​​​​​​​​​​POREZ NA DO​​​​DANU ​​​​VRIJEDNOST

​POREZN​​I ​​​​OBVEZNIK

1. Svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

2. Svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva (npr. građani i ministarstva).

3. Porezni obveznik koji na području Republike Hrvatske nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno bo​​​​ravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga čije je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj (osim ako PDV plaća hrvatski primatelj dobara ili usluga). Porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV.

​4. Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje tih djelatnosti bi dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja.

PREDMET OPOREZIVANJA / POREZNA OSNOVICA

​R. BR.​PREDMET OPOREZIVANJA ​POREZNA OSNOVICA
​1.

​Isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav

​naknada za isporučena dobra
​2.​Stjecanje dobara unutar Europske unije u tuzemstvu uz naknadu

uključuje sve ono što je stjecatelj dao ili treba dati isporučitelju (utvrđuje se na temelju istih elemenata kao i porezna osnovica za isporuke dobara)
 

​3.​Isporuka novih prijevoznih sredstava

​naknada za isporuku novog prijevoznog sredstva

​4.

​Obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav

​naknada za obavljene usluge
​5.
Korištenje dobara, što čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez
 
​nabavna cijena tih ili sličnih dobara, a ako je ta cijena nepoznata, visina troškova utvrđenih u trenutku isporuke
​6.

​Korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez
 

​ukupni trošak obavljanja usluga
​7.

​Obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti
 

​ukupni trošak obavljanja usluga
​8.​Uvoz dobara ​carinska vrijednost utvrđena prema carinskim propisima

​STOPA / IZNOS

5%, 13% i 25%​

NAZIV I BROJ RAČUNA

​Državni proračun Republike Hrvatske​HR1210010051863000160

PROPISI

Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23​; Rješenje USRH 99/13, 153/13

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost NN 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23​

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere za Direktivu Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

​Provedbena uredba vijeća (eu) br. 1042/2013 od 7. listopada 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (eu) br. 282/2011 o mjestu isporuke usluga

Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (preinaka)

Uredba vijeća (EU) br. 967/2012 od 9. listopada 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge osobama koje nisu porezni obveznici

Okvirni sporazum Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, NN – Međunarodni ugovori 8/02, 11/02

Presude Europskog suda pravde (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/)

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (NN 160/13)

Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja (NN 79/13)

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (NN 81/15, 1/17, 126/19, 75/22 i 140/22)

Naputak o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske (NN 41/08)

 

Letak PDV&EU

 

Datumom pristupanja Europskoj uniji, Republika Hrvatska obvezala se uskladiti Zakon o porezu na dodanu vrijednost s pravnom stečevinom Europske unije.  

Kako bi sustav funkcionirao, porezna tijela svake države članice EU omogućavaju svojim obveznicima PDV-a provjeru PDV identifikacijskih brojeva kupaca iz drugih država članica EU. Provjeru je moguće obaviti na web stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
 

Osnovne informacije o primjeni PDV-a u drugim državama članicama Europske unije mogu se pronaći na web stranicama Europske komisije: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm

 

ARHIVA PDV VIJESTI

Arhiva