Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/22-02/87
Urudžbeni broj:513-07-21-01-23-4
Zagreb, 02.01.2023
Pravo na odbitak pretporeza

​​Nastavno na mišljenje​ Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/22-02/87, URBROJ: 513-07-21-01-22-3 od 30. studenog 2022. godine vezano uz primjenu presude Suda Europske unije, u predmetu C-9/20, u praksi, dajemo sljedeće pojašnjenje.

​Prema spomenutom mišljenju, postupanje na način da porezni obveznik, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun, primjenjuje se u praksi od 1. prosinca 2022. godine.

​Prema tome, postupanje koje proizlazi iz navedene presude primjenjuje se na primljene isporuke koje će porezni obveznik iskazati u prijavama PDV-a za razdoblja oporezivanja od prosinca 2022. godine nadalje, odnosno koje će unijeti u Obrazac U-RA od 1. prosinca 2022. godine nadalje. U tom smislu, porezni obveznik koji je tromjesečni obveznik podnošenja prijava PDV-a navedeno postupanje primjenjuje na primljene račune za isporuke dobara i usluga koje su mu obavili drugi porezni obveznici koje iskazuje u obrascu U-RA od 1. prosinca 2022. godine nadalje.


Povratak na prethodnu stranicu