Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Mjesto oporezivanja

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mjestom oporezivanja usluga koje hrvatski poduzetnik obavi poduzetniku sa sjedištem u drugoj državi članici EU smatrati će se mjesto gdje poduzetnik primatelj usluge ima sjedište, uz napomenu da postoje određene iznimke. 

 

Mjesto oporezivanje elektroničkih usluga koje hrvatski porezni obveznik obavi u RH drugim hrvatskim poreznim obveznicima i krajnjim potrošačima je RH te je hrvatski porezni obveznik obvezan obračunati hrvatski PDV na tako obavljene usluge i nakon 01. 07. 2013. godine.

Ako hrvatski porezni obveznik elektroničke usluge obavlja poreznim obveznicima neovisno o tome jesu li iz EU ili izvan EU tada na računu za takvu uslugu neće obračunati PDV obzirom da je primatelj usluge obvezan obračunati PDV na tu uslugu u svoj državi.

U slučaju kada hrvatski porezni obveznik primi elektroničke usluge biti će obvezan na tako primljene usluge obračunati hrvatski PDV.

 

Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.

U ovom slučaju talijanski porezni obveznik će na uslugu obrazovanja obračunati talijanski PDV, a hrvatski porezni obveznik ima pravo na povrat PDV-a u Italiji.

 

Mjestom obavljanja usluga posredovanja poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik koje obavlja posrednik u tuđe ime i za tuđi račun, smatra se mjesto gdje je obavljena transakcija za koju se posreduje.

Ako slovačka putnička agencija uslugu posredovanja za smještaj u RH obavlja vlasniku smještaja koji nije porezni obveznik tada je mjesto obavljena takve usluge RH jer je tu obavljena usluga smještaja za koju se posreduje. U tom slučaju slovačka putnička agencija obvezna je registrirati se za potrebe PDV-a u RH te na svoje usluge posredovanja mora obračunavati hrvatski PDV ako ih zaračunava. Ako slovačka putnička agencija uslugu posredovanja za smještaj u RH obavlja vlasniku smještaja koji je porezni obveznik tada je vlasnik smještaja obvezan obračunati PDV na primljenu uslugu posredovanja. U tom slučaju slovačka putnička agencija nije obvezna registrirati se za potrebe PDV-a u RH obzirom da dolazi do prijenosa porezne obveze na primatelja usluge.

 

Kada hrvatski porezni obveznik organizira koncert u Sloveniji slovenskom poreznom obvezniku radi se o usluzi iz članka 21. stavka 1. Zakona o PDV-u kod koje se mjestom obavljanja usluga smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju, to je u ovom slučaju Slovenija, stoga se hrvatski porezni obveznik treba obratiti slovenskoj Poreznoj upravi po pitanju poreznih obveza u Sloveniji.

Obavljena usluga organizacije koncerta u Sloveniji slovenskom poreznom obvezniku ne podliježe oporezivanju prema hrvatskom Zakonu o PDV-u.

Naknadnom provjerom postavljenih pitanja i odgovora utvrđeno je da je pitanje u vezi usluge organiziranja koncerata nejasno postavljeno, stoga dana 24. srpnja 2013. dodatno pojašnjavamo oporezivanje usluge organiziranja koncerata u drugim državama članicama Europske unije.

Način oporezivanja usluga organiziranja koncerata ovisi o tome obavlja li hrvatski porezni obveznik tu uslugu fizičkoj osobi ili poreznom obvezniku.

U slučaju da hrvatski porezni obveznik obavlja uslugu organiziranja koncerta u Sloveniji fizičkoj sobi tada se radi o usluzi iz članka 21. stavka 1. Zakona o PDV-u kod koje se mjestom obavljanja usluga smatra mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju, to je u ovom slučaju Slovenija, stoga se hrvatski porezni obveznik treba obratiti slovenskoj Poreznoj upravi po pitanju poreznih obveza u Sloveniji.

Ako hrvatski porezni obveznik obavlja uslugu organiziranja koncerta slovenskom poreznom obvezniku tada se radi o usluzi koja se oporezuju prema općem načelu oporezivanja uslugu, odnosno mjestom obavljanja usluge smatra se sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu za obavljenu uslugu ne obračunava hrvatski PDV već navodi da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

 

Hrvatski porezni obveznik neće obračunati hrvatski PDV na računu što ga izdaje naručitelju iz druge države članice obzirom da se nekretnina nalazi u trećoj zemlji.

Poreznog obveznika treba uputiti da se po pitanju obveza PDV-a obrati poreznim vlastima treće zemlje.

 

Na ovu uslugu primjenjuje se opće načelo oporezivanja usluga prema kojem se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge, stoga hrvatski porezni obveznik na primljenu uslugu treba obračunati hrvatski PDV temeljem članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona o PDV-u.

Primljenu uslugu hrvatski porezni obveznik iskazati će u Obrascu PDV-S i Obrascu PDV.

 

Prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u na ovu uslugu primjenjuje se opće načelo oporezivanja usluga prema kojem se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge, stoga hrvatski porezni obveznik na primljenu uslugu treba obračunati hrvatski PDV temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u.

Primljenu uslugu hrvatski porezni obveznik iskazati će u Obrascu PDV.

 

U konkretnom slučaju radi se o obavljenoj usluzi izrade grafičke forme da bi se uopće mogla tiskati etiketa.

To je usluga na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice, odnosno treće zemlje obračunati će PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u koje se primjenjuje u toj državi članici odnosno trećoj zemlji.