Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/21-01/20
Urudžbeni broj:513-07-21-01-21-2
Zagreb , 20.01.2021
Samonaplatna benzinska postaja-vaučer za točenje goriva

​Zaprimili smo vaš dopis od 5.siječnja 2021. godine u kojem na mišljenje dostavljate upit poreznog obveznika 'A' d.o.o. Porezni obveznik navodi kako u slučajevima samonaplatnih benzinskih postaja imaju jedan aparat koji zaprima gotovinski novac i potom izdaje vaučer za točenje goriva na ostalim aparatima te se postavlja pitanje smatra li se predmetni automat samoposlužnim uređajem. Nadalje, porezni obveznik navodi u upitu kako ima 4 aparata (POS terminala) na kojima se toči gorivo i na kojima je moguće platiti karticama ili putem vaučera (gotovina) pri čemu navedeni aparati nemaju vlastiti spremnik za gorivo već svi koriste isti spremnik i imaju isti sustav odnosno robno financijska evidencija je za sve aparate na jednom mjestu. S obzirom na navedeno porezni obveznik smatra da je dovoljno evidentirati jedan samoposlužni uređaj sa četiri moguća mjesta plaćanja (4 POS terminala) međutim sa istom fiskalnom blagajnom.

U nastavku dostavljamo odgovor.

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 146/12, 46/17, 70/20, 1/21; dalje u tekstu Pravilnik) propisana je provedba postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. godine.

Sukladno članku 20.a Zakona propisano je da, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Sukladno članku 20.b Zakona obveznik fiskalizacije dužan je, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja prema članku 20.a Zakona, omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Dakle, sukladno predhodno navedenim odredbama Zakona, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, obveznik fiskalizacije dužan je:

- fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Poreznoj upravi,

- dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podatke o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvariti promet gotovinom i

- omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, poreznom upravom.

Sukladno članku 30.a stavcima 1. i 2. Pravilnika propisano je što se smatra samoposlužnim uređajem putem kojeg se provodi postupak prodaje kako slijedi:

  1. Samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje je automatizirani uređaj putem kojega se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu članka 2. točke 6. Zakona pri čemu u naplati robe ili usluga ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji.
  2. Iznimno od prethodno navedenog, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe ako se plaćanje izvršava slanjem sms poruke na za to predviđen broj.

Sukladno članku 30.a stavcima 3. i 4. Pravilnika propisano je što se ne smatra samoposlužnim uređajem putem kojega se provodi postupak prodaje kako slijedi:

  1. Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličnim sredstvima, a za čiju kupnju je prethodno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa.
  2. Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge, za ostvarene promete u djelatnostima iz članka 5. Zakona.

Nastavno na navedeno, aparat iz upita koji zaprima gotovinski novac i potom izdaje vaučer za točenje goriva smatra se samoposlužnim uređajem putem kojeg se provodi postupak fisklizacije prodaje ako se prodaja robe ili usluge obavlja na način propisan člankom 30.a stavcima 1. i 2. Pravilnika. Isto se primjenjuje i na dio upita koji se odnosi na 4 aparata na kojima se toči gorivo i na kojima je moguće platiti karticama ili putem vaučera (gotovina). Dakle, ako se putem predmetnih aparata obavlja prodaja roba ili usluga na način propisan predhodno navedenim člancima Pravilnika isti se smatraju samoposlužnim uređajima putem kojih se provodi postupak fisklaizacije prodaje.

Shodno navedenom obveznik fiskalizacije dužan je gore navedene aparate prijaviti u sustav fiskalizacije kao poslovne prostore prema članku 30.b Pravilnika. Nakon uspješne prijave podataka o samoposlužnom uređaju  u sustav fiskalizacije Ministarstva financija, Porezna uprava dodjeljuje Identifikator samoposlužnog uređaja koristeći prijavljene podatke o samoposlužnom uređaju, a osobito OIB obveznika fiskalizacije i oznaku poslovnog prostora koja se odnosi na taj samoposlužni uređaj prema članku 30.c Pravilnika.

Ovim putem napominjemo kako u slučaju kada na istom samoposlužnom uređaju postoji mješoviti način plaćanja (novčanice/žeton i sl.) pri čemu je za plaćanje primjerice putem žetona već proveden postupak fiskalizacije bilo na blagajni ili na nekom drugom uređaju, onda u tom slučaju obveznik fiskalizacije provodi postupak fiskalizacije prodaje na predmetnom samoposlužnom uređaju samo za plaćanja koja se obavljaju putem novčanica odnosno putem sredstava koja se smatraju gotovinom sukladno članku 2. točki 6. Zakona. 

Povratak na prethodnu stranicu