Pitanja i odgovori na temu izmjena u PDV-u vezanih za pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji slobodne zone se u fiskalnom smislu uključuju u teritorij RH. Na isporuke dobara i usluga u slobodne zone primjenjivat će se iste odredbe Zakona koje se odnose na poslovanje drugih poreznih obveznika u tuzemstvu s tuzemnim poreznim obveznicima, poreznim obveznicima iz drugih država članica EU ili iz trećih zemlja.

Ako porezni obveznik iz druge države članice ili tuzemni porezni obveznik nabavlja dobra koja će smjestiti u slobodnu zonu radi izvoza izvan EU ta dobra će biti oslobođena plaćanja PDV-a.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U skladu s carinskim propisima nakon 01. 07. 2013. godine neće biti postupka carinskog skladištenja za dobra iz EU. Ako se dobra iz tuzemstva smještaju u carinsko skladište, primjerice radi prepakiranja, dobra se prepakiraju i izvoze, primjenjuje se oslobođenje od PDV-a. I u slučaju ako dobro dolazi iz druge države članice i ide u izvoz oslobođeno je od plaćanja PDV-a.

Ako se dobro koje nije prethodno pušteno u slobodan promet proda unutar carinskog skladišta, ne nastaje porezna obveza. Međutim, ako je dobro došlo iz Republike Hrvatske pa se proda u carinskom skladištu ili slobodnoj zoni, PDV se plaća jer dobro ne ide u izvoz.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inicijalna dodjela PDV identifikacijskog broja izvršena je nakon usvajanja Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ostalim poreznim obveznicima PDV identifikacijski broj bit će dodijeljen po podnesenom zahtjevu. Zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja podnosi se na Zahtjevu za registriranjem za potrebe PDV-a

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijave koje će se podnositi elektroničkim putem Obrazac PDV, Obrazac ZP i Obrazac PDV-S objavljeni su na Internetskoj stranici Porezne uprave u dijelu Porez na dodanu vrijednost & EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbirna prijava i Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije uspoređivat će se sa Prijavom PDV-a te putem VIES sustava.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nije potrebno podnošenje popratne dokumentacija uz Zbirnu prijavu, međutim porezni obveznik mora u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke koji omogućuju ispravno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje PDV-a te mora imati i dokumentaciju koja dokazuje da su ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje prilikom isporuke dobara unutar EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propisani pragovi isporuka i stjecanja u drugim državama članicama mogu se provjeriti na Internetskoj stranici Europske komisije

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacija koja može poslužiti kao dokaz da je dobro otpremljeno ili prevezeno u drugu državu članicu je račun, otpremnica, primka, CMR ili drugi dokument iz kojeg je razvidno da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih u računu.

Ako dobra otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njen račun, prodavatelj dobra uz račun i umjesto prethodno navedenih dokumenta, koristi pisanu izjavu o otpremi ili prijevozu dobara u drugu državu članicu koju je potpisala osoba koja je otpremila ili prevezla dobra.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U vezi registracije te samom postupku registracije u drugim državama članicama EU tuzemni porezni obveznici moraju se obratiti poreznim vlastima pojedinih država članica.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presude Europskog suda pravde mogu se pronaći na sljedećim Internetskim stranicama:

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=en

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dionice puta prijeđenih u određenoj državi članici razgraničavaju se po stvarnoj kilometraži.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prag stjecanja utvrđuje se za porezne obveznike koji isključivo obavlja isporuke dobara ili usluga za koje nije dopušten odbitak PDV-a (pretporeza), za malog poreznog obveznika te za pravne osobe koje nisu porezni obveznik.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbirni račun izdaje se na mjesečnoj razini. Porezni obveznik može izdati zbirni račun za više zasebnih isporuka dobara ili usluga, pod uvjetom da PDV na isporuke navedene u zbirnom računu obračunava tijekom istog kalendarskog mjeseca.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuzemnim poreznim obveznicima koji obavljaju samo isporuke u tuzemstvu neće biti potreban PDV identifikacijski broj.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isporuke dobara i usluga između poduzetnika koje će se nakon 01. 07. 2013. godine obavljati u tuzemstvu oporezivat će se kao i dosad, osim u slučaju građevinskih usluga, rabljenog materija,  i ostalo iz članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u kada će primatelj takve usluge biti obvezan obračunati PDV. Isporuke dobara i usluga u tuzemstvu između poduzetnika i nepoduzetnika oporezivat će se kao i dosad.

Obveza obračuna PDV-a nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je nastao oporezivi događaj (obavljena isporuka dobara ili usluga). PDV je obvezan obračunati porezni obveznik koji obavlja isporuku dobara ili usluga, osim u slučaju građevinskih usluga kada će primatelj takve usluge biti obvezan obračunati PDV.

Obveznici PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga u tuzemstvu podnose prijavu PDV-a (obrazac PDV) do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja te obrazac PDV-K do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara unutar Europske unije nastaje u trenutku izdavanja računa ili najkasnije petnaestog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je nastao oporezivi događaj ako račun do tada nije izdan.

Porezni obveznik koji je stekao dobra unutar EU to stjecanje prijavljuje u prijavi PDV-a te Prijavi za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije. Stjecanje se prijavljuje u prijavama koje se odnose na obračunsko razdoblje u kojem je izdan račun. Ako račun nije primljen stjecanje se prijavljuje u prijavama koje se odnose na mjesec koji slijedi mjesec u kojem je nastao oporezivi događaj.

Tržišna vrijednost se utvrđuje u slučaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva.

U pravilu se kod stjecanja dobara unutar EU prihvaća cijena navedena na računu, osim ako postoji dokaz da taj iznos nije točan. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU se utvrđuje na isti način kao i za isporuke istih dobara u tuzemstvu. Porezna uprava će pomoću raspoložive poslovne dokumentacije izvršavati provjere u vezi stjecanja dobara iz drugih država članica u RH.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako u ovom slučaju do 1. srpnja 2013. godine nije podnijet zahtjev za carinjenje prijevoznog sredstva Carinskoj upravi, a isporuka slijedi nakon 01. 07. 2013. godine kupac rabljenog osobnog automobila bi trebao tražiti ispravak računa ili ugovora.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. Stoga, poduzetnik iz Slovenije se u ovom slučaju treba registrirati za potrebe PDV-a u RH. Od trenutka izdavanja PDV ID broja slovenski poduzetnik postaje obveznik podnošenja PDV prijava u RH te će na svoje usluge obračunavati hrvatski PDV.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U pravilu bi se povrat PDV-a trebao moći ostvariti, međutim navedeno pitanje je u nadležnosti porezne vlasti države članice iz koje su dobra prevezena.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvoz iz zemalja koje nisu članice EU (u ovom slučaju Švicarska) oporezivati će se PDV-om kao i sada, što znači da će Carinska uprava i dalje biti nadležna za utvrđivanje carinske osnovice pri uvozu.

Kod stjecanja dobara iz drugih država članica EU (u ovom slučaju Slovenija) pojam „uvoz“ zamjenjuje se pojmom „stjecanje dobara unutar Europske unije“. Međutim, fizičke osobe – nepoduzetnici ne mogu biti obveznici PDV-a na stjecanje. Ako je fizičkoj osobi rabljeni automobil isporučio slovenski obveznik PDV-a tada će na isporuku rabljenog automobila biti obračunan slovenski PDV. U slučaju kada je isporučitelj rabljenog automobila osoba koja nije obveznik PDV-a (građanin, porezni obveznik koji obavlja isporuke koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, mali porezni obveznik, ili pravna osoba koja nije porezni obveznik) tada na takvu isporuku neće biti obračunan PDV.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Građani ne mogu biti obveznici PDV-a na stjecanje dobara, osim novih prijevoznih sredstava te će u pravilu prilikom nabave dobara snositi PDV države članice iz koje nabavljaju dobra.

Hrvatskim poreznim obveznicima koji obavljaju stjecanje dobara unutar Europske unije bit će potreban PDV identifikacijski broj, kako bi mogli imati oporezivo stjecanje u RH. Hrvatski porezni obveznik koji stječe dobra obvezan na takvo stjecanje dobara obračunati hrvatski PDV. Stjecanje dobara unutar Europske unije i obračunani PDV na stjecanje porezni obveznik iskazuje u prijavi PDV-a (Obrazac PDV), ali u istoj prijavi iskazuje i pravo na odbitak tako obračunanog PDV-a, što znači da ne dolazi do fizičkog plaćanja PDV-a. Porezni obveznik podnosi i Obrazac PDV-S.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strani porezni obveznici podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb Zahtjev za registriranjem za potrebe PDV-a, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuju u registar obveznika PDV-a. U vezi stranih poreznih obveznika skrećemo pažnju da porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV. Potrebne obrasce za registriranje za potrebne PDv-a moguće je koristiti s Internet stranice Porezne uprave – www.porezna-uprava.hr u dijelu Porez na dodanu vrijednost & EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukidaju se fizičke granice i kontrola na njima te se stvara jedinstveno zajedničko tržište bez fiskalnih granica. Uvoz i izvoz između država članica EU se zamjenjuju pojmom stjecanje dobara i isporuka dobara unutar EU. U slučaju kada međusobno posluju poduzetnici na zajedničkom tržištu radi se o oslobođenim isporukama, a kada hrvatski porezni obveznik stječe dobra unutar EU obvezan na takvo stjecanje dobara obračunati hrvatski PDV. Uvoz i izvoz kao pojam koji imamo danas, ostaje kod isporuka prema trećim zemljama (koje nisu članice EU), a u poreznom smislu kod uvoza i izvoza nema promjena u odnosu na stanje prije pristupanja EU:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaćanja PDV-a oslobođena je usluga međunarodnog prijevoza putnika, osim cestovnog i željezničkog prijevoza. Strani prijevoznici koji obavljaju uslugu prijevoza morat će se registrirati za potrebe PDV-a u RH te obračunavati PDV na dionicu puta u RH. Hrvatski autoprijevoznici koji obavljaju uslugu međunarodnog prijevoza putnika trebaju se obratiti poreznim vlastima drugih država članica kako bi saznali pravila za pojedine države.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porezni obveznik koji obavlja transakcije unutar EU mjesečni je obveznik za svoje cjelokupno poslovanje.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrvatska VIES baza Porezne uprave za provjeru PDV identifikacijskih brojeva počet će funkcionirati danom pristupanja RH u EU. Porezni obveznici će nakon pristupanja RH u EU moći Internetske stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies izvršiti provjeru PDV identifikacijskog broja svojih poslovnih partnera iz EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isporuke rabljenih prijevoznih sredstava između građana nisu predmet oporezivanja PDV-om. Prema tome u ovom slučaju ni talijanski građanin niti hrvatski građanin nemaju obvezu obračuna PDV-a na rabljeno plovilo. Na plovila se ne plaća ni posebni porez, a Zakonom o PDV-u nije propisana obveza podnošenja prijave za stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danom pristupanja RH u EU rezidenti EU koji su vlasnici plovila registriranih u EU koja se nalaze u privremenom uvozu u RH, a izgubila su carinski status robe EU, obvezni su sukladno carinskom zakonodavstvu EU, podnijeti carinsku deklaraciju za puštanje u slobodan promet tih plovila uz plaćanje carine i PDV-a.

Status robe EU nakon dana pristupanja RH u EU ovisi prvenstveno o carinskom statusu robe. Ako je u ovom slučaju riječ o brodu koji ima status EU te je za njega PDV već plaćen u Italiji ili u nekoj državi članici EU prilikom puštanja u slobodan promet navedenog broda u RH ne plaća se PDV.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U ovom slučaju plovilo se treba regulirati svoj status u RH ili u nekoj državi članici EU. Međutim, u ovom slučaju plovilo se može uvesti uvoz u RH bez plaćanja PDV-a obzirom da je datum prvog korištenja plovila bio prije više od 8 godina prije dana pristupanja RH u EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Načelno plovila koja su na privremenom uvozu iz trećih zemalja mogu i nakon 01. 07. 2013. godine ostati u privremenom uvozu prema uvjetima iz carinskih propisa.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako u ovom slučaju do 1. srpnja 2013. godine nije podnijet zahtjev za carinjenje prijevoznog sredstva Carinskoj upravi obveznik PDV-a bi trebao tražiti ispravak računa te nakon ispravka obračunati na takvo stjecanje PDV u RH. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU se utvrđuje na isti način kao i za isporuke istih dobara u tuzemstvu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ako u ovom slučaju hrvatski porezni obveznik traktor kupi rabljeni od građanina iz Italije tada PDV neće obračunati ni talijanski građanin, niti će obvezu za obračuna PDV-a imati hrvatski porezni obveznik.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako hrvatski građanin rabljeni automobil kupi od njemačkog dilera na isporuku takvog automobila biti će obračunan njemački PDV. Ako hrvatski građanin rabljeni automobil kupi od njemačkog građanina takva isporuka nije predmeta oporezivanja PDV-om. Zakonom o PDV-u nije propisana obveza podnošenja prijave za stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U opisanom slučaju subvencija nije oporeziva prema Zakonu o PDV-u. Usluga obavljena bez naknade nije predmet oporezivanja PDV-om.

Tržišna vrijednost se utvrđuje u slučaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju. Međutim, pretpostavka je da izvođači imaju ugovor s organizatorom zabavnog događaja koji su obveznici PDV-a pa će izvođači za svoju uslugu organizatoru izdati račun bez obračunanog PDV, a organizator događaja će biti obvezan obračunati PDV na tako primljenu uslugu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mjesto oporezivanje elektroničkih usluga koje hrvatski porezni obveznik obavi u RH drugim hrvatskim poreznim obveznicima i krajnjim potrošačima je RH te je hrvatski porezni obveznik obvezan obračunati hrvatski PDV na tako obavljene usluge i nakon 01. 07. 2013. godine.

Ako hrvatski porezni obveznik elektroničke usluge obavlja poreznim obveznicima neovisno o tome jesu li iz EU ili izvan EU tada na računu za takvu uslugu neće obračunati PDV obzirom da je primatelj usluge obvezan obračunati PDV na tu uslugu u svoj državi.

U slučaju kada hrvatski porezni obveznik primi elektroničke usluge biti će obvezan na tako primljene usluge obračunati hrvatski PDV.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.

U ovom slučaju talijanski porezni obveznik će na uslugu obrazovanja obračunati talijanski PDV, a hrvatski porezni obveznik ima pravo na povrat PDV-a u Italiji.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija iz članka 91. Zakona o PDV-u primjenjuje se na usluge putničkih agencija, organizatora putovanja, za usluge putovanja koje su obavljene (korištene, završene) nakon 01. 07. 2013. godine.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svi porezni obveznici moraju Obrazac PDV-a predati do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara unutar EU između smatra se mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge prijevoza. Porezni tretman usluge prijevoza dobara izvan EU ostaje kao i sada odnosno biti će oslobođene PDV jer su vezane uz izvozne isporuke.

Kada tuzemnom prijevozniku uslugu obavi prijevoznik iz EU tuzemni prijevoznik obvezan je obračunati PDV na primljenu uslugu prijevoza. Tuzemni prijevoznik obvezan je obračunati PDV na primljenu uslugu prijevoza i kada mu takvu uslugu obavi prijevoznik koji ima sjedište izvan EU. Kada tuzemni prijevoznik prefakturira takve usluge prijevoza domaćem poreznom obvezniku mora obračunati PDV pozivajući će na odredbe članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona.

Porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak PDV može do 31. 12. 2014. godine obračunavati na temelju primljene ili naplaćene naknade za isporučena dobra i obavljene usluge. Navedeno se ne primjenjuje na isporuke dobara unutar Europske unije, na stjecanje dobara unutar Europske unije, na isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona, na usluge iz članka 17. stavka 1. i isporuke dobara, za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 6. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjestom obavljanja usluga posredovanja poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik koje obavlja posrednik u tuđe ime i za tuđi račun, smatra se mjesto gdje je obavljena transakcija za koju se posreduje.

Ako slovačka putnička agencija uslugu posredovanja za smještaj u RH obavlja vlasniku smještaja koji nije porezni obveznik tada je mjesto obavljena takve usluge RH jer je tu obavljena usluga smještaja za koju se posreduje. U tom slučaju slovačka putnička agencija obvezna je registrirati se za potrebe PDV-a u RH te na svoje usluge posredovanja mora obračunavati hrvatski PDV ako ih zaračunava. Ako slovačka putnička agencija uslugu posredovanja za smještaj u RH obavlja vlasniku smještaja koji je porezni obveznik tada je vlasnik smještaja obvezan obračunati PDV na primljenu uslugu posredovanja. U tom slučaju slovačka putnička agencija nije obvezna registrirati se za potrebe PDV-a u RH obzirom da dolazi do prijenosa porezne obveze na primatelja usluge.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrvatski porezni obveznici koji će obavljati isporuke dobara u EU (dosadašnji izvoznici) bit će oslobođena PDv-a uz uvjet da je dobro napustilo RH i da strani porezni obveznik ima važeći PDV identifikacijski broj u svojoj državi članici, te da su PDV identifikacijski brojevi iskazani na računu.

Izvoz u zemlje koje nisu članice Europske unije biti će i dalje oslobođen PDV-a, postupak oslobođenja ostaje isti kao što je i sada, što znači da za porezne obveznike koji izvoze u treće zemlje ne dolazi do promjena u vezi s oporezivanjem PDV-om.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako su elementi za utvrđivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvrđeni u stranoj valuti, za preračun u kune koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a. Iznimno, porezni obveznik može primijeniti tečaj koji na dan nastanka obveze obračuna PDV-a objavi Europska središnja banka. Konverzija drugih valuta koje nisu euro vršit će se primjenom tečaja svake valute za euro.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako francuski porezni obveznik repromaterijal isporuči hrvatskom poreznom obvezniku koji mu dostavi PDV identifikacijski broj takva isporuka bi trebala biti oslobođena PDV u Francuskoj, a hrvatski porezni obveznik treba na takvo stjecanje obračunati hrvatski PDV.

Ako francuski porezni obvezni reporomaterijal isporučuje građanima i osobama koje nisu porezni obveznici u RH na takvu isporuku bit će obračunan francuski PDV sve dok francuski porezni obveznik ne prijeđe ili odustane od praga isporuke koji je propisala RH (270.000,00 HRK) te će na sve daljnje isporuke u RH obračunavati hrvatski PDV.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------