Ostalo - Ostalo
Broj klase:412-02/21-01/6
Urudžbeni broj:513-07-21-01-21-2
Zagreb, 09.09.2021
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Zaprimili smo vaš upit o tumačenju Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/21, 93/21-Ispravak, 95/21-Ispravak; dalje u tekstu: Uredba). Zatražili ste pojašnjenje napomene u Tar. br. 1., Tar. br. 2. i Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe odnosno da li se prilikom podnošenja podnesaka jedinici lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) naplaćuje pristojba u propisanom iznosu za sve podneske ili se oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi odnosi samo na podneske u kojima JLS rješava u predmetima kada obavlja povjerene poslove državne uprave. 
​U nastavku dostavljamo odgovor.
Uredbom se propisuju opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi s primjenom od 1. rujna 2021. Navedene pristojbe propisane su tarifnim brojevima u Tarifi upravnih pristojbi u Prilogu I. koji je sastavni dio predmetne Uredbe. Tar. br. 1. (na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske), Tar. br. 2. (za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba) i Tar. br. 3. (na žalbu protiv rješenja) propisuju iznos pristojbe te sadrže napomenu da se pristojba ne plaća pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.
Slijedom navedenoga, odredbe o neplaćanju upravne pristojbe iz Tar. br. 1., Tar. br. 2. i Tar. br. 3.Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe odnose se na podneske koja donose upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave. 
Povratak na prethodnu stranicu