Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Prijevozne usluge

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koja popratna dokumentacija služi kao dokaz o prijevozu robe u drugu državu članicu?

Dokumentacija koja može poslužiti kao dokaz da je dobro otpremljeno ili prevezeno u drugu državu članicu je račun, otpremnica, primka, CMR ili drugi dokument iz kojeg je razvidno da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih u računu.

Ako dobra otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njen račun, prodavatelj dobra uz račun i umjesto prethodno navedenih dokumenta, koristi pisanu izjavu o otpremi ili prijevozu dobara u drugu državu članicu koju je potpisala osoba koja je otpremila ili prevezla dobra.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dionice puta prijeđenih u određenoj državi članici razgraničavaju se po stvarnoj kilometraži.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svi porezni obveznici moraju Obrazac PDV-a predati do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara unutar EU između smatra se mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge prijevoza. Porezni tretman usluge prijevoza dobara izvan EU ostaje kao i sada odnosno biti će oslobođene PDV jer su vezane uz izvozne isporuke.

Kada tuzemnom prijevozniku uslugu obavi prijevoznik iz EU tuzemni prijevoznik obvezan je obračunati PDV na primljenu uslugu prijevoza. Tuzemni prijevoznik obvezan je obračunati PDV na primljenu uslugu prijevoza i kada mu takvu uslugu obavi prijevoznik koji ima sjedište izvan EU. Kada tuzemni prijevoznik prefakturira takve usluge prijevoza domaćem poreznom obvezniku mora obračunati PDV pozivajući će na odredbe članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona.

Porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak PDV može do 31. 12. 2014. godine obračunavati na temelju primljene ili naplaćene naknade za isporučena dobra i obavljene usluge. Navedeno se ne primjenjuje na isporuke dobara unutar Europske unije, na stjecanje dobara unutar Europske unije, na isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona, na usluge iz članka 17. stavka 1. i isporuke dobara, za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 6. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaćanja PDV-a oslobođena je usluga međunarodnog prijevoza putnika, osim cestovnog i željezničkog prijevoza. Strani prijevoznici koji obavljaju uslugu prijevoza morat će se registrirati za potrebe PDV-a u RH te obračunavati PDV na dionicu puta u RH. Hrvatski autoprijevoznici koji obavljaju uslugu međunarodnog prijevoza putnika trebaju se obratiti poreznim vlastima drugih država članica kako bi saznali pravila za pojedine države.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. obavlja uslugu prijevoza iz Italije u Belgiju, a nalog za prijevoz daje austrijska špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.

2. obavlja uslugu prijevoza iz Belgije u Hrvatsku, a nalog za prijevoz daje njemačka špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz. 

3.obavlja uslugu prijevoza iz Nizozemske u Hrvatsku, a nalog za prijevoz daje hrvatska špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.  

  

Odgovor za 1. i 2. 

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koju hrvatski porezni obveznik obavlja poreznom obvezniku iz druge države članice na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice obračunati će PDV svoje države članice na primljenu uslugu.

 

Odgovor za 3.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koja se obavlja između dva hrvatska porezna obveznika. Porezni obveznik koji obavlja uslugu prijevoza obvezan je na obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV. Obračunani PDV porezni obveznik primatelj usluge može odbiti kao pretporez.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opće načelo u vezi mjesta oporezivanja usluga propisano je člankom 17. stavkom 1. Zakona o PDV-a (odnosno člankom 44. Direktive 2006/112/EZ), stoga je kod usluge prijevoza u računu potrebno navesti da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka. 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ako hrvatski prijevoznik ispostavlja račun za prijevoz hrvatskom poreznom obvezniku, radi se o usluzi prijevoza unutar Europske unije obavljenoj drugom hrvatskom poreznom obveznik, pa takva usluga podliježe oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u, temeljem kojeg hrvatski prijevoznik ispostavlja račun sa hrvatskim PDV-om.

Što se tiče povrata PDV-a napominjemo da je postupak povrata propisan člankom 74. Zakona o PDV-u. Prema tome PDV koji je platio hrvatski prijevoznik prilikom npr. tankanja goriva u Sloveniji, može povrat tog PDV-a dobiti putem sustava za povrat PDV-a. Hrvatski prijevoznik treba otići u nadležnu ispostavu PU i zatražiti dodjelu lozinke za pristup portalu za povrat PDV-a, nakon toga će zahtjev za povrat PDV-a koji su mu zaračunali slovenski isporučitelji podnijeti elektroničkim putem. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usluga prijevoza koju je porezni obveznik iz BiH obavio hrvatskom prijevozniku je usluga između dva porezna obveznika, pa hrvatski prijevoznik na obavljenu uslugu mora obračunati PDV u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u. Međutim račun koji će porezni obveznik ispostaviti hrvatskom prijevozniku biti će ispostavljen u skladu s odredbama BiH Zakona o PDV-u.

Na uslugu prijevoza koju hrvatski prijevoznik zaračunava njemačkom poreznom obvezniku se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski prijevoznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Njemački porezni obveznik obračunati će PDV u skladu s njemačkim Zakonom o PDV-u na primljenu uslugu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U računu za obavljenu usluga prijevoza unutar Europske unije koji hrvatski porezni obveznik ispostavlja poreznom obvezniku kojem je tu uslugu obavio ne mora iskazivati kilometražu po pojedinoj državi članicu. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Hrvatski porezni obveznik obavlja organizaciju prijevoza dobara, u vezi s čime postavlja pitanja:

  1. Porezni obveznik iz Italije naruči prijevoz trupaca iz Republike Hrvatske. Hrvatski porezni obveznik angažira hrvatskog autoprijevozniku kada s njim dogovori cijenu prijevoza. Hrvatski autoprijevoznik dobra prevozi iz Republike Hrvatske u Italiju i poreznom obvezniku šalje račun za obavljeni prijevoz. Treba li hrvatski autoprijevoznik na obavljenu uslugu obračunati PDV? Treba li hrvatski porezni obveznik koji poreznom obvezniku iz Italije zaračunava „otpremnu uslugu organizacije i prijevoza dobara“ obračunati PDV?

  2. Sve isto kao pod 1., dobra se prevoze iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, međutim uslugu prijevoza naručuje hrvatska tvornica.

  3. Porezni obveznik iz treće zemlje naručuje prijevoz dobara iz Republike Hrvatske u treću zemlju od hrvatskog organizatora prijevoza. Hrvatski organizator prijevoza za obavljanje usluge prijevoza angažira hrvatskog autoprijevoznika. Trebaju li organizator prijevoza i hrvatski autoprijevoznik obračunati PDV na obavljene usluge.   

Odgovor pod 1.

Hrvatski autoprijevoznik koji dobra prevozi iz Republike Hrvatske u Italiju obavlja prijevoz dobara unutar Europske unije drugom hrvatskom poreznom obvezniku, pa se radi o usluzi koja podliježe oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u. Hrvatski autoprijevoznik u računu za obavljenu uslugu prijevoza obračunati će PDV, a primatelj usluge može obračunani PDV odbiti kao pretporez.

„Otpremna usluga organizacije i prijevoza dobara“ koju hrvatski porezni obveznik zaračunava poreznom obvezniku iz Italije je usluga na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik iz druge države članice obračunati će PDV svoje države članice na primljenu uslugu.

Odgovor za 2.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koja se obavlja između dva hrvatska porezna obveznika. Hrvatski autoprijevoznik u računu za obavljenu uslugu prijevoza obračunati će hrvatski PDV, a primatelj usluge može obračunani PDV odbiti kao pretporez. 

„Otpremna usluga organizacije i prijevoza dobara“ koju hrvatski porezni obveznik zaračunava hrvatskoj tvornici također podliježe hrvatskom PDV-u, pa će hrvatski porezni obveznik u računu za obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV, a primatelj usluge može obračunani PDV odbiti kao pretporez. 

Odgovor za 3.

Radi se o usluzi prijevoza dobara koja se izvoze iz Republike Hrvatske u BiH, koja je oslobođena PDV-a prema članku 45. stavku 1. Zakona o PDV-u. Stoga hrvatski autoprijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza hrvatskom organizatoru prijevoza na obavljenu uslugu prijevoza neće obračunati PDV jer se radi o prijevozu dobara koja se izvoze. Jednako tako i hrvatski organizator prijevoza poreznom obvezniku iz treće zemlje neće zaračunati PDV na obavljenu otpremnu uslugu organizacije i prijevoza dobara, obzirom da se radi o izvozu dobara. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Oporezivanje usluga prijevoza koje hrvatski prijevoznik obavi

  1. iz RH u neku drugu državu članicu EU pri čemu je uslugu prijevoza naručio drugi hrvatski porezni obveznik

  2. iz RH u neku drugu državu članicu, a uslugu prijevoza naručio je porezni obveznik iz neke države članice EU

  3. iz RH u neku drugu državu članicu pri čemu je usluga prijevoza naručio porezni obveznik iz treće zemlje.  

Odgovor za 1.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koja se obavlja između dva hrvatska porezna obveznika. Porezni obveznik koji obavlja uslugu prijevoza obvezan je na obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV. Obračunani PDV porezni obveznik primatelj usluge može odbiti kao pretporez. 

  

Odgovor za 2. i 3.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koju hrvatski porezni obveznik obavlja poreznom obvezniku iz druge države članice, odnosno poreznom obvezniku iz treće zemlje, na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice, odnosno treće zemlje obračunati će PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u koje se primjenjuje u toj državi članici odnosno trećoj zemlji. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odgovor za 1. i 2.

 

Obavljena usluga prijevoza može biti u skladu s člankom 44. stavkom 1. točkom 35. Zakona o PDV-u oslobođena PDV-a ako je već uključena u poreznu osnovicu pri uvozu. 


Međutim ako usluga prijevoza nije uključena u poreznu osnovicu, radi se o usluzi na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice, odnosno treće zemlje obračunati će PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u koje se primjenjuje u toj državi članici odnosno trećoj zemlji. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 •  Oporezivanje usluga prijevoza koje hrvatski prijevoznik obavi

   

   

  1. kod prijevoza u provozu kroz RH iz neke države članice Europske unije za BiH, a uslugu se obavlja hrvatskom poreznom obvezniku,

  2. kod prijevoza u provozu kroz RH iz neke države članice Europske unije za BiH, a uslugu se obavlja poreznom obvezniku iz neke druge države članice EU,

  3. kod prijevoza u provozu kroz RH iz neke države članice Europske unije za BiH, a uslugu se obavlja poreznom obvezniku iz treće zemlje.

   

Odgovor za 1., 2. i 3.

 

Radi se o usluzi provoza kroz Republiku Hrvatsku koja je oslobođena PDV-a u skladu s člankom 44. stavkom 1. točkom 38. Zakona o PDV-u stoga će hrvatski prijevoznik u računu, uz ostale elemente propisane člankom 79. stavkom 1. zakona o PDV-u, staviti napomenu da se radi o usluzi oslobođenoj PDV-a prema članku 44. stavku 1. točki 38. Zakona o PDV-u.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Oporezivanje usluga prijevoza koje hrvatski prijevoznik obavi

  1. iz neke druge države članice EU u RH, a uslugu prijevoza je naručio hrvatski porezni obveznik,

  2. iz neke druge države članice EU u RH, a uslugu prijevoza je naručio  porezni obveznik iz druge države članice,

  3. iz neke druge države članice EU u RH, a uslugu prijevoza je naručio porezni obveznik iz treće zemlje.  

Odgovor za 1.

 

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koja se obavlja između dva hrvatska porezna obveznika. Porezni obveznik koji obavlja uslugu prijevoza obvezan je na obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV. Obračunani PDV porezni obveznik primatelj usluge može odbiti kao pretporez. 

 

Odgovor za 2. i 3.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koju hrvatski porezni obveznik obavlja poreznom obvezniku iz druge države članice, odnosno poreznom obvezniku iz treće zemlje, na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice, odnosno treće zemlje obračunati će PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u koje se primjenjuje u toj državi članici odnosno trećoj zemlji. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Oporezivanje usluga prijevoza koje hrvatski prijevoznik obavi

  1. iz Slovenije u Austriju, a usluga prijevoza obavlja se drugom hrvatskom poreznom obvezniku,

  2. iz Slovenije u Austriju, a usluga prijevoza obavlja se poreznom obvezniku iz neke države članice EU,

  3. iz Slovenije u Austriju, a usluga prijevoza obavlja se poreznom obvezniku iz treće zemlje.

Odgovor za 1.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koja se obavlja između dva hrvatska porezna obveznika. Porezni obveznik koji obavlja uslugu prijevoza obvezan je na obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV. Obračunani PDV porezni obveznik primatelj usluge može odbiti kao pretporez. 

 

Odgovor za 2. i 3.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koju hrvatski porezni obveznik obavlja poreznom obvezniku iz druge države članice, odnosno poreznom obvezniku iz treće zemlje, na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice, odnosno treće zemlje obračunati će PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u koje se primjenjuje u toj državi članici odnosno trećoj zemlji.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------