Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/22-01/5
Urudžbeni broj:513-07-21-01-22-1
Zagreb, 14.03.2022
Prijava poreza na dobit za 2021. godinu - uputa

Uputa o sastavljanju i podnoše​nju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2017. godinu, KLASA: 410-01/18-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/18-1 od 23. travnja 2018. godine​, Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2018. godinu, KLASA: 410-23/19-16/1, URBROJ: 513-07-21-01-19-1 od 2. svibnja 2019. godinu, Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2019. godinu, KLASA: 410-23/19-16/815, URBROJ: 513-07-21-01-20-1 od 25. svibnja 2020. godine​, KLASA: 410-01/21-01/815, URBROJ: 513-07-21-01-21-1 od 17. lipnja 2021.​ primjenjuje se na odgovarajući i prilagođen način u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. godinu, uvažavajući izmjene propisa koje su stupile na snagu tijekom 2021. godine.

Stoga, u nastavku, po rednim brojevima Obrasca PD i PD-NN navodimo izmjene i dopune koje se uz do dosada objavljene Upute za 2017., 2018., 2019. i 2020. (u daljnjem tekstu: Uputa) primjenjuju u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. godinu. 

 

Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava 

Puni naziv određenih propisa na temelju kojih se, između ostalih, sastavlja prijava poreza na dobit, a koji su izmijenjeni: 

 • Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20)
 • Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21)
 •  Pravilnik o provedbi Općeg poreznoga zakona (Narodne novine, br. 45/19, 35/20, 43/20, 5 0/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21, 26/21, 43/21, 106/21 i 144/21)
 • Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Narodne novine, broj 145/20)
 • Zakon o poticanju ulaganja (Narodne novine, br. 102/15, 25/18, 114/18 i 32/20 i 20/21)
 • Uredba o poticanju ulaganja (Narodne novine, broj 31/16, 2/19 i 146/20)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20)
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13 – ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 2/18 i 1/19, 1/20, 1/21 i 73/21)
 • Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Narodne novine, broj 1/21).
 • EU popis nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe
 

Od 1. siječnja 2021. godine na snazi je odredba članka 28. Zakona o porezu na dobit prema kojoj se porez plaća na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi 10% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna. Također stupile su na snagu i odredbe članka 31. stavaka 7. i 10. Zakona prema kojima se porez po odbitku za dividende i udjele u dobiti te na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša), plaća po stopi od 10%. 


Stoga se u cijeloj Uputi riječi „12%“ zamjenjuju riječima „10%“.

U dijelu Upute kojim se pojašnjava primjena EU popisa nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe mijenja se tekst:

Na popisu koji je Vijeće donijelo 5. listopada 2021. nalaze se: Američka Samoa, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad i Tobago, Američki Djevičanski Otoci, Vanuatu. Na popisu kojega je Vijeće donijelo 6. listopada 2020. i koji se primjenjuju od tog datuma do novog ažuriranja nalaze se: Američka Samoa, Angvila, Barbados, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad i Tobago, Američki Djevičanski Otoci, Vanuatu i Sejšeli. Tako da se za 2021. godinu primjenjuju dva navedena popisa. Popis postaje važeći nakon objave u Službenom listu.           

 

IV. Podnošenje porezne prijave 

1. Rok i mjesto podnošenja porezne prijave 

U Tekstu Upute briše se dio vezan uz posebne okolnosti i odgodu podnošenja prijave poreza na dobit, a dodaje se nastavak kako slijedi: 

Ukoliko porezni obveznik ne podnese poreznu prijavu sukladno članku 35. stavku 8. Zakona, obveza poreza na dobit se treba utvrditi u skladu s općim poreznim propisom, uzimajući u obzir dostupne podatke iz prethodnih poreznih razdoblja, osobito ostvarene prihode, utvrđene porezne obveze, imovinu te stanje računa kod banaka. Ako porezni obveznik ne podnese poreznu prijavu te ako se iz svih objektivnih okolnosti može utvrditi da se porezni obveznik ne ponaša kao poduzetnik, porezna obveza će se utvrditi procjenom kao da je došlo do okončanja postupka likvidacije ili drugog postupka kojim porezni obveznik okončava poslovanje u skladu s posebnim propisima. To znači da će se u postupku procjene porezna osnovica utvrditi sukladno članku 18. Zakona, a u tom postupku će se utvrditi i druge porezne obveze kao što su obveza poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost ili za druga javna davanja. 

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način. 

 

3. Prilozi uz poreznu prijavu 

Tekst naveden u Uputi koji glasi: podatke o ukupnom broju osoba kojima je izvršen otpis, ukupnom broju izvršenih otpisa i ukupnom iznosu otpisa izvršenih primjenom članka 9. stavaka 5., 6. i 7. Zakona mijenja se i glasi:

- kreditna institucija dužna je uz prijavu poreza na dobit dostaviti pregled otpisa izvršenih sukladno stavcima 5. i 6. Zakona u ukupnom iznosu te po pojedinom plasmanu i korisniku kredita. 

Iza navoda o podnošenju i otklanjanju hibridne neusklađenosti dodaje se tekst:

- obrazloženje vezano uz provođenje kompenzacijskog usklađenja cijena 

 

V. Popunjavanje Obrasca PD i Obrasca PD-NN 

U tekstu Upute posljednji odlomak se mijenja slijedećim tekstom: 

Upisivanje podataka na točno predviđeni broj polja na obrascu je iznimno važno zbog obrade i provjera koje se provode nakon podnošenja navedenih obrazaca. Stoga je potrebno posebnu pozornost obratiti jesu li podatci upisani na predviđeni redni broj ispravni i jesu li utvrđeni sukladno Zakonu. 

Obzirom da će pojedini porezni obveznici na određenim rednim brojevima (PD) ili (PD-NN) iskazati uvećanje ili umanjenje po više osnova, isti će uz prijavu poreza na dobit trebati dostaviti razradu zbirno iskazanih podataka. 

Prilikom popunjavanja i slanja PD ili PD-NN obrasca putem sustava ePorezna, porezni obveznik dužan je popuniti podatak o obvezi dostavljanja Obrasca PD-IPO. Ako se navedene prijave predaju u ispostavama Porezne uprave u papirnatom obliku, tada je obveznik dužan dati podatak službeniku je li imao transakcija s povezanim osobama, odnosno je li dužan predati i Obrazac PD-IPO. Napominjemo da Obrazac PD-IPO podnose svi obveznici poreza na dobit koji imaju transakcije s povezanim osobama, a podaci koji se unose uključuju i transakcije između fizičke osobe obveznika poreza na dobit (obrtnika) i te iste fizičke osobe kao građanina.

 

Redni broj 5 (PD) ili redni broj 31 (PD-NN): (članak 12. stavci 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)  

Dio Upute koji se primjenjivao prilikom podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. godine u djelu primjene članka 12. stavka 16. do 19. Zakona, zamjenjuje se tekstom: 

Na ovom rednom broju upisuje se i iznos amortizacije dugotrajne imovine odnosno troškova najma, te svih pripadajućih troškova iz članka 12. stavaka 16. - 19. Zakona i članka 22. stavaka 7. - 11. Pravilnika za koje se povećava porezna osnovica. 

Ako porezni obveznik koji je registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima i zrakoplovima, odnosno za djelatnost iznajmljivanja apartmana i kuća za odmor tijekom poreznog razdoblja: 

 1. po osnovi korištenja plovila i zrakoplova nije ostvario prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti takve imovine
 2. po osnovi korištenja apartmana i kuće za odmor nije ostvario prihod najmanje u visini 5% nabavne vrijednosti takve imovine
 3. po osnovi korištenja navedene imovine na temelju poslovnog najma nije ostvario prihod najmanje u visini troškova najma 

tada se porezna osnovica povećava za troškove amortizacije odnosno troškove najma, te za sve pripadajuće troškove. 

Napominjemo da se prema članku 22. stavku 9. Pravilnika, iznimno prihodi po osnovi korištenja navedene imovine mogu utvrditi razmjerno broju mjeseci korištenja imovine, ako je tijekom poreznog razdoblja ista nabavljena odnosno otuđena. 

Porezni obveznik koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor obvezan je sastaviti pregled podataka za pojedino sredstvo odnosno imovinu koji osobito sadrži: vrsta sredstva odnosno imovine, nabavna vrijednost, ostvareni prihod po osnovi korištenja sredstva tijekom poreznog razdoblja, iznos amortizacije, te pripadajući troškovi koji su nastali u svezi s korištenjem sredstva odnosno imovine u poreznom razdoblju prema vrsti troška. Pregled podataka o sredstvu odnosno imovini obvezno se prilaže uz prijavu poreza na dobit. 

Primjer: 

Porezni obveznik sa sjedištem u Zagrebu koji obavlja djelatnost ostale trgovine na veliko i djelatnost iznajmljivanja, u dugotrajnoj imovini ima evidentiran apartman nabavne vrijednosti 1.000.000,00 kuna na obali mora na području Zadarske županije, a koji služi za iznajmljivanje turistima. Tijekom 2021. godine ostvario je prihod temeljem korištenja apartmana u iznosu od 20.000,00 kuna, dok pripadajući troškovi temeljem korištenja apartmana tijekom 2021. godine iznose 4.000,00 kuna. 

U primjeru, porezni obveznik nije dosegao propisanu razinu prihoda temeljem korištenja apartmana u iznosu od 50.000,00 kuna, stoga je obvezan uvećati poreznu osnovicu za 50.000,00 kuna troškova amortizacije (i porezni obveznik koji utvrđuje osnovicu prema novčanom načelu) i za pripadajuće troškove nastale temeljem korištenja apartmana (iznimno, porezni obveznik koji poreznu osnovicu utvrđuje prema novčanom načelu, uzima u obzir samo plaćene troškove) koji su nastali tijekom 2021. godine u iznosu od 4.000,00 kuna, odnosno uvećava poreznu osnovicu za ukupan iznos od 54.000,00 kuna.

 

PREGLED PODATAKA O SREDSTVU ODNO​SNO IMOVINI ZA 2021. godinu ​
Vrsta sredstva odnosno imovineapartm​an
Nabavna vrijednost1.000.000,00
Ostvareni prihod20.000,00
Godišnja amortizacija – 5%50.000,00
Pripadajući troškovi u svezi korištenja imovine4.0​00,00

Povećanje porezne osnovice

za nepriznate troškove amortizacije

za nepriznate troškove održavanja

54.000,00

50.000,00

4.000,00

 

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način. 


Redni broj 10 (PD) ili redni broj 36 (PD-NN): Dobit kontroliranog inozemnog društva

Tekst iz Upute: Dok se ne ispune određene pretpostavke u međunarodnim pravnim normama, ako se subjekt ili stalna poslovna jedinica nalaze u državi koja nije država članica EU, a s kojom je potpisan i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, tada porezni obveznik ne primjenjuje druge odredbe članka 30.b. i članka 30.c Zakona odnosno ne uključuje u poreznu osnovicu dobit kontroliranog inozemnog društva, ali podatak o postojanju kontroliranog inozemnog društva dostavlja na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje, zamjenjuje se tekstom: 

Obzirom da su ispunjene određene pretpostavke u međunarodnim pravnim normama odredbe članka 30.b i članka 30.c Zakona primjenjuju se ako se subjekt ili stalna poslovna jedinica nalaze u državi koja nije država članica EU, a s kojom je potpisan i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. 


Redni broj 13 (PD) ili redni broj 39 (PD-NN): Povlastice i drugi oblici imovinske koristi (članak 7. stavak 1. točka 9. i stavak 2. Zakona) 

U tekstu, iza prvog odlomka dodaje se tekst:

Nadalje, kako se na ovome polju obrazaca iskazuju podaci o povlasticama i drugim oblicima imovinskih koristi danih fizičkim ili pravnim osobama uputno je provjeriti, u slučaju da je povlastica dana fizičkoj osobi, obvezu obračunavanja davanja sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima. Pritom je moguće da je porezni obveznik to već učinio što je potrebno provjeriti. Ukoliko je porezni obveznik propustio obračunati porez na dohodak potrebno je utvrditi osobu (osobe) kojoj iznos pripada te, nadalje, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak utvrditi izvor toga dohotka, te utvrditi obveze.

 

Redni broj 14 (PD) ili redni broj 40 (PD-NN): Rashodi darovanja iznad dopuštenih iznosa 

U tekstu Upute tekst koji glasi: Odredbe toga članka primjenjuju se prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak i dobit za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do 31. prosinca 2021. godine, mijenja se tekstom: Odredbe toga članka primjenjuju se prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak i dobit za 2020., 2021. i 2022. godinu za donacije dane do 31. prosinca 2022. godine. 

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način. 

 

Redni broj 16 (PD) ili redni broj 42 (PD-NN): Kamate između povezanih osoba 

U odnosu na Uputu mijenja se dio teksta vezan za iznos kamatne stope koji glasi: 

Sukladno Odluci o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Narodne novine, broj 145/20) kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona za 2021. godinu utvrđena je u iznosu od 3,00%. 

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

 

Redni broj 20 (PD): Svota vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja koja nije porezno priznati rashod

​U djelu teksta pod naslovom Posebni slučajevi otpisa za koje se ne povećava porezna osnovica mijenja se tekst vezan uz otpise kreditnih institucija i glasi: 


a) Otpisi kreditnih institucija 

Porezni tretman otpisa potraživanja kod kreditnih institucija uređen je člankom 9. stavcima 5., 6. i 7 Zakona. Tako iznimno od obveze pokretanja radnji za naplatom potraživanja pažnjom dobrog gospodarstvenika iz stavka 3. članka 9. i članka 10. stavka 1. Zakona, porezno priznatim rashodom kreditne institucije smatra se iznos otpisa potraživanja (glavnice i kamate iskazane u prihodima) od nepovezane fizičke ili pravne osobe, a koja su prethodno bila vrijednosno umanjena i rezervirana u skladu s propisima Hrvatske narodne banke. 

U tom slučaju prema članku 9. stavku 6. Zakona, kreditna institucija se odriče prava naplate otpisanog iznosa potraživanja te o istome dostavlja dužniku i jamcu pisanu izjavu o prestanku njihove obveze u navedenom iznosu otpisa, a iznos otpisane obveze ne smatra se oporezivim prihodom odnosno primitkom i nema utjecaja na druge pragove propisane Zakonom. 

Kreditna institucija dužna je uz prijavu poreza na dobit dostaviti pregled otpisa izvršenih sukladno stavcima 5. i 6. članka 9. Zakona, u ukupnom iznosu te po pojedinom plasmanu i korisniku kredita. 

Redni broj 25 (PD) ili redni broj 45 (PD-NN): Povećanje dobiti za ostale prihode i druga propisana uvećanja porezne osnovice 

Na kraju teksta Upute kojim se opisuje postupak uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu dodaje se tekst: 

Iznos dobiti po osnovi koje se utvrđuje pravo na uračunavanje poreza pretpostavlja poreznu osnovicu u inozemstvu. Ukoliko se iznos dobiti i porezne osnovice u inozemstvu razlikuje, pravo na uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu se utvrđuje srazmjerno s iskazanim iznosom na rednom broju 3. PD ili PD-NN obrasca ili na ovom rednom broju, tako da porez koji se uračunava mora biti razmjeran poreznoj osnovici u inozemstvu i onoj iskazanoj na navedenim rednim brojevima obrasca PD ili PD-NN. 

U djelu Upute kojim se uređuje izlazno oporezivanje briše se tekst: 

Za 2020. godinu ta kamata je utvrđena za razdoblje do 17. travnja u iznosu od 6,11%, u razdoblju od 18. travnja do 18. listopada u iznosu 0,00% te u razdoblju od 19. listopada do 31. prosinca u iznosu od 5,89%. Za 2021. godinu ta kamata je utvrđena u iznosu od 5,75%.
 

Na kraju teksta Upute dodaje se slijedeći tekst:

Na ovom rednom broju će se iskazati podatak iz članka 13. Zakona. Prema članku 13. stavku 1. Zakona, ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada porezni obveznik za iznos dobiti koja bi bila ostvarena, kada bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, provodi usklađenje. 

Prema članku 13. stavku 4. Zakona, poslovni odnosi između povezanih osoba priznat će se samo ako porezni obveznik posjeduje i na zahtjev Porezne uprave pruži podatke i informacije o povezanim osobama i poslovnim odnosima s tim osobama, metodama kojima se koristi za utvrđivanje usporedivih tržišnih cijena, razlozima za odabiranje konkretnih metoda te načinu na koji se provodi usklađenje. 

Porezni obveznik je dužan prema članku 40. stavku 4. Pravilnika, prije početka ili u vrijeme nadzirane transakcije, dokumentacijom potvrditi poduzete razumne napore u cilju utvrđivanja cijene u skladu s načelom nepristrane transakcije, na temelju informacija koje su mu u tom trenutku na raspolaganju. Ako porezni obveznik na kraju poreznog razdoblja utvrdi da postoji neusklađenost cijene s načelom nepristrane transakcije, prema članku 40. stavku 5. Pravilnika, dužan je provesti kompenzacijsko usklađenje. 

Kompenzacijsko usklađenje mora se obaviti prije podnošenja porezne prijave, a porezni obveznik mora pri podnošenju porezne prijave dostaviti i obrazloženje zbog čega cijena koju je utvrdio prije početka ili u vrijeme nadzirane transakcije nije zadovoljila načelo nepristrane transakcije. 

Ako se kompenzacijsko usklađenje provodi za porezne potrebe uvećanjem porezne osnovice, tada se utvrđeni iznos iskazuje na ovom rednom broju. 

Nadalje, ako porezni obveznik u jednom poreznom razdoblju iskaže umanjenje porezne osnovice temeljem članka 6. stavka 6. Zakona na rednom broju 28. (PD) ili 48. (PD-NN), a nakon toga se u nekom od slijedećih poreznih razdoblja ospori primitak dijela ili cijele potpore (npr. potpora se vraća ili ispravak na drugi način), porezni obveznik je dužan ispraviti i poreznu osnovicu iskazivanjem povećanja na ovom rednom broju (ako porezni obveznik nije zatražio ispravak prijave), u poreznom razdoblju, kada je došlo do osporavanja primljene potpore. Ispravak treba provesti na način da se u potpunosti neutralizira osporeni primitak potpore.
 

Redni broj 28 (PD) redni broj 48 (PD-NN): Potpore u slučaju posebnih okolnosti 

U Tekstu Upute iza petog odlomka dodaje se tekst:

Uz navedene potpore porezna osnovica se može umanjiti i za potpore koje su dodjeljivane poduzetnicima na području obuhvaćenom Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Narodne novine, broj 1/21). Primjer takve potpore je potpora za očuvanje ili zadržavanje radnih mjesta koje se dodjeljuju putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Ako porezni obveznik u jednom poreznom razdoblju iskaže umanjenje porezne osnovice na ovom rednom broju, a nakon toga se u nekom od slijedećih poreznih razdoblja ospori primitak potpore iz članka 6. stavka 6. Zakona (npr. potpora se vraća ili je ispravak na drugi način), porezni obveznik će biti dužan ispraviti i poreznu osnovicu na rednom broju 25 (PD) ili rednom broju 45 (PD-NN). 

Na kraju teksta ovog rednog broja dodaje se slijedeći tekst:
Nadalje, na ovom rednom broju će se iskazati i umanjenje porezne osnovice za iznos otpisanih obveza iz članka 9. stavka 5. Zakona. Prema članku 9. stavku 5. Zakona, porezno priznatim rashodom kreditne institucije smatra se iznos otpisa potraživanja (glavnice i kamate iskazane u prihodima) od nepovezane fizičke ili pravne osobe, a koja su prethodno bila vrijednosno umanjena i rezervirana u skladu s propisima Hrvatske narodne banke. Prema članku 9. stavku 6. Zakona, u slučaju iz stavka 5. toga članka, kreditna institucija se odriče prava naplate otpisanog iznosa potraživanja te o istome dostavlja dužniku i jamcu pisanu izjavu o prestanku njihove obveze u navedenom iznosu otpisa, a iznos otpisane obveze ne smatra se oporezivim prihodom odnosno primitkom i nema utjecaja na druge pragove propisane Zakonom. 

Kako bi se moglo iskazati umanjenje porezne osnovice bitno je utvrditi da su otpisi obveza iskazani u prihodima i da je kreditna institucija dostavila dužniku (poreznom obvezniku) i jamcu izjavu o prestanku njihove obveze u navedenom iznosu otpisa. Porezni obveznici kojima su otpisani dugovi o tome prilažu potrebne dokaze.            

Iznos prihoda iskazanih po osnovi otpisa obveza iz članka 9. stavka 5. Zakona ne utječe na pragove iz Zakona (članka 2. stavka 4., članka 5. stavka 7., članka 5.b stavka 1. i članka 28. Zakona) koji se odnose na obvezu plaćanja poreza na dobit za fizičke osobe, utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu i utvrđivanja porezne stope. 

Redni broj 31 (PD) ili redni broj 50 (PD-NN): Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjenja

Na kraju teksta Upute dodaje se tekst:

Ako se kompenzacijsko usklađenje provodi, za porezne potrebe, umanjenjem porezne osnovice tada se za utvrđeni iznos na ovom rednom broju iskazuje umanjenje porezne osnovice. Porezni obveznik je u tom slučaju dužan postupiti kao što navedeno na rednom broju 25 (PD) ili rednom broju 45 (PD-NN) ove Upute.

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način. 

Redni broj 43 (PD) ili redni broj 60 (PD-NN): Porezna stopa 

Tekst Upute mijenja se i glasi:
Na ovom rednom broju upisuje se porezna stopa iz članka 28. Zakona, odnosno stopa 18% ili 10% ovisno o visini ostvarenih prihoda iskaznih na rednom broju 1. i umanjenih za iznos iskazan na rednom broju 28 (PD) ili 48 (PD-NN).


Ako je iznos, koji se dobije kada se od prihoda na rednom broju 1. oduzme iznos prihoda od potpora iz članka 6. stavka 6. Zakona i iznos otpisane obveze koja se ne smatra oporezivim prihodom sukladno članku 9. stavku 6. Zakona, za koje je umanjena porezna osnovica na rednom broju 28 (PD) ili 48 (PD-NN) veći ili jednak 7.500.000,01 kn, tada se primjenjuje porezna stopa od 18%.

Ako je iznos, koji se dobije kada se od prihoda na rednom broju 1. oduzme iznos prihoda od potpora iz članka 6. stavka 6. Zakona i iznos otpisane obveze koja se ne smatra oporezivim prihodom sukladno članku 9. stavku 6. Zakona, za koje je umanjena porezna osnovica na rednom broju 28. (PD) ili 48. (PD-NN) manji ili jednak 7.500.000,00 kn, tada se primjenjuje porezna stopa od 10%.
 

VII. (Obrazac PD) ili VIII. (Obrazac PD-NN) POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI 

U tekstu Upute na rednim brojevima na kojima se iskazuje umanjenje porezne obveze na odgovarajući način se mijenjaju porezne stope u postotnom iznosu polazeći od stope 10%, a ne 12%. 

Tako se na rednim brojevima na kojima se porezna stopa umanjuje za 50% stopa 6% zamjenjuje stopom 5%. 

Na rednim brojevima na kojima se porezna stopa umanjuje za 75%, stopa 3% zamjenjuje se stopom 2,5% (pri čemu se stopa za izračun porezne olakšice uzima u iznosu od 7,5%). 

Na rednim brojevima na kojima se porezna stopa umanjuje za 65%, stopa 4,2% zamjenjuje se stopom 3,5% (pri čemu se stopa za izračun porezne olakšice uzima u iznosu od 6,5%) 

Na rednim brojevima na kojima se porezna stopa umanjuje za 85%, stopa 1,8% zamjenjuje se stopom 1,5% (pri čemu se stopa za izračun porezne olakšice uzima u iznosu od 8,5%) 

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način.

Redni broj 56 (PD) ili redni broj 72 (PD-NN): Uplaćeni predujmovi 

U tekstu navedenom u Uputi u prvoj rečenici brojka 2020. mijenja se brojkom 2021., a datum 5. veljače 2021. godine mijenja se datumom: 7. veljače 2022. godine. 

Ostatak teksta iz Upute. primjenjuje se na odgovarajući način. 

Redni broj 58 (PD) ili redni broj 74 (PD-NN): Razlika za povrat 

U tekstu Upute briše se slijedeći dio teksta: 

Iznimno, sukladno odredbi članka 71.saa Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koja je stupila na snagu 13. ožujka 2021. godine, rok za podnošenje prijave poreza na dobit produžen je do 30. lipnja 2021., a valuta za povrat više uplaćenog poreza utvrđena je na dan 30. lipnja 2021. godine neovisno o datumu podnošenja porezne prijave. Navedena odredba o valuti povrata se primjenjuje na porezne prijave podnesene nakon 13. ožujka 2021.            

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način. 

Redni broj 59 (PD) ili redni broj 75 (PD-NN): Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje 

U tekstu Upute briše se slijedeći dio teksta:

Iznimno, sukladno odredbi članka 71.saa stavku 5. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (koja je stupila na snagu 13. ožujka 2021. godine) do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno posebnom propisu o oporezivanju dobiti. Navedena odredba o zadržavanju predujmova se primjenjuje samo na porezne prijave podnesene od 13. ožujka 2021.

Prema članku 7. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 138/20) pri izračunu predujma poreza na dobit iz članka 5.b stavka 5. i članka 34. stavka 1. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) za 2021. godinu, temeljem prijave poreza na dobit za 2020. godinu, primjenjuju se odredbe članka 4. toga Zakona. Stoga zbog promijene porezne stope koja se primjenjuje za razdoblja započeta u 2021. godinu pri izračunu predujma, će se primijeniti nova porezna stopa. Stoga će se Poreznim obveznicima koji su tijekom 2020. godine ostvarili godišnji prihod manji od 7,5 milijuna kuna predujam za naredno porezno razdoblje utvrditi primjenom porezne stope od 10%. 

Ostatak teksta iz Upute primjenjuje se na odgovarajući način​


Povratak na prethodnu stranicu