Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Izdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Račun mora sadržavati sve propisane elemente, a između ostalog i PDV identifikacijski broj isporučitelja i primatelja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbirni račun izdaje se na mjesečnoj razini. Porezni obveznik može izdati zbirni račun za više zasebnih isporuka dobara ili usluga, pod uvjetom da PDV na isporuke navedene u zbirnom računu obračunava tijekom istog kalendarskog mjeseca.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Što se tiče povratne ambalaže i obveze PDV-a te vođenja evidencija nije došlo do promjena u odnosu na stanje prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U članku 81. Zakona o PDV-u propisano je da se iznosi na računima iskazuju u kunama i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu tečaja iz članka 36. stavka 2. ovoga Zakona.

 

Znači svi iznosi moraju biti iskazani u kunama, ali uz to mogu biti iskazani i u drugoj valuti ( ovisno o dogovoru s poslovnim partnerom).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nije potrebno voditi nadzornu knjigu za stjecanje i isporuke dobara u druge države članice Europske unije, međutim porezni obveznik radi osiguranja podataka o stjecanjima dobara iz drugih država članica mora voditi posebnu evidenciju što je propisano člankom 163. stavkom 4. Pravilnika o PDV-a. Isporuke dobara unutar Europske unije porezni obveznik iskazuje u Knjizi izdanih računa, Zbirnoj prijavi i prijavi PDV-a. U vezi sa isporukama dobara unutar Europske unije porezni obveznik isporučitelj mora osigurati i dokaze koji su propisani člankom 170. Pravilnika o PDV-u. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gotovinski računi u maloprodaji trebaju sadržavati elemente propisane člankom 54.a Općeg poreznog Zakona, odnosno:

1. broj i nadnevak izdavanja,

2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),

3. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,

4. ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Primljeni i plaćeni predujmovi vode se u redovnoj Knjizi izdanih računa odnosno u Knjizi primljenih računa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Račun za primljeni predujam treba ispostaviti u skladu s odredbama Zakona o PDV-u (NN 47/95 do 136/12) koji je bio na snazi 28. lipnja 2013., odnosno u računu za primljeni predujam hrvatski porezni obveznik neće obračunati PDV, obzirom da je temeljno pravilo da obveza utvrđivanja PDV-a sadržanog u primljenom predujmu dijeli sudbinu oporezivanja isporuke za koju je predujam primljen. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 U konkretnom slučaju radi se o usluzi koju hrvatski porezni obveznik obavlja talijanskom poreznom obvezniku na koju se primjenjuje opće načelo prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge.

U računu što će ga za obavljenu uslugu varenja izdati hrvatski porezni obveznik uz sve elemente propisane člankom 79. stavkom 1. Zakona o PDV-u potrebno je navesti da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u

Hrvatski porezni obveznik obavljenu uslugu iskazuje i prijavi PDV-a i u Zbirnoj prijavi.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

U članku 81. Zakona o PDV-u propisano je da se iznosi na računima iskazuju u kunama i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu tečaja iz članka 36. stavka 2. Zakona o PDV-u.

 

Stoga svi iznosi moraju biti iskazani u kunama, ali uz to mogu biti iskazani i u drugoj valuti (ovisno o dogovoru s poslovnim partnerom).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------