29.07.2013
Obavijest poduzetnicima o primjeni Zakona o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

​Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 94/2013 od 22. srpnja 2013. i stupio je na snagu 23. srpnja 2013. godine. Tim se Zakonom kao mjera pomoći poduzetnicima s problemima u likvidnosti koji nisu podnijeli zahtjev za pokretanje postupka predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/2012, 144/2012 i 181/2013), te poduzetnicima kojima do sada nije odobravan reprogram sukladno prijašnjim zakonima o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom ili je isti ukinut, koji unatoč primjeni raspoloživih instrumenata naplate nisu u mogućnosti platiti dug, a uredni su porezni obveznici u smislu izvršavanja novih poreznih obveza nakon 31. siječnja 2013., koji su u 2011. i 2012. imali porezni dug a u isto vrijeme nisu isplaćivali dividendu, udjel u dobiti ili predujam dobiti te nisu blokirani od strane drugih vjerovnika, daje mogućnost produljenja roka plaćanja poreznog duga i to reprogramiranjem poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2013. na rok do 36 mjeseci. Dug se, pod uvjetima iz Zakona, može reprogramirati u cijelosti ili djelomično.
 
Porezni dug u smislu Zakona jest dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.
          
Porezni dug čine glavnica i kamate na dan 31. siječnja 2013. godine.
 
Porezni dug nastao s osnove poreza može biti dug s osnove poreza koji su vlastiti prihod državnog proračuna, s osnove poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina te dug s osnove poreza koji su vlastiti prihod županijskih i gradskih odnosno općinskih proračuna.
 
Porezni dug nastao s osnove doprinosa može biti dug s osnove doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za obvezno zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti te doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.
 
Porezni dug nastao s osnove drugih javnih davanja može biti dug s osnove spomeničke rente, doprinosa komorama, članarine turističkim zajednicama, pristojbi te s osnove obveza čiju prisilnu naplatu provodi Porezna uprava osim obaveza na računima s osnove novčanih kazni.
 
 
Zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga mora sadržavati:

 
 - ime i prezime, odnosno naziv poduzetnika,
 - osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,
 - prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,
 - razloge zbog kojih je nastao porezni dug.
 
Radi ostvarivanja prava na povoljniju kamatnu stopu na reprogramiranu glavnicu poreznog duga poduzetnik je Zahtjevu dužan priložiti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja.
 
Instrumenti osiguranja plaćanja koji mogu utjecati na smanjenje kamatne stope i koji se mogu prihvatiti su:
 
- neopoziva garancija banke,
- založno pravo na nekretnini,
- bjanko zadužnica potpisana od strane solventnog jamca platca,
- jamstvo druge osobe, čija imovina odgovara visini poreznog duga.
 
 
Obrazac zahtjeva posebno za pravne, a posebno za fizičke osobe bit će objavljeni na web stranici www.porezna-uprava.hr, a obrazac zahtjeva će se moći podići i u ispostavi Porezne uprave.
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.
 
Za sve dodatne informacije poduzetnici se mogu obratiti nadležnom područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave.

 

Obrasci:

Zahtjev za reprogram duga za fizičke osobe

Zahtjev za reprogram duga za pravne osobePovratak na prethodnu stranicu