Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/21-01/450
Urudžbeni broj:513-07-21-01-21-1
Zagreb, 12.03.2021
Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2020.

Na temelju odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16 i 98/19), u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, službenicima Porezne uprave dajemo slijedeću uputu:

Pri podnošenju, popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak za 2020. i provedbi posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2020. (dalje u tekstu: poseban postupak) primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 74/20).

​​Uzimajući u obzir navedene propise koji se primjenjuju pri popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2020. te propise koji su se primjenjivali pri podnošenju, popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2018. kao i uputu KLASA: 410-01/19-01/1207, URBROJ: 513-07-21-01-19-2 od 26. lipnja 2019. vezanu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2018. objavljenu na mrežnim stranicama Porezne uprave (dalje u tekstu; Uputa za 2018.), a koja je u većem djelu primjenjiva i na podnošenje, popunjavanje i obradu prijave poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2020., u nastavku se navode izmijenjene odredbe Zakona i Pravilnika koje se primjenjuju pri podnošenju, popunjavanju i obradi godišnje porezne prijave i provedbi posebnog postupka za 2020. te razlike u odnosu na Uputu za 2018. koje se nadopunjuju ili mijenjaju:


1. Osobni odbitak - uzdržavani članovi i obuhvat primitka koji ne ulaze u iznos do kojeg se netko može smatrati uzdržavanim članom

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/2018) koji je u primjeni od 1. siječnja 2019. te izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 121/2019) koji je  primjeni od 1. siječnja 2020.

   • ​​​​​propisano je:

 
 • da se uzdržavanom djecom smatraju i djeca koju maćehe odnosno očusi uzdržavaju i da se uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju i maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava

   
 • da se pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove, uz navedenih osam točaka, ne uzimaju u obzir:

   
  • odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti
  • stipendije
  • nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna  
  • bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja i
  • potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada.
  • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa (od 1. siječnja 2020.).Stoga se dijete koje je primjerice ostvarilo stipendiju, bilo koji oblik, iznad 15.000,00 kuna tijekom 2020. ili učenik koji je ostvario nagradu za vrijeme praktičnog rada i naukovanja ili naknadu za vrijeme dualnog obrazovanja može smatrati uzdržavanim djetetom.
 

   • Pravilnikom o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 26/2021) koji je objavljen u Narodnim novinama dana 12. ožujka 2021. propisano je da se iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija odnosno darovanja od pravnih i fizičkih osoba za podmirivanje potreba prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama prema članku 8. stavku 1. točki 5. Zakona o porezu na dohodak te da se navedena odredba primjenjuje pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2020. i 2021. godinu.

     

    Dakle, sukladno dopunjenim odredbama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona niti primici koje su fizičke osobe tijekom 2020. ostvarile po osnovi donacija odnosno darovanja od pravnih i fizičkih osoba za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama do visine stvarno utrošenih sredstava za te namjene ne ulaze u propisani iznos od 15.000,00 kuna.

     
   • Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 121/19) povećan je mjesečni osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn te se isti primjenjuje od 1. siječnja 2020.

     
   • Navedene promjene odnose se na dio Upute za 2018. vezan za podatke kojima se popunjavaju prijave poreza na dohodak - Obrazac DOH (podnaslov 5.5.2. pod 2. i 3. Podaci o uvećanju osobnog odbitka).

     

2. Članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 17/2019) koji je stupio na snagu 28. veljače 2019. izmijenjen je članak 128. Pomorskog zakonika (Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) te se u skladu s člankom 128. stavcima 2. i 3. Pomorskog zakonika (Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) za postizanje potrebnih 183 dana dodatno uračunavaju i sljedeći dani:

1. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu

2. dani provedeni na stručnoj izobrazbi u tuzemstvu

3. dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade broda od strane brodara

4. dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga.

U slučaju otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u poreznoj godini, držat će se da je ostvaren uvjet plovidbe od 183 dana za tu poreznu godinu.

 

Usklađenje Pravilnika o porezu na dohodak s odredbama Pomorskog zakonika izvršeno je Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/20) odnosno dopunjen je članak 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19 i 80/19) te je tako stavkom 2. točkom 3. navedenog članka propisano da se u dodatne dane uključuju:

„3.1. jedan (1) dan prije dana svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u županiji prebivališta odnosno uobičajenog boravišta člana posade broda,

3.2. dva (2) dana prije svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u luci u Republici Hrvatskoj, ali izvan županije prebivališta odnosno uobičajenog boravišta člana posade broda,

3.3. četiri (4) dana prije svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja u luci izvan Republike Hrvatske,

4. stvarne dane provedene na stručnoj izobrazbi u inozemstvu ili u tuzemstvu prema potvrdi ustanove, druge pravne osobe specijalizirane za pružanje stručne izobrazbe ili poslodavca koji je izobrazbu obavio,

5. stvarne dane liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku nakon iskrcaja prema potvrdi liječničke ustanove odnosno liječnika privatne prakse ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu,

6. dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara,

7. dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga,

8. uvjet plovidbe od 183 dana za poreznu godinu ostvaren je u slučaju otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u poreznoj godini.“.

 

Utvrđivanje broja dana za 2020. godinu

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je zbog posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 na svjetskoj razini i njenog utjecaja na globalno pomorsko gospodarstvo, 24. travnja 2020. donijelo Uputu Kl.: 810-03/20-01/30; Urbr.: 530-04-20-6 za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrđivanja „183 dana“ radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 u skladu s kojom se članu posade broda u međunarodnoj plovidbi, koji je obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi u broj potrebnih 183 dana računaju i:

 

1. Dani liječenja

Dani provedeni na liječenju od posljedica epidemije COVID-19, izolaciji, samoizolaciji ili karanteni sukladno donesenim epidemiološkim mjerama u Republici Hrvatskoj, odnosno temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca ako je liječenje, izolacija, samoizolacija ili karantena obavljena u nekoj drugoj državi.

 

2. Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga

U dane koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga, kao posljedica utjecaja pandemije na svjetsko pomorsko gospodarstvo, priznat će se dani plovidbe i dani putovanja koje bi pomorac ostvario temeljem uobičajenog godišnjeg rasporeda rada, od trenutka prekida redovnog rada u 2020. godini ili najranije od 1. siječnja 2020. godine do nastavka redovnog načina rada ili najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

 

U smislu te upute, a u svrhu ostvarivanja prava na priznavanje neostvarenih dana plovidbe i dana putovanja zbog prestanka ugovora o radu, izjednačeni su ugovor o radu koji je sklopljen na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brodu (članak 129. stavak 7. Pomorskog zakonika, u daljnjem tekstu: permanent ugovor) i više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se zasniva radni odnos na istim poslovima (članak 127. stavak 1. Pomorskog zakonika, u daljnjem tekstu: pojedinačni ugovor).

 

Neostvarenim danima plovidbe i danima putovanja zbog poslovno uvjetovanih razloga smatraju se:

 

1. Dani koje pomorac nije ostvario zbog prestanaka ugovora o radu ili ne sklapanja novog pojedinačnog ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga.

2. Dani koje pomorac nije ostvario zbog odgode ukrcaja ili nemogućnosti organizacije ukrcaja od strane poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca uslijed provedbe epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj državi na putu od mjesta prebivališta do predviđene luke ukrcaja na brod, zbog čega je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada.

 

U svrhu utvrđivanja gore navedenih dana plovidbe i dana putovanja koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga, ovisno je li pomorac s poslodavcem sklopio permanent ugovor ili sklapa više pojedinačnih ugovora, kao i o duljini plovidbene službe pojedinog pomorca, uobičajenim godišnjim rasporedom rada smatrat će se:

 • svi dani plovidbe i dani putovanja koji bi se ostvarili temeljem permanent ugovora ili
 • prosječna vrijednost ukupnog broja dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora o radu tijekom 2018. i 2019. godine, u periodu koji odgovara periodu bez plovidbe u 2020. godini ili
 • ukupan broj dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora ako se radi o pomorcu koji je tijekom 2018., 2019. i 2020. godine odradio najviše dva pojedinačna ugovora.

   

Plovidbenom službom smatrat će se i plovidba u svojstvu vježbenika palube, stroja ili elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

 

Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga priznat će se temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca na kojoj je naznačen datum prestanka ugovora o radu ili datum prekida uobičajenog godišnjeg rasporeda rada.

 

3. Dani putovanja

Dani boravka pomoraca na brodu u situacijama kada je nastupio prekid ugovora o radu, a pomorac nije bio u mogućnosti iskrcati se s broda smatrat će se dodatnim danima putovanja nakon iskrcaja s broda.

 

*Navedenim odredbama proširuju se uvjeti koji se odnose na utvrđivanje primitaka prema kojima se ne utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (ne unose se u godišnju poreznu prijavu niti se uzimaju u obzir pri utvrđivanju godišnje porezne osnovice u posebnom postupku) iz točke 4. podtočke g) Upute vezane za utvrđivanje trajanja razdoblja plovidbe 183 dana ili više od 183 dana člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, ostvario za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi u skladu s Pomorskim zakonikom i odredbama članka 59. stavaka 1. i 2. Pravilnika.

 

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/21) izmijenjen je Obrazac DPOM te se isti primjenjuje za 2020. godinu i nadalje, a dostupan je na mrežnim stranicama Porezne uprave pod poveznicom

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOHODAK/DPOM.pdf.

 

3. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost

 

Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona, dohodak od samostalne djelatnosti može se u poreznom razdoblju dodatno umanjiti po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore za istraživačko-razvojne projekte.

 

Poseban propis sukladno kojem se ostvaruju navedene potpore je Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Narodne novine, broj  64/18) stupio je na snagu dana 26. srpnja 2018. te se istim uređuju uvjeti za dodjeljivanje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u kategoriji horizontalne potpore za istraživanje i razvoj, nadležnosti tijela Republike Hrvatske u pogledu dodjele državnih potpora za istraživačko-razvojne projekte, postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava, vođenje evidencija i izvještavanje te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na potpore za istraživačko - razvojne projekte.

 

Na temelju navedenog zakona donijet je i Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Narodne novine, broj 9/19) koji je stupio na snagu 2. veljače 2019. kojim se propisuje postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.

 

*Navedene potpore se od 2019. i nadalje ostvaruju sukladno navedenim propisima te je stoga i popunjavanje Obrasca DOH pod 4.3.1. potrebno prilagoditi novim propisima.

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 32/20) koji se primjenjuje od 20. ožujka 2020. propisano je da se iznimno od članka 31. stavka 1. toga članka, poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak. U smislu članka 107.a Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) »posebne okolnosti« podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

 

U skladu s člankom 71.tb Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20 i 2/21) iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka porezno priznatim izdacima koji ne uvećavaju osobni odbitak smatraju se i sve donacije dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci iz članka 71.ta stavka 1. ovoga Pravilnika.

 

Sukladno navedenom, za sve dane donacije (u novcu i/ili naravi i/ili hrani) izravno pravnim i fizičkim osobama ili putem humanitarnih udruga obveznici poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti, mogu utvrditi porezno priznate izdatke neovisno o visini ostvarenih primitaka u kojem slučaju za iste ne može uvećati osobni odbitak.

 

Davatelji donacije, kao porezni obveznici, u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama, vrsti i vrijednosti donacije te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje donosi nadležni stožer ili ostale dostupne dokumentacije koju mogu pribaviti. Obavezno osigurati i dokaz o prebivalištu temeljem kojeg se može utvrditi da je osoba u potrebi na dan potresa imala prebivalište na području na kojem je proglašena katastrofa uzrokovana potresom -uvjerenje o prebivalištu, osobna iskaznica. Navedeno se primjenjuje prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.


4. Konačni dohodak - drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi

U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/2018) od 1. siječnja 2019., drugim dohotkom koji se smatra konačnim smatra se i drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi koji podliježe plaćanju poreza na dohodak po stopi od 12% te isti više ne ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak. Slijedom navedenog, primici ostvareni na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi tijekom 2019. ne ulaze u godišnji obračun za 2019.

Prema Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) koji se primjenjivao do 31. prosinca 2018. primici koje su fizičke osobe ostvarile na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi smatrali su se drugim dohotkom koji se ne smatra konačnim te se u tijeku poreznog razdoblja po osnovi tako ostvarenih primitaka plaćao porez na dohodak po stopi od 24% i tako ostvaren dohodak je ulazio u godišnji obračun poreza na dohodak.

 

Napominje se da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/18) od 1. siječnja 2019. brisan i dohodak od osiguranja kao oporeziv oblik te stoga, uzimajući u obzir navedeno te da se od 1. siječnja 2019. konačnim drugim dohotkom smatra i drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, u godišnju osnovicu poreza na dohodak ne uključuju se sljedeći dohoci koji se smatraju konačnim:

 • dohodak od imovine i imovinskih prava,
 • dohodak od kapitala,
 • drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
 • dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi
 • drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena te
 • dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.


​5. Porezni razredi

 

Zakonom o izmjenama​​​​ i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/18) od 1. siječnja 2019. godine proširen je porezni razred za primjenu porezne stope od 24% te se godišnji porez na dohodak za 2019. plaća:

- po stopi od 24% na godišnju poreznu osnovicu do 360.000,00 kn, a

- po stopi od 36% na godišnju poreznu osnovicu koja prelazi iznos od 360.000,00 kn.

 

Navedeni razredi i porezne stope primjenjuju se i pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2020.

 

Obzirom na navedeno, u nastavku se prikazuju primjeri godišnjeg obračuna uz primjenu propisanih poreznih stopa i novo propisanog osobnog odbitka.

6. Godišnji obračun za 2020.

Dakle, utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak podliježe ukupan godišnji dohodak (od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim[1]), ostvaren u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine, a godišnja osnovica poreza na dohodak utvrđuje se od ukupnog iznosa dohotka prema svim izvorima godišnjeg dohotka i to:

dohotka od nesamostalnog rada (plaće i mirovine)

+ dohodak od samostalne djelatnosti (obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti i imovine od kojih se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost) umanjen za propisana umanjenja

+ drugi dohodak

= ukupni dohodak

- osobni odbitak iz članka 14. - 16. Zakona

= porezna osnovica

 

Sukladno članku 19. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) na utvrđeni iznos porezne osnovice za 2020. primjenjuju se porezne stope od 24% i 36% i to na godišnju poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna stopa od 24%, a na iznos porezne osnovice koji prelazi iznos 360.000,00 kuna stopa od 36%. Godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24% uvećava se za ostvareni iznos drugog dohotka iz članka 39. Zakona uz uvjet da iznos tako ostvarenog dohotka godišnje ne prelazi peterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

 

Obračunati iznos godišnjeg poreza na dohodak čini osnovicu za obračun prireza porezu na dohodak i to kod rezidenata s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u općinama i gradovima koji su propisali tu obvezu i to primjenom propisanih stopa prireza.

 

Odredbama članka 46. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se:

 • godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici iz članka 18. Zakona te se tako utvrđen godišnji porez umanjuje za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na mirovinu ili za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na ostali dohodak od nesamostalnog rada ako porezni obveznik ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i/ili na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara te da se

   
 • godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz članka 18. Zakona umanjuje se:
  • fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. Zakona) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno članku 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. Zakona)
  • fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. Zakona) i to za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno članku 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. Zakona).

 

Umanjenje iz stavka 2. toga članka po osnovi godina života utvrđuje se prije umanjenja iz stavka 1. toga članka po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutim područjima/području Grada Vukovara.

 

Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak po osnovi godina života koristi se za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.

 

 • od utvrđenog i umanjenog godišnjeg poreza na dohodak, odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima prema članku 13. Zakona te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza. Razlika poreza i prireza koja može biti:
  • pozitivna, odnosno razlika poreza i prireza koju porezni obveznik mora platiti u propisanim rokovima
  • negativna, odnosno iznos preplaćenog poreza i prireza koji se vraća poreznim obveznicima ili se im se uračunava u buduću obvezu poreza ako porezni obveznik nema evidentiranih nepodmirenih obveza po osnovi poreza i drugih javnih davanja.

 

U skladu s člankom 58. stavkom 6. Pravilnika, pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak iz članka 46. stavka 2. Zakona imaju fizičke osobe do 30 godina života kojima su godine rođenja te porezno razdoblje za koje se isto može koristiti utvrđene u Tablici »Godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje iz članka 46. stavka 2. Zakona u pojedinom poreznom razdoblju«.

 

Tablica 1: Godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje iz članka 46. stavka 2. Zakona u pojedinom poreznom razdoblju“


​​

POREZNO RAZDOBLJEGodine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje iz članka 46. stavka 2. Zakona u pojedinom poreznom razdoblju

OD 26 DO 30 GODINA –

50% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

DO 25 GODINA –

100% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

2020.1990., 1991., 1992., 1993. i 1994.1995., 1996., 1997. …
2021.1991., 1992., 1993., 1994. i 1995.1996., 1997., 1998. …
2022.1992., 1993., 1994., 1995. i 1996.1997., 1998., 1999. …
2023.1993., 1994., 1995., 1996. i 1997.1998., 1999., 2000. …
2024.1994., 1995., 1996., 1997. i 1998.1999., 2000., 2001. …
2025.1995., 1996., 1997., 1998. i 1999.2000., 2001., 2002. …


Primjer 1.  Obveznik obvezno podnosi godišnju poreznu prijavu

Fizička osoba s prebivalištem u Gradu Zagrebu je tijekom 2020. ostvarila: dohodak od samostalne djelatnosti u iznosu od 500.000,00 kn temeljem kojeg u 2020. nije uplaćen predujam poreza na dohodak obzirom da je ista započela obavljati djelatnost 1. siječnja 2020., drugi dohodak u iznosu 13.000,00 kn po osnovi kojeg je uplaćen predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu 3.681,60 kn. Ista ne ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.

 

Obzirom da je fizička osoba iz navedenog primjera ostvarila dohodak od samostalne djelatnosti, ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrasca DOH) u kojoj će uz ostvareni dohodak od samostalne djelatnosti iskazati i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, a način godišnjeg obračuna sukladno propisanim poreznim stopama prikazuje se u nastavku.

 

Tablica 1. Godišnji obračun za 2020.

Utvrđivanje poreza i prireza za 2020.
I. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
1. Sveukupni godišnji dohodak 513.000,00
2. Ukupni godišnji osobni odbitak 48.000,00
3. Godišnja porezna osnovica 465.000,00
II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza
1. Godišnja porezna osnovica 465.000,00
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 24%360.000,00
3. Dio porezne osnovice za primjenu stope 36%105.000,00
4. Godišnji porez po stopi 24%86.400,00
5. Godišnji porez po stopi 36% 37.800,00
6. Ukupni godišnji porez124.200,00
7. Godišnji prirez (Grad Zagreb 18%)22.356,00
8. Godišnja obveza poreza i prireza146.556,00
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza146.556,00
2. Uplaćeni predujam poreza i prireza u tuzemstvu 3.681,60
3. Razlika poreza i prireza za uplatu142.874,40

 

Dakle, ukupno ostvaren godišnji dohodak umanjuje se za godišnji iznos osobnog odbitka koji iznosi 48.000,00 kn (4.000,00 kn x12) te se pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak na tako utvrđenu poreznu osnovicu primjenjuju stope od 24% i 36% odnosno porezna stopa od 24% primjenjuje se na godišnju poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kn, a porezna stopa od 36% na godišnju poreznu osnovicu koja prelazi 360.000,00 kn. Iznos poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak za Grad Zagreb koji iznosi 18% te fizička osoba ima obvezu za uplatu u iznosu od 142.874,40 kn

 

Dakle, podnošenjem godišnje porezne prijave poreznom obvezniku je utvrđena porezna obveza za porezno razdoblje u kojem je isti počeo obavljati djelatnost te je na temelju ostvarenog dohotka u 2020. potrebno utvrditi i mjesečni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2021., a temeljem podataka o ostvarenom dohotku od samostalne djelatnosti u 2020. Ističe se da se pri izračunu predujma poreza na dohodak za 2021. na temelju prijave poreza na dohodak za 2020. primjenjuju novo propisane porezne stope od 20% i 30% sukladno članku 17. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 138/20.).

 

Način izračuna predujma poreza na dohodak za 2021. prikazuje se u nastavku.

 

Tablica 2. Utvrđivanje predujma poreza na dohodak za 2021.

II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza primjenom novo propisanih poreznih stopa
1. Godišnja porezna osnovica 465.000,00
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 20%360.000,00
4. Dio porezne osnovice za primjenu stope 30%105.000,00
5. Godišnji porez po stopi 20%72.000,00
6. Godišnji porez po stopi 30% 31.500,00
7. Ukupni godišnji porez103.500,00
8. Godišnji prirez (Grad Zagreb 18%)18.630,00
9. Godišnja obveza poreza i prireza122.130,00
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza122.130,00

2. Predujam poreza i prireza za 2021.

9.920.00

Način izračuna predujma poreza na dohodak za 2021.

1. Udio dohotka od samostalne djelatnosti u ukupnom dohotku u postotku iznosi 97,47% (dohodak od samostalne djelatnosti 500.000,00 kn/ukupno ostvaren dohodak 513.000,00 kn)

2. Izračun mjesečnog predujma poreza na dohodak za 2021.

(Godišnja obveza poreza i prireza x postotak pod 1. / broj mjeseci obavljanja djelatnosti)

122.130,00 kn x 97,47% / 12 = 119.040,11 kn/12 = 9.920,00 kn

 

U skladu s člankom 37. Zakona o porezu na dohodak, predujmovi poreza na dohodak plaćaju se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec i to na osnovi podataka iskazanih u godišnjoj poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje tako da se porezna obveza za koju se utvrđuje predujam dijeli s brojem mjeseci istog razdoblja u kojem se samostalna djelatnost obavljala. Ako porezni obveznik u godišnjoj poreznoj prijavi uz dohodak od samostalne djelatnosti iskaže i dohodak iz ostalih izvora, predujam poreza za iduće razdoblje utvrđuje se samo od porezne obveze proizašle od obavljanja samostalne djelatnosti.

 

Primjer 2. Obveznik s područja P1 ili Grada Vukovara na kojeg će se primijeniti poseban postupak

Fizička osoba na koju se ne primjenjuje porezna olakšica za mlade je tijekom 2020. ostvarila: dohodak od nesamostalnog rada (plaću) za vrijeme prebivališta i boravka na području Grada Vukovara u iznosu 250.000,00 kn po osnovi kojeg je uplaćen predujam poreza na dohodak u iznosu 24.240,00 kn i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim u iznosu 200.000,00 kn po osnovi kojeg je uplaćen predujam poreza na dohodak u iznosu 48.000,00 kn te ista ne ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.

 

U konkretnom slučaju primijeniti će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a način godišnjeg obračuna prikazuje se u nastavku:

 

Tablica 3. Godišnji obračun za 2020.

Utvrđivanje poreza i prireza za 2020.
I. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
1. Sveukupni godišnji dohodak 450.000,00
2. Ukupni godišnji osobni odbitak 48.000,00
3. Godišnja porezna osnovica 402.000,00
II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza
1. Godišnja porezna osnovica 402.000,00
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 24%360.000,00
3. Dio porezne osnovice iznad 360.000,00 kuna za primjenu stope 36%42.000,00
4. Godišnji porez po stopi 24%86.400,00
5. Godišnji porez po stopi 36% 15.120,00
6. Ukupni godišnji porez101.520,00
7. Godišnja obveza poreza 101.520,00
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza101.520,00
2. Umanjenje za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada28.197,00
3. Obveza nakon umanjenja

73.322,82

4. Uplaćeni predujam poreza i prireza u tuzemstvu 72.240,00
5. Razlika poreza i prireza za uplatu1.082,82

 

Dakle, porezni obveznik obvezan je uplatiti razliku poreza na dohodak u iznosu od 1.082,82 kn. Radi izračuna umanjenja pod III. 2. (50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada) potrebno je prvo izračunati udio dohotka od plaće u ukupnom dohotku u postotku koji iznosi 55,55% (ukupan dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 250.000,00 podijeljen s ukupno ostvarenim dohotkom u iznosu 450.000,00). Navedeni postotak se množi s ukupno iskazanom poreznom obvezom u godišnjem obračunu (ukupna obveza 101.520,00 x 55,55% = 56.394,36) i umanjuje za 50% (56.394,36 - (56.394,36 x 50%) = 28.197,18) te porezni obveznik ima obvezu poreza na dohodak za uplatu nakon umanjenja u iznosu od 1.082,82 kn.

 

7. Olakšica za mlade

 

Primjer 3. Obveznik koji ostvaruje plaću i na kojeg će se primijeniti umanjenje za mlade - 100% u posebnom postupku

Fizička osoba do 25-te godine života je tijekom 2020. ostvarila dohodak od nesamostalnog rada (plaću) za vrijeme prebivališta i boravka na području Grada Zagreba u iznosu 480.000,00 kn po osnovi kojeg je uplaćen predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iznosu 132.537,60 kn te ista ne ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.

 

Tablica 4. Godišnji obračun za 2020.

Utvrđivanje poreza i prireza za 2020.
I. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
1. Sveukupni godišnji dohodak 480.000,00
2. Ukupni godišnji osobni odbitak 48.000,00
3. Godišnja porezna osnovica 432.000,00
II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza
1. Godišnja porezna osnovica 432.000,00
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 24%360.000,00
3. Dio porezne osnovice iznad 360.000,00 kuna za primjenu stope 36%72.000,00
4. Godišnji porez po stopi 24%86.400,00
5. Godišnji porez po stopi 36% 25.920,00
6. Godišnja obveza poreza 112.320,00
7. Godišnji prirez (Grad Zagreb 18%)20.217,60
8. Godišnja obveza poreza i prireza132.537,60
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza132.537,60
2. Umanjenje za mlade po članku 46. st. 2. do 25-te godine života 100% 101.952,00
3. Obveza nakon umanjenja

30.585,60​

4. Uplaćeni predujam poreza i prireza u tuzemstvu 132.537,60
5. Razlika poreza i prireza za povrat101.952,00

 

Dakle, porezni obveznik do 25 - te godine života ostvaruje pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu 101.952,00 kn po osnovi ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada (plaće) nakon umanjenja za mlade obračunatog na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 24% odnosno na osnovicu do 360.000,00 kn u 100% iznosu.

 

Primjer 4. Obveznik koji ostvaruje plaću i na kojeg će se primijeniti umanjenje za mlade - 50% u posebnom postupku​

Fizička osoba od 26-te do 30-te godine života je tijekom 2020. ostvarila: dohodak od nesamostalnog rada (plaću) za vrijeme prebivališta i boravka na području Grada Zagreba u iznosu 480.000,00 kn po osnovi kojeg je uplaćen predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak u iznosu 132.537,60 kn te ista ne ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.

 

Tablica 5. Godišnji obračun za 2020.

Utvrđivanje poreza i prireza za 2020.
I. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
1. Sveukupni godišnji dohodak 480.000,00
2. Ukupni godišnji osobni odbitak 48.000,00
3. Godišnja porezna osnovica 432.000,00
II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza
1. Godišnja porezna osnovica 432.000,00
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 24%360.000,00
3. Dio porezne osnovice iznad 360.000,00 kuna za primjenu stope 36%72.000,00
4. Godišnji porez po stopi 24%86.400,00
5. Godišnji porez po stopi 36% 25.920,00
6. Ukupni godišnji porez112.320,00
7. Godišnja obveza poreza 112.320,00
8. Godišnji prirez (Grad Zagreb 18%)20.217,60
9. Godišnja obveza poreza i prireza132.537,60
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza132.537,60
2. Umanjenje za mlade po članku 46. st. 2. od 26-te do 30-te godine života 50% 50.976,00
3. Obveza nakon umanjenja

81.561,60​

4. Uplaćeni predujam poreza i prireza u tuzemstvu 132.537,60
5. Razlika poreza i prireza za povrat50.976,00

 

Dakle, porezni obveznik od 26-te do 30-te godine života ostvaruje pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu 50.976,00 kn po osnovi ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada (plaće) nakon umanjenja za mlade obračunatog na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 24% odnosno na osnovicu do 360.000,00 kn u 50% iznosu.

 

Fizičkim osobama do 25 - te godine života kojima dio porezne osnovice ne prelazi iznos od 360.000,00 kn, a ostvarili su samo dohodak od nesamostalnog rada vraća se ukupno uplaćen porez na dohodak i prirez tijekom poreznog razdoblja dok se fizičkim osobama od 26 - te do 30 - te godine života vraća 50% uplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak tijekom poreznog razdoblja.

 

Ističe se da se olakšica za mlade odnosi samo na primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno plaću te u slučaju da su fizičke osobe do 30 - te godine života ostvarile i neke druge izvore dohotka, npr. drugi dohodak, mladima do 25 - te godine života vraća se 100% porezne obveze koja se odnosi na plaću obračunate na poreznu osnovicu do 360.000,00 kn, a mladima od 26-30-te godine života vraća se 50% porezne obveze obračunate na poreznu osnovicu do 360.000,00 kn koja se odnosi na plaću.

 

U nastavku se prikazuje primjer obračuna:

 

Primjer 5. Obveznik koji ostvaruje plaću i drugi dohodak na kojeg će se primijeniti umanjenje za mlade - 100% u posebnom postupku

Fizička osoba do 25 - te godine života je tijekom 2020. ostvarila: dohodak od nesamostalnog rada (plaću) u iznosu 200.000,00 kn po osnovi kojeg je uplaćen predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu 43.046,40 kn i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim u iznosu 100.000,00 kn po osnovi kojeg je plaćen predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu 28.320,00 kn te ista ne ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.

 

U konkretnom slučaju primijeniti će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg porezna na dohodak, a način godišnjeg obračuna prikazuje se u nastavku:

 

Tablica 6. Godišnji obračun za 2020.

Utvrđivanje poreza i prireza za 2020.
I. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
1. Sveukupni godišnji dohodak 300.000,00
2. Ukupni godišnji osobni odbitak 48.000,00
3. Godišnja porezna osnovica 252.000,00
II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza
1. Godišnja porezna osnovica 252.000,00
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 24%252.000,00
3. Dio porezne osnovice iznad 360.000,00 kuna za primjenu stope 36%0,00
4. Godišnji porez po stopi 24%60.480,00
5. Godišnji porez po stopi 36% 0,00
6. Ukupni godišnji porez60.480.00
7. Godišnji prirez (Grad Zagreb 18%)10.886,40
8. Godišnja obveza poreza i prireza71.366,40
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza71.366,40
2. Umanjenje za mlade po članku 46. st. 2. do 25-te godine života 100% 47.572,84
3. Obveza nakon umanjenja

23.793,56​​​

4. Uplaćeni predujam poreza i prireza u tuzemstvu 71.366,40
5. Razlika poreza za povrat47.572,84

 

Dakle, porezni obveznik ima pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu od 47.572,84 kn. Radi izračuna umanjenja pod III. 2. (umanjenja za mlade po čl. 46. st. 2. do 25 - te godine života) potrebno je prvo izračunati udio dohotka od plaće u ukupnom dohotku u postotku koji iznosi 66,66% (ukupan dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 200.000,00 kn podijeljen s ukupno ostvarenim dohotkom u iznosu 300.000,00 kn). Navedeni postotak se množi s ukupno iskazanom poreznom obvezom u godišnjem obračunu (ukupna obveza 71.366,40 kn x 66,66% = 47.572,84 kn) te se dobije iznos umanjenja. Obveza nakon umanjenja za mlade iznosi 23.793,56 kn te porezni obveznik ostvaruje pravo na povrat poreza na dohodak.

 

Primjer 6. Obveznik koji ostvaruje plaću i drugi dohodak na kojeg će se primijeniti umanjenje za mlade-50% u posebnom postupku

Fizička osoba od 26-te do 30-te godine života je tijekom 2020. ostvarila: dohodak od nesamostalnog rada (plaću) u iznosu 200.000,00 kn po osnovi kojeg je uplaćen predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu 43.046,40 kn i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim u iznosu 100.000,00 kn po osnovi kojeg je plaćen predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu 28.320,00 kn te ista ne ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.

 

U konkretnom slučaju primijeniti će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg porezna na dohodak, a način godišnjeg obračuna prikazuje se u nastavku:

 

Tablica 7. Godišnji obračun za 2020.

Utvrđivanje poreza i prireza za 2020.
I. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
1. Sveukupni godišnji dohodak 300.000,00
2. Ukupni godišnji osobni odbitak 48.000,00
3. Godišnja porezna osnovica 252.000,00
II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza
1. Godišnja porezna osnovica 252.000,00
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 24%252.000,00
3. Dio porezne osnovice iznad 360.000,00 kuna za primjenu stope 36%0,00
4. Godišnji porez po stopi 24%60.480,00
5. Godišnji porez po stopi 36% 0,00
6. Ukupni godišnji porez60.480.00
7. Godišnji prirez (Grad Zagreb 18%)10.886,40
8. Godišnja obveza poreza i prireza71.366,40
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza71.366,40
2. Umanjenje za mlade po članku 46. st. 2. od 26-te do 30-te godine života 50% 23.786,42
3. Obveza nakon umanjenja

47.579,98​

4. Uplaćeni predujam poreza i prireza u tuzemstvu 71.366,40
5. Razlika poreza za povrat23.786,42

 

Dakle, porezni obveznik ima pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu od 23.786,42 kn. Radi izračuna umanjenja pod III. 2. (umanjenja za mlade po čl. 46. st. 2. od 26 - te do 30 - te godine života) potrebno je prvo izračunati udio dohotka od plaće u ukupnom dohotku u postotku koji iznosi 66,66% (ukupan dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 200.000,00 podijeljen s ukupno ostvarenim dohotkom u iznosu 300.000,00 kn). Navedeni postotak se množi s ukupno iskazanom poreznom obvezom u godišnjem obračunu i umanjuje za 50% (ukupna obveza 71.366,40 x 66,66% = 47.572,84 kn x 50% = 23.786,42 kn) kako bi se dobio iznos umanjenja. Obveza nakon umanjenja za mlade iznosi 47.579,98 kn te porezni obveznik ostvaruje pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

 

U slučaju da mladi do 30 - te godine života imaju prebivalište i borave na području Grada Vukovara, umanjenje po osnovi godina života utvrđuje se prije umanjenja po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutim područjima/području Grada Vukovara.

 

Primjer 7. Obveznik s područja P1 ili Grada Vukovara koji ostvaruje plaću i drugi dohodak na kojeg će se primijeniti umanjenje za mlade - 50% u posebnom postupku

 

Fizička osoba od 26 - te do 30 - te godine života je tijekom 2020. ostvarila: dohodak od nesamostalnog rada (plaću) za vrijeme prebivališta i boravka na području Grada Vukovara u iznosu 450.000,00 kn po osnovi kojeg je uplaćen predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu 33.077,08 kn i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim u iznosu 58.080,36 kn po osnovi kojeg je plaćen predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u iznosu 16.448,36 kn te ista ne ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.

 

U konkretnom slučaju primijeniti će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a način godišnjeg obračuna prikazuje se u nastavku:

 

Tablica 8. Godišnji obračun za 2020.

Utvrđivanje poreza i prireza za 2020.
I. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
1. Sveukupni godišnji dohodak 508.080,36
2. Ukupni godišnji osobni odbitak 48.000,00
3. Godišnja porezna osnovica 460.080,36
II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza
1. Godišnja porezna osnovica 460.080,36
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 24%360.000,00
3. Dio porezne osnovice iznad 360.000,00 kuna za primjenu stope 36%100.080,36
4. Godišnji porez po stopi 24%86.400,00
5. Godišnji porez po stopi 36% 36.028,93
6. Ukupni godišnji porez122.428,93
7. Godišnja obveza poreza122.428,93
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza122.428,93
2. Umanjenje za mlade po članku 46. st. 2. od 26-te do 30-te godine života 50%38.262,24
3. Obveza nakon umanjenja84.166,69
4. Umanjenje za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na dohodak od
nesamostalnog rada ostvaren na P1 i/ili području grada Vukovara po članku 46. st. 1.
35.086,53
5. Obveza nakon umanjenja49.080,16
6. Uplaćeni predujam poreza i prireza u tuzemstvu49.525,44
7. Razlika poreza za povrat445,28

 

Dakle, porezni obveznik ima pravo na povrat poreza na dohodak u iznosu od 445,28 kn. Radi izračuna umanjenja pod III. 2. potrebno je prvo izračunati udio dohotka od plaće u ukupnom dohotku u postotku koji iznosi 88,57% (ukupan dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 450.000,00 kn podijeljen s ukupno ostvarenim dohotkom u iznosu 508.080,36 kn). Navedeni postotak se množi s iznosom porezne obveze obračunate na dio porezne osnovice do 360.000,00 kn i umanjuje za 50% (86.400,00 kn x 88,57% = 76.524,48 kn – (76.524,48 kn x 50%) = 38.262,24 kn) kako bi se dobio iznos umanjenja za mlade. Obveza nakon umanjenja za mlade iznosi 84.166,69 kn.

 

Radi izračuna umanjenja pod III. 4. potrebno je prvo izračunati udio dohotka od plaće za vrijeme boravka na području Grada Vukovara u ukupnom dohotku u postotku koji iznosi 88,57% (dohodak od nesamostalnog rada za vrijeme boravka na području Grada Vukovara u iznosu 450.000,00 kn podijeljen s ukupno ostvarenim dohotkom u iznosu 508.080,36 kn). Navedeni postotak se množi s iznosom porezne obveze obračunate na dio porezne osnovice do 360.000,00 kn (86.400,00 kn x 88,57% = 76.524,48 kn ) kao i s iznosom porezne obveze obračunate na dio porezne osnovice iznad 360.000,00 kn (36.028,93 kn x 88,57% = 31.910,82 kn) radi izračuna razmjernog dijela porezne obveze koji se odnosi na plaću za vrijeme boravka na području Grada Vukovara.

 

Na iznos razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na plaću na području Grada Vukovara obračunatu na dio porezne osnovice do 360.000,00 kn (76.524,48 kn) prethodno je već primijenjeno umanjenje za mlade u iznosu 50% iznosu te iznos porezne obveze na koji će se primijeniti umanjenje po osnovi prebivališta i boravka na području Grada Vukovara iznosi 38.262,24 kn.

 

Stoga, ukupni iznos na koji se primjenjuje umanjenje po osnovi prebivališta i boravka na području Grada Vukovara iznosi 70.173,06 kn (38.262,24 kn + 31.910,82 kn) tako da iznos umanjenja po osnovi prebivališta i boravka na području Grada Vukovara iznosi 35.086,53 kn (70.173,06 kn - (70.173,06 kn x 50%)).

 

Slijedom navedenog, ukupna obveza poreza nakon umanjenja u konkretnom slučaju iznosi 49.080,16 kn te porezni obveznik ostvaruje pravo na povrat poreza na dohodak.

 

Na fizičke osobe do 30-te godine života koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od nesamostalnog rada i/ili drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, a koji nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave prema članku 48. Zakona primjenjuje se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak te isti ne trebaju radi ostvarivanja prava na poreznu olakšicu po osnovi godina života podnositi Obrazac ZPP-DOH.

 

Ističemo da ako porezni obveznici žele ostvariti prava na neke druge olakšice na koje sukladno Zakonu imaju pravo, a Porezna uprava ne raspolaže tim podacima, obvezni su do 1. ožujka 2021. za 2020. podnijeti obrazac ZPP-DOH radi ostvarivanja tih prava. ZPP-DOH može se podnijeti radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:

 • dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,
 • dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),
 • umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te
 • dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

   Napominje se kako je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/20) propisan novi Obrazac DOH te se isti po prvi put primjenjuje za 2020. godinu i nadalje, a dostupan je na mrežnim stranicama Porezne uprave pod poveznicom https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOHODAK/DOH.pdf

 

Fizičke osobe do 30 - te godine života koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave - Obrasca DOH podatke o olakšicama iskazuju pod točkom 6. Obrasca DOH.

​ 

6. PODACI O OLAKŠICAMA, OSLOBOĐENJIMA I POTICAJIMA
OPISIZNOS (u kunama i lipama)
23
7. UMANJENJE POREZA FIZIČKIM OSOBAMA DO 25 GODINA ŽIVOTA (čl. 46. st. 2. Zakona) 
8. UMANJENJE POREZA FIZIČKIM OSOBAMA OD 26 DO 30 GODINA ŽIVOTA (čl. 46. st. 2. Zakona) 

 

Napominjemo kako su primjeri iz Upute za 2018. primjenjivi i za 2020. uz prilagodbu istih novo propisanom osobnom odbitku te novo propisanoj poreznoj olakšici za mlade kao što je prethodno prikazano.

 

8. Povrat poreza u posebnom postupku

 

Posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak odnosno Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 32/20) koji je stupio na snagu 20. ožujka 2020. omogućeno je da fizičkim osobama, kojima će u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) biti dostavljena privremena porezna rješenja u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu da već pri dostavi tih rješenja iznos više plaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak bude i isplaćen na njihove račune neovisno o podnošenju prigovora.

 

Obzirom na navedeno, a sukladno novo propisanim zakonskim odredbama fizičkim osobama – građanima će povrat poreza na dohodak biti izvršen tijekom mjeseca lipnja.

 

Međutim, ističemo da isti neovisno o ostvarenom povratu tijekom lipnja, mogu podnijeti prigovor sukladno propisanim zakonskim rokovima.

 

Napomena!

Uputa KLASA: 410-01/19-01/1207, URBROJ: 513-07-21-01-19-2 od 26. lipnja 2019. se u ostalim dijelovima na odgovarajući način primjenjuje i pri popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2020.

 


Povratak na prethodnu stranicu