​​OBAVIJEST O IZMJENAMA NA PODRUČJU PDV-a U VEZI OPOREZIVANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA, USLUGA RADIJSKO​​​G I TELEVIZIJSKOG EMITIRANJA TE ELEKTRONIČKI OBAVLJENIH USLUGA 

 

Obzirom da države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a sa odredbama Direktive Vijeća 2008/8/EZ koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine ovim putem vas želimo izvijestiti o izmjenama odredbi Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2015. o mjestu obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici. Naime, mjestom obavljanja navedenih usluga od 1. siječnja 2015. smatrat će se mjesto sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta primatelja tih usluga.

Primjerice, hrvatski porezni obveznik prodaje anti-virusni program putem interneta osobama koje nisu porezni obveznici u Mađarskoj i Sloveniji. Na obavljene usluge obračunat će mađarski, odnosno slovenski PDV što je prikazano u sljedećoj tablici:  

 

MJESTO OPOREZIVANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA, USLUGA RADIJSK​​​OG I TELEVIZIJSKOG EMITIRANJA​ I ELEKTRONIČKI OBAVLJENIH USLUGA OD 1.1.2015. 

 
 
PRIMATELJ USLUGA
 
PRUŽATELJ USLUGA
 
EU PRIMATELJ USLUGA U DRŽAVI ČLANICI (DČ) 1
EU PRIMATELJ USLUGA U DČ 2
PRIMATELJ IZVAN EU
EU PRUŽATELJ IZ DČ1
DČ1
DČ2
IZVAN EU
EU PRUŽATELJ IZ  DČ2
DČ1
DČ2
IZVAN EU
PRUŽATELJ IZVAN EU
DČ1
DČ2
IZVAN EU

Ako se porezni obveznik ne prijavi za posebni postupak oporezivanja u Republici Hrvatskoj tada će se morati registrirati za potrebe PDV-a u ovome primjeru i u Mađarskoj i u Sloveniji.

Naime, Zakonom o PDV-u propisat će se i odredbe o posebnim postupcima oporezivanja za porezne obveznike koji obavljaju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici. Pored posebnog postupka oporezivanja za porezne obveznike koji nemaju sjedište na području Europske unije, koji je na snazi, uvodi se i posebni postupak za porezne obveznike sa sjedištem u Europskoj uniji, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje.

Radi se o tzv. postupku „sve na jednom mjestu“ (eng. Mini One Stop Shop – MOSS) svrha kojeg je pojednostavljenje tako da se poreznim obveznicima koji obavljaju navedene usluge na području Europske unije omogući ispunjavanje obveze PDV-a na jednom mjestu. Taj postupak omogućit će poreznim obveznicima koji unutar Europske unije obavljaju navedene usluge primjenu jednog PDV identifikacijskog broja te podnošenje prijave PDV-a elektroničkim putem, odnosno putem jednog elektroničkog portala sa kojeg će se podaci iz tih prijava automatski prenositi onim državama članicama u kojima su porezni obveznici obavili usluge.

Obzirom da se navedene usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici oporezuju  prema mjestu potrošnje one će se oporezivati po stopi PDV-a koja se primjenjuje u državi članici potrošnje.

Tako će se Zakonom o PDV-u propisati dva postupka:

1. posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici koji nemaju sjedište u EU (proširenje usluga na koje se odnosi postojeći postupak) i

2. posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici sa sjedištem u EU, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje (novi postupak).

Kao što je već navedeno, primjena navedenih postupaka predstavlja mogućnost, odnosno izbor, a ne obvezu poreznih obveznika obzirom da porezni obveznik može izabrati da se za obavljanje navedenih usluga prijavi u svakoj državi članici u kojoj se nalaze primatelji usluga koji nisu porezni obveznici. 

 

1. POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, USLUGE RADIJSKOG I TELEVIZIJSKOG EMITIRANJA I ELEKTRONIČKI OBAVLJENE USLUGE KOJE OBAVLJ​​​AJU POREZNI OBVEZNICI KOJI NEMAJU SJEDIŠTE U EU

  

Posebni postupak oporezivanja koji je sada na snazi odnosi se samo na elektronički obavljene usluge, a novi postupak od 1. siječnja 2015. odnosit će se i na telekomunikacijske usluge te usluge radijskog i televizijskog emitiranja. Porezni obveznik prema tome postupku je porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području EU („porezni obveznik koji nema sjedište  na području Europske unije“) i koji ne mora biti registriran za potrebe PDV-a. Porezni obveznik može izabrati državu članicu prijave koja može biti ujedno i država članica potrošnje.

Porezni obveznik koji nema sjedište na području EU i koji izabere Republiku Hrvatsku za državu članicu prijave mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti kada njegova djelatnost započne, prestane ili se izmijeni na način da više ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja. Porezna uprava će poreznom obvezniku dodijeliti identifikacijski broj.

Sukladno posebnom postupku porezni obveznik je obvezan elektroničkim putem podnositi posebnu prijavu PDV-a za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge za svako kalendarsko tromjesečje, bez obzira je li ili nije u tom razdoblju obavljao navedene usluge. Prijavu mora podnijeti u roku od 20 dana od dana završetka razdoblja oporezivanja na koje se prijava odnosi, a u njoj mora, između ostaloga, navesti ukupnu vrijednost obavljenih usluga za svaku državu članicu potrošnje u kojoj je nastala obveza plaćanja PDV-a. PDV mora platiti u kunama prilikom podnošenja posebne prijave PDV-a za posebni postupak oporezivanja, a najkasnije do roka za podnošenje te prijave. Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak nema pravo na odbitak pretporeza putem redovne prijave PDV-a za navedene usluge, međutim ima pravo na povrat PDV-a prema postupku povrata poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU. 

 

2. POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, USLUGE RADIJSKOG I TELEVIZIJSKOG EMITI​​​RANJA I ELEKTRONIČKI OBAVLJENE USLUGE KOJE OBAVLJAJU POREZNI OBVEZNICI SA SJEDIŠTEM U EUROPSKOJ UNIJI, ALI BEZ SJEDIŠTA U DRŽAVI ČLANICI POTROŠNJE 

 

Od 1. siječnja 2015. godine uvodi se novi posebni postupak za porezne obveznike koji imaju sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području EU, ali nemaju sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području države članice potrošnje „porezni obveznik koji nema sjedište u državi članici potrošnje“) i obavljaju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici, a koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u državi članici potrošnje.

Mjesto obavljanja navedenih usluga bit će od 1. siječnja 2015. u državi sjedišta primatelja usluge, a ne više u državi gdje sjedište ima isporučitelj.

Porezni obveznik prema tome postupku je porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području EU. Država članica prijave mora biti država članica u kojoj porezni obveznik ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište, međutim ne smije imati sjedište svoje djelatnosti ili stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u državi članici potrošnje. Porezni obveznik ne može primjenjivati posebni postupak oporezivanja za usluge koje se obavljaju u državi članici u kojoj ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište.

Posebni postupak u Republici Hrvatskoj za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge primjenjuje se na sve takve usluge koje porezni obveznik koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj obavi na području EU osobama koje nisu porezni obveznici, a koje nemaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj. Porezni obveznik navedeni postupak ne može primjenjivati za isporuke koje je obavio u Republici Hrvatskoj.

Ako porezni obveznik nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište na području EU, ali u njoj ima više od jedne stalne poslovne jedinice, država članica prijave je država članica sa stalnom poslovnom jedinicom koju porezni obveznik navede kao državu u kojoj će primjenjivati posebni postupak oporezivanja, a ta ga odluka obvezuje na primjenu posebnog postupka oporezivanja u tekućoj kalendarskoj godini i tijekom sljedeće dvije kalendarske godine.

Porezni obveznik mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti u okviru posebnog postupka oporezivanja ili promjenu te djelatnosti na način da više ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja. Porezna uprava za prijavu poreznog obveznika koristi PDV identifikacijski broj koji mu je dodijeljen u vezi njegovih obveza prema općim odredbama Zakona o PDV-u.

Porezni obveznik mora Poreznoj upravi podnijeti prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja, bez obzira je li ili nije u tom razdoblju obavljao navedene usluge. Prijava PDV-a za posebni postupak oporezivanja podnosi se elektroničkim putem u roku od 20 dana od dana završetka razdoblja oporezivanja na koje se prijava odnosi. PDV se plaća u kunama prilikom podnošenja posebne prijave PDV-a za posebni postupak oporezivanja, a najkasnije do roka za podnošenje te prijave. Obveza plaćanja PDV-a nastaje u državi članici potrošnje, a iznos poreza plaća porezni obveznik prilikom podnošenja prijave PDV-a za posebni postupak oporezivanja gdje je registriran za potrebe PDV-a, a pripadajući iznos PDV-a potom se transferira državama članicama potrošnje.

Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja nema pravo na odbitak pretporeza putem redovne prijave PDV-a za navedene usluge, ali ima pravo na povrat PDV-a prema postupku povrata poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici.

Napominjemo da će se porezni obveznici moći prijaviti za primjenu posebnih postupaka već od 1.10.2014. godine, bez obzira što će Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u stupiti na snagu 1.1.2015. godine. 

MJERODAVNI PRA​​​VNI AKTI 

- Direktiva Vijeća 2008/8/EZ od 12. veljače 2008. kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2006/112/EZ o mjestu obavljanja usluga;

- Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost;

- Provedbena Uredba Vijeća (EU) 967/2012 od 9. listopada 2012. kojom se mijenja i dopunjuje Provedbenu uredbu (EU) br. 282/2011 o posebnim postupcima za porezne obveznike bez sjedišta poslovanja koji obavljaju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici;

- Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 1042/2013 od 7. listopada 2013. kojom se mijenja i dopunjuje Provedbenu uredbu (EU) br. 282/2011 o mjestu obavljanja usluga;

- Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o upravnoj suradnji i borbi protiv utaje na području poreza na dodanu vrijednost;

- Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 815/2012 od 13. rujna 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 u vezi posebnih postupaka za porezne obveznike bez sjedišta poslovanja, a obavljaju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici;

 OSTALE INF​​ORMACIJE

- Vodič Europske komisije za prijavu PDV-a 

- Stranica Europske komisije o MOSS sustavu

 HR-MOSS aplikacija je dostupna na linku:

https://eusustavi.porezna-uprava.hr/wps/myportal

 

Postupak registriranja za hrvatski MOSS sustav (HR-MOSS) je detaljnije opisan u Priručniku za registraciju korisnika.