Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Provjera PDV identifikacijskog broja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIES je sustav za elektronički prijenos informacija o valjanosti PDV identifikacijskih brojeva te o isporukama dobara i usluga na zajedničkom tržištu Europske unije.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacije koje se odnose na registraciju u sustav PDV-a prikupljaju porezne uprave i pohranjuju u svoje nacionalne baze podataka. To se odnosi i na podatke o isporukama na zajedničkom tržištu prijavljenim u zbirnim prijavama.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svaki put kad se uputi zahtjev, šalje se upit o valjanosti državi članici koja je izdala PDV identifikacijski broj. Podaci su ažurni na dnevnoj bazi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne postoji europska baza podataka s osobama registriranim za PDV. VIES je povezan sa PDV bazama podataka država članica i potvrđivanje valjanosti brojeva temelji se na informacijama dostupnim u tim bazama podataka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedan od uvjeta da se isporuke u državi isporučitelja izuzimaju od oporezivanja PDV-om je da na računu mora biti iskazan valjani PDV identifikacijski broj poslovnog partnera iz druge države članice. Ukoliko isporučitelj ne može dokazati valjanost PDV identifikacijskog broja svog partnera morat će obračunati PDV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broj može biti nevaljan iz nekoliko razloga. Prvo je potrebno provjeriti s poslovnim partnerom da li vam je dao ispravan broj (ispravan kod države, ispravan broj znamenki). Ukoliko je broj nevaljan i nakon provjere s partnerom, vaš bi se poslovni partner trebao javiti u svoju poreznu upravu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIES je sustav koji provjerava valjanost PDV identifikacijskog broja izravno u bazama podataka država članica. Ukoliko je vaš broj nevaljan trebali biste se obratiti u svoju nadležnu poreznu upravu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moguće je. Ipak, neke države članice ne dopuštaju prikazivanje naziva i adrese poreznih obveznika na Internet stranici Europske komisije. Ako se naziv/adresa na portalu ne prikazuju, to znači da dotična država članica ne dozvoljava prikaz tih podataka. Porezni obveznici imaju pravo obratiti se u tim slučajevima svojoj Poreznoj upravi i zatražiti provjeru o tome da li je PDV identifikacijski broj povezan s odrenim nazivom i/ili adresom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nije moguće dobiti takvu informaciju. Moguće je samo potvrditi valjanost PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera. PDV identifikacijski broj bi trebali dobiti direktno od vašeg poslovnog partnera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako vjerujete da vaš poslovni partner nije porezni obveznik, ne biste smjeli izuzeti isporuku od oporezivanja PDV-om nego zaračunati PDV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porezni obveznici valjanost PDV identifikacijskog broja provjeravaju putem Internet stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies.

Iznimno, ako se provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja ne može izvršiti preko Internet stranice Europske komisije, uslugu provjere pružit će Porezna uprava, Služba za međunarodnu razmjenu informacija putem elektroničke pošte na adresi provjera-valjanosti@porezna-uprava.hr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne postoji obveza provjere tog broja, ali porezni obveznik mora osigurati da je PDV identifikacijski broj njegovog inozemnog poslovnog partnera valjan. Neki porezni obveznici posluju godinama s istim partnerima u inozemstvu pa ih uopće niti ne provjeravaju, ali u svakom slučaju prije svake prve isporuke inozemnom partneru trebalo bi provjeriti njegov PDV identifikacijski broj.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrđivanje PDV identifikacijskih brojeva je postupak kojim hrvatski poduzetnik provjerava valjanost PDV identifikacijskih brojeva (poreznih brojeva) partnera s kojima posluje u drugim državama članicama EU. PDV identifikacijski broj iskazan na računima služi kao dokaz da je poduzetnik u sustavu poreza na dodanu vrijednost te on mora biti iskazan na svakom računu kada poduzetnik iz jedne države članice EU vrši isporuke roba ili usluga poduzetniku u drugu državu članicu te je takva isporuka oslobođena poreza. Hrvatski poduzetnik može provjeriti PDV identifikacijski broj svojih partnera na sljedeće načine:

- putem web stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies

- putem elektroničke pošte upućene Poreznoj upravi na adresi provjera-valjanosti@porezna-uprava.hr

 

Provjera se može vršiti na dva nivoa:

- nivo 1 - provjerava se samo valjanost PDV identifikacijskog broja

- nivo 2 - provjerava se valjanost PDV identifikacijskog broja, naziv/ime i adresa poduzetnika

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Poduzetnici koji posluju na europskom tržištu obvezni su podnositi Zbirnu prijavu za isporuke koje obavljaju na zajedničkom tržištu. Putem Zbirne prijave i informatičkog sustava za razmjenu informacija o PDV-u, tzv. VIES sustavu će se kontrolirati obveza plaćanja PDV-a.  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Da, ako obavljaju isporuke u drugim državama članicama EU, u skladu s propisima te države članice. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hrvatskim poduzetnicima koji obavljaju isporuke na europskom tržištu biti će dodijeljen PDV identifikacijski broj.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U vezi registracije te samom postupku registracije u drugim državama članicama EU tuzemni porezni obveznici moraju se obratiti poreznim vlastima pojedinih država članica.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tuzemnim poreznim obveznicima koji obavljaju samo isporuke u tuzemstvu neće biti potreban PDV identifikacijski broj.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. Stoga, poduzetnik iz Slovenije se u ovom slučaju treba registrirati za potrebe PDV-a u RH. Od trenutka izdavanja PDV ID broja slovenski poduzetnik postaje obveznik podnošenja PDV prijava u RH te će na svoje usluge obračunavati hrvatski PDV.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strani porezni obveznici podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb Zahtjev za registriranjem za potrebe PDV-a, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuju u registar obveznika PDV-a. U vezi stranih poreznih obveznika skrećemo pažnju da porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV. Potrebne obrasce za registriranje za potrebne PDv-a moguće je koristiti s Internet stranice Porezne uprave – www.porezna-uprava.hr u dijelu Porez na dodanu vrijednost & EU.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Radi se o usluzi iz članka 21. Zakona i mjesto obavljanja usluge je mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju, dakle Njemačka, pa se na oporezivanje te usluge primjenjuju odredbe njemačkog Zakona o PDV-u.

Ako je turistička zajednica zatražila PDV identifikacijski broj jer odustaje od praga stjecanja ili je prešla prag stjecanja treba joj ga i dodijeliti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mali porezni obveznik B d.o.o. koji stječe trošarinska dobra, treba prije primljene isporuke zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja neovisno o tome što nije prešao prag stjecanja, obzirom da se na trošarinska dobra ne primjenjuje prag stjecanja. Na stjecanje cigareta mali porezni obveznik B d.o.o obračunati će i platiti hrvatski PDV, međutim nema pravo na odbitak PDV-a. Stjecanje cigareta iskazuje u Obrascu PDV-S i Obrascu PDV u za ono obračunsko razdoblje u kojem je imao stjecanje cigareta.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Što se tiče učestalosti provjere PDV identifikacijskih brojeva poreznih obveznika iz druge države članice, napominje se da je na Internetskim stranicama Porezne uprave 21. svibnja 2013. godine objavljeno da ne postoji obveza provjere tog broja, ali porezni obveznik mora osigurati da je PDV identifikacijski broj njegovog inozemnog poslovnog partnera valjan. Neki porezni obveznici posluju godinama s istim partnerima u inozemstvu pa ih uopće niti ne provjeravaju, ali u svakom slučaju prije svake prve isporuke inozemnom partneru trebalo bi provjeriti njegov PDV identifikacijski broj. Navedeno je dostupno ovdje.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------