26.07.2011
Javni natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću u kasinima za sedam trgovačkih društava

Na temelju članka 23. stavak 6. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i Odluke o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću u kasinima na području Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 96/10), Ministarstvo financija Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje prava priređivanja igara na sreću u kasinima za sedam trgovačkih društava

1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sva trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su registrirana za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću.

2. Uz pisanu prijavu ponuditelji su dužni priložiti:

2.1. podatke o tvrtki i sjedištu društva,

2.2. izvadak o djelatnosti društva upisanoj u sudski registar, s dokazom o osiguranom temeljnom kapitalu i podrijetlu sredstava za pokriće temeljnog kapitala (izvornik ili ovjereni preslik ne stariji od 30 dana),

2.3. osnivački akt društva (izvornik ili ovjeren preslik),

2.4. popis vlasnika udjela odnosno dionica za ponuditelja – pravnu osobu, s punim imenima i adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta te s ukupnim nominalnim iznosima udjela odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu te pravne osobe (izvornik ili ovjeren preslik ne stariji od 30 dana),

2.5. izvadak iz sudskog registra ako je riječ o pravnoj osobi osnivaču društva odnosno iz drugoga odgovarajućeg javnog registra ako je osnivač strana pravna osoba, te popis vlasnika udjela odnosno dionica, s punim imenima i adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta te s ukupnim nominalnim iznosima udjela odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu osnivača pravne osobe (izvornik ili ovjeren preslik ne stariji od 30 dana),

2.6. ako je riječ o fizičkoj osobi osnivaču društva, izvornik ili ovjerenu presliku identifikacijske isprave iz koje su vidljivi podaci o imenu, prezimenu, prebivalištu, datumu i mjestu rođenja (izvornik ili ovjereni preslik ne stariji od 30 dana),

2.7. podatke o stvarnom vlasniku pravne osobe (izvornik ili ovjeren preslik ne stariji od 30 dana),

2.8. dokaz da se protiv ovlaštenih osoba (direktora, osnivača društva, članova nadzornog odbora) ne vodi kazneni postupak (izvornik ili ovjeren preslik, ne stariji od 30 dana). Strani državljani prilažu odgovarajuću potvrdu države čiji su državljani i potvrdu izdanu od države na čijem su području boravili posljednje dvije godine prije dana podnošenja ponude na natječaj,

2.9. dokaz da društvo i osnivač, ako je osnivač strana pravna ili fizička osoba ispunjavaju, porezna i druga javna davanja, a koji ne smije biti stariji od 30 dana na dan slanja ponude. Dokaz daje država u kojoj ima sjedište ili prebivalište,

2.10. poslovni plan društva za trogodišnje razdoblje, koji sadrži podatke o prihodima, rashodima, dobiti, broju zaposlenih, naknadi, vrsti i opsegu igara,

2.11. dokaz da protiv društva ponuditelja nije pokrenut stečajni postupak i da se ne nalazi u postupku likvidacije (izvornik ili ovjeren preslik potvrde izdane od nadležnog trgovačkog suda).

3. Rok za podnošenje pisanih ponuda i propisanih dokumenata je 30 dana, računajući od prvog idućeg dana nakon objave natječaja.

4. Ponude na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu ili na urudžbeni zapisnik na adresu: Ministarstvo financija – Porezna uprava – Središnji ured, Zagreb, Boškovićeva 5, s naznakom: »Ponuda na natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću u kasinima za sedam trgovačkih društava – ne otvaraj«.

5. Nepravodobne, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima natječaja podnesene ponude, neće se razmatrati.

6. Davatelj prava priređivanja igara na sreću u kasinima svoju odluku o davanju prava priređivanja igara na sreću u kasinima temeljit će osobito na temelju financijskih učinaka na državni proračun uz zadovoljenje ostalih uvjeta iz natječaja.

7. Svi sudionici natječaja biti će u roku od 30 dana od objave odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću u kasinima obaviješteni o odluci, odnosno u slučaju poništenja natječaja u roku od 10 dana od objave odluke o poništenju.

8. Informacije o natječaju mogu se dobiti u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Središnjem uredu, Službi za igre na sreću, zabavne i nagradne igre, na telefon 01/4809-222.

Ministarstvo financija

Povratak na prethodnu stranicu