će i dalje oslobođen PDV-a, postupak oslobođenja ostaje isti kao što je i sada, što znači da za porezne obveznike koji izvoze u treće zemlje ne dolazi do promjena u vezi s oporezivanjem PDV-om.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji slobodne zone se u fiskalnom smislu uključuju u područje Republike Hrvatske. Na isporuke dobara i usluga u slobodne zone primjenjivat će se iste odredbe Zakona o PDV-u koje se odnose na poslovanje drugih poreznih obveznika u tuzemstvu s tuzemnim poreznim obveznicima, poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije ili iz trećih zemalja. Ako porezni obveznik iz druge države članice ili tuzemni obveznik nabavlja dobra koja će smjestiti u slobodnu zonu radi izvoza izvan Europske unije  ta dobra će biti oslobođena plaćanja PDV-a.

Nadalje, upućujemo Vas na detaljnu Uputu Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/13-01/244 od 27. lipnja 2013.objavljenu na našim internetskim stranicama.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Člankom 137. stavkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da se na takvu isporuku mogu primijeniti odredbe Zakona o PDV-u koji je bio na snazi kad su dobra bila podvrgnuta postupku privremenog uvoza stoga je navedena isporuka oslobođena PDV-a.

Napomena: Da je tuzemni porezni obveznik navedeni materijal primio nakon 1. srpnja 2013. radilo bi se o usluzi šivanja obavljenoj drugom poreznom obvezniku koja je oporeziva prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U vezi navedenog u Uputi - uvoz nakon 1. srpnja 2013. KLASA: 410-19/13-01/208, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 17. lipnja 2013. navedeno je da se naglašava da postoji mogućnost da na temelju rješenja Ministarstva financija – Porezne uprave prilikom uvoza porezni obveznici koji imaju potpuno pravo odbitka pretporeza, fizički ne uplaćuju PDV već da za njih to bude obračunska kategorija, što znači da će u istoj prijavi PDV-a porezni obveznik iskazati obvezu PDV-a pri uvozu i isti taj porez iskazat će kao pretporez u odgovarajućem polju prijave PDV-a. Obračunska kategorija neće biti u primjeni odmah 1. srpnja 2013., obzirom da je za primjenu obračunske kategorije pri uvozu nužno donošenje Pravilnika iz članka 76. stavka 10. Zakona o PDV-u koji treba donijeti u roku četiri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

Stoga do donošenja navedenog Pravilnika PDV pri uvozu uplaćivati će se u državni proračun kao i prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako u ovom slučaju do 1. srpnja 2013. godine nije podnijet zahtjev za carinjenje dobara sredstva Carinskoj upravi obveznik PDV-a bi trebao poreznom obvezniku iz Bugarske dati svoj hrvatski PDV identifikacijski broj i tražiti ispravak računa te nakon ispravka obračunati na takvo stjecanje PDV u RH. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU se utvrđuje na isti način kao i za isporuke istih dobara u tuzemstvu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kada se govori o izjednačavanju pojma „izvoz“ sa pojmom „isporuka unutar Europske unije“, odnosno pojma „uvoz“ sa pojmom „stjecanje dobara unutar Europske unije“, naglašava se da su to različiti pojmovi obzirom na obračun i odbitak PDV-a. Naime, uvoz i izvoz dobara kao pojmovi i dalje postoje u poslovanju s trećim zemljama, te su uvoz i izvoz u treće zemlje i dalje u nadležnosti Carinske uprave što znači da Carinska uprava provodi uvozno odnosno izvozno carinjenje, dok su isporuke unutar Europske unije i stjecanje dobara unutar Europske unije u nadležnosti Porezne uprave koja treba utvrditi postojanje oslobođenja od PDV-a, obveze PDV-a ili prava na odbitak PDV-a.

S tim u vezi naglašava se da se isporuke unutar Europske unije iskazuju u Zbirnoj prijavi (Obrazac ZP) koji se unosi u VIES bazu, dok se stjecanja dobara unutar Europske unije iskazuje u Prijavi za stjecanje (Obrazac PDV-S). Izvoz odnosno uvoz ne iskazuje se u navedenim prijavama, te se podaci o izvozu ne unose u VIES bazu. Nadalje, i izvoz i isporuka unutar Europske unije oslobođeni su PDV-a, međutim za primjenu oslobođenja od PDV-a kod izvoza potrebna je carinska dokumentacija, dok je za isporuke unutar Europske unije potrebna dokumentacija propisana člankom 170. Pravilnika. Uvoz i stjecanja dobara unutar Europske unije podliježu plaćanju PDV-a, međutim kod uvoza je potrebno PDV pri uvozu platiti kako bi porezni obveznik mogao plaćani PDV odbiti, međutim kod stjecanja dobara unutar Europske unije porezni obveznik u istoj prijavi PDV-a iskazuje obvezu PDV-a i odbitak što znači da ne treba angažirati financijska sredstva jer ne dolazi do uplate u državni proračun.

Obzirom na navedene razlike, ističe se da se navedeni pojmovi ne mogu poistovjećivati.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------