Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/19-01/2425
Urudžbeni broj:513-07-21-01-21-4
Zagreb, 15.01.2021
Način isplate primitaka

Temeljem postavljenog upita vezanog za slučajeve kada se porezni obveznik (autor) odrekne tražbine u korist neke druge pravne ili fizičke osobe, može li isplatitelj nakon što obračuna i uplati obvezne doprinose i predujam poreza na dohodak za poreznog obveznika (autora), naknadu autora odnosno utvrđeni neto primitak isplatiti na žiroračun osobe u čiju se korist porezni obveznik (autor) odrekao tražbine, odgovaramo u nastavku:


U skladu s člankom 11. stavkom 13. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon), ako se porezni obveznik odrekne tražbine za naknadu iz koje se predujam poreza plaća po odbitku (naknade po osnovi rada, djelatnosti, usluga i drugog), u korist neke druge osobe (fizičke ili pravne), smatra se da je primitak ostvaren u trenutku kada je donio odluku o odricanju, pa isplatitelji primitka imaju obvezu, ovisno o izvorima toga primitka, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan tim Zakonom.

Člankom 86. Zakona propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način. 

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21) propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. U skladu s stavkom 8. toga članka, a iznimno od stavka 1. istoga članka, u slučaju da se porezni obveznik u skladu s člankom 11. stavkom 13. Zakona odrekne tražbine u korist neke druge osobe (fizičke ili pravne) tada se primitak može isplatiti na račun te druge osobe.

Slijedom navedenog, isplatitelj može u skladu s navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak primitke kojih se porezni obveznik odrekao isplatiti na račun druge osobe, odnosno osobe u korist koje se porezni obveznik odrekao tražbine. Napominjemo, da je u tom slučaju isplatitelj obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja u korist stvarnog primatelja naknade odnosno u konkretnom slučaju u korist poreznog obveznika - autora te u skladu s navedenim podnijeti Poreznoj upravi propisano izvješće (Obrazac JOPPD).Povratak na prethodnu stranicu