Porez na dohodak - Paušalno oporezivanje
Broj klase:410-01/20-01/2834
Urudžbeni broj:513-07-21-01-21-1
Zagreb, 31.12.2020
Uputa o utvrđivanju godišnjeg poreza i prireza porezu na dohodak u paušalnom iznosu te popunjavanje izvješća tj. obrazaca PO-SD i PO-SD-Z

Na temelju odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon) te odredbi Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine, br. 1/20 i 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21), u svezi s Izvješćem o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (dalje u tekstu Obrazac PO-SD), te Izvješćem nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i  supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti (dalje u tekstu Obrazac PO-SD-Z), odnosno obračunavanjem poreza na dohodak u paušalnom iznosu dajemo slijedeću uputu:

 

1. Porezni obveznik

Obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu je fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavka 3. Zakona, te koja ispunjava uvjete iz članka 82. stavka 1. Zakona i članka 2. Pravilnika.

Za paušalno plaćanje poreza na dohodak propisani su sljedeći uvjeti koji moraju biti kumulativno zadovoljeni:

 1. Fizička osoba po osnovi samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV-a) prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost
 2. Ukupni godišnji primici s osnove djelatnosti koju obavlja u poreznom razdoblju ne prelaze iznos propisan za obvezni ulazak u sustav PDV prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost tj. 300.000,00 kn
 3. Istodobno ne obavlja samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona od koje dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 30.-35. Zakona.

 

Fizičke osobe koje mogu odabrati paušalno plaćanje poreza ukoliko zadovoljavaju navedene kriterije:

 • Samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti iz članka 29. stavka 1. točka 1. Zakona, u skladu sa Zakonom o obrtu (Narodne novine  broj 143/13)
 • Samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavak 3. Zakona
 • Samostalne djelatnosti koja se obavlja kao domaća radinost i sporedno zanimanje

 

Djelatnosti slobodnih zanimanja ne smatraju se obrtničkim djelatnostima što znači da se na njih ne odnosi mogućnost paušalnog plaćanja poreza na dohodak, a to su sukladno članku 29. stavku 2. Zakona

 • samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti
 • samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti
 • samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti i/ili
 • samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša.

Sukladno članku 2. stavku 7. i 8. Pravilnika ostvareni dohodak od samostalne djelatnosti može se oporezivati i kada se samostalna djelatnost obavlja u supoduzetništvu uz sljedeće uvjete:

 • Ukupan primitak od obavljanja zajedničke djelatnosti ne prelazi prag za upis u sustav PDV-a, iznos od 300.000,00 kn
 • Svi supoduzetnici pojedinačno moraju ispuniti uvjet da s osnove obavljanja djelatnosti nisu obveznici PDV-a

 

Supoduzetnici su obvezni sukladno članku 79. stavku 5. Zakona imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je odgovoran za izvršavanje propisanih obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti. Kod Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) koje je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nositeljem se smatra fizička osoba koja je u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava upisana kao nositelj.

 

Ako tijekom poreznog razdoblja fizička osoba u okviru obavljanja iste djelatnosti ostvari primitke u iznosu većem od 300.000,00 kn, tada istoj prestaje važiti mogućnost paušalnog plaćanja poreza, te je ista obvezna za nastavak poslovanja voditi poslovne knjige prema člancima 30.-35. Zakona. U tom slučaju Porezna uprava ukida doneseno rješenje o paušalnom plaćanju poreza na dohodak te donosi novo rješenje o plaćanju predujmova poreza na dohodak, na način propisan za samostalne djelatnosti.

Međutim, ukoliko porezni obveznik obavlja više djelatnosti, te dohodak s naslova tih djelatnosti utvrđuje paušalno, ali zasebno (primjerice, dohodak od obrta i dohodak s naslova iznajmljivanja soba i postelja putnicima) ostvari ukupne primitke  veće od propisanog praga za upis u sustav PDV-a, isti je obvezan upisati se u sustav PDV-a, ali dohodak i dalje može utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko primici s naslova nijednog dohotka promatranog zasebno nisu ostvareni u iznosu većem od 300.000,00 kn.

 

2. Evidencije i izvješća

Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige iz članka 34. Zakona, osim evidencije o prometu Obrazac knjige prometa (Obrazac KPR) koji je propisan Pravilnikom o porezu na dohodak i njegov je sastavni dio.

U evidenciji o prometu evidentiraju se iznosi naplaćeni u gotovini i iznosi naplaćeni bezgotovinskim putem. Ako se djelatnost obavlja u više mjesta tada se Obrazac knjiga prometa vodi za svako prodajno mjesto, radnju ili drugo.

Za utvrđivanje poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu, sukladno odredbama članka 82. Zakona, članka 7. i članka 8. Pravilnika, porezni obveznik predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine sljedeće obrasce: Obrazac PO-SD i Obrazac  PO-SD Z.

Obrazac PO-SD podnosi:

 • porezni obveznik /nositelj zajedničke djelatnosti i
 • porezni obveznik supoduzetnik u zajedničkoj djelatnosti.

 

Obrazac PO-SD-Z podnosi:

 • nositelj zajedničke djelatnosti
 1. U obrascu se dostavljaju, između ostalog, podaci o ostvarenim primicima od obavljanja zajedničke djelatnosti, iznosu godišnjeg paušalnog dohotka od obavljanja zajedničke djelatnosti i broju mjeseci obavljanja djelatnosti te podaci o supoduzetnicima i njihovom udjelu u zajedničkoj djelatnosti.

   

 

3. Utvrđivanje godišnjeg paušalnog dohotka

Dohodovni razred se utvrđuje tako da se izračuna prosječni primitak (dijeljenjem ukupnog primitka s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti), a zatim godišnji primitak množenjem prosječnog primitka sa 12 mjeseci. Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci u kojima se obavljala djelatnost, i to u korist poreznog obveznika. U razdoblje obavljanja djelatnosti uračunava se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti u poreznom razdoblju (kalendarskoj godini).

Člankom 3. stavkom 1. Pravilnika propisano je da se godišnji paušalni dohodak utvrđuje u pet razina:

 1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,
 2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,01 kuna do 115.000,00 kuna,
 3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,01 kuna do 149.500,00 kuna
 4. u iznosu 34.500,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 230.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 149.500,01 kuna do 230.000,00 kuna
 5. u iznosu 45.000,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 300.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 230.000,01 kuna do 300.000,00 kuna.

 

Godišnji paušalni dohodak je ujedno i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza primjenom stope od 12% (za 2020. g.) i primjenom stope od 10% (za 2021. g.)

 

Tablica 1. – Godišnji paušalni porez za 2020. (iznosi su izraženi u kunama)

Ostvareni ukupni primitciGodišnja porezna osnovicaGodišnji paušalni porez na dohodak

Mjesečni paušalni porez na dohodak

(bez prireza)

Od             0,00   do      85.000,00 12.750,001.530,00127,50
 Od   85.000,01   do    115.000,0017.250,002.070,00172,50
Od 115.000,01   do    149.500,0022.425,002.691,00224,25
Od 149.500,01   do    230.000,0034.500,004.140,00345,00
Od 230.000,01   do    300.000,0045.000,005.400,00450,00

 

 

Tablica 2. – Godišnji paušalni porez za 2021. (iznosi su izraženi u kunama)

Ostvareni ukupni primitciGodišnja porezna osnovicaGodišnji paušalni porez na dohodak

Mjesečni paušalni porez na dohodak

(bez prireza)

Od             0,00   do      85.000,00 12.750,001.275,00106,25
 Od   85.000,01   do    115.000,0017.250,001.725,00143,75
Od 115.000,01   do    149.500,0022.425,002.242,50186,88
Od 149.500,01   do    230.000,0034.500,003.450,00287,50
Od 230.000,01   do    300.000,0045.000,004.500,00375,00

 

Iznos poreza na dohodak se povećava za prirez porezu na dohodak.

Napominjemo kako je člankom 31. Zakona propisano koji se primici smatraju primicima od obavljanja samostalne djelatnosti, te se isti iskazuju u Obrascu PO-SD. Tako je u poslovne primitke potrebno uključiti sve primitke od obavljanja samostalne djelatnosti, u što spadaju i primici ostvareni po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora primljenih za obavljanje samostalne djelatnosti. Porezni obveznici dužni su paziti da sveukupni primici ne prelaze iznos od 300.000,00 kn. Ukoliko ukupni primici prijeđu navedeni iznos, smatra se da su prestali uvjeti za paušalno oporezivanje dohotka. U tom slučaju će Porezna uprava ukinuti rješenje o paušalnom utvrđivanju poreza na dohodak te donijeti novo rješenje o plaćanju predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti u skladu s člankom 37. Zakona.

 

4. Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak

U slučaju nastanka porezne obveze (početka obavljanja samostalne djelatnosti) odnosno prestanka porezne obveze (prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ili prestanka uvjeta za utvrđivanje dohotka i poreza na dohodak u paušalnom iznosu) tijekom poreznog razdoblja, godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, a dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka s 12 mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt.

U slučaju privremene obustave obavljanja samostalne djelatnosti koja je prijavljena nadležnom tijelu kod kojega je djelatnost registrirana i nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku određenom propisima o obrtu odnosno samostalnom obavljanju djelatnosti i Zakonom, godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, dohodovni razred utvrđuje se na prethodno navedeni način, a porezna se obveza za to razdoblje ne utvrđuje.

 

U broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti računa se svaki puni (cijeli) kalendarski mjesec u kojemu je obveznik obavljao samostalnu djelatnost i posljednji mjesec bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

 

Mjesečni paušalni porez na dohodak utvrđuje se na način da se godišnji paušalni porez na dohodak podijeli na 12 mjeseci odnosno na razmjeran broj mjeseci poreznog razdoblja (kalendarske godine) u kojima porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost.

 

Iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak utvrđuju se temeljem Obrasca PO-SD.

 

Iznimno, iznos godišnjeg paušalnog dohotka, godišnji i mjesečni iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te rokovi plaćanja paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak utvrđuju se temeljem rješenja u slučaju početka obavljanja djelatnosti. Rješenje donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a vrijedi do podnošenja prvog Obrasca PO-SD.

 

5. Smanjenje paušalnog poreza na dohodak

Sukladno članku 5. Pravilnika, porezni obveznici koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na otocima prve skupine, plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.

U tom slučaju porezni obveznici u Obrascu PO-SD (točka II.3) zaokružuju DA, te umanjuju paušalni porez na dohodak za 75% (točka VII.4.).

 

6. Plaćanje paušalnog poreza na dohodak

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dohodak.

Razlika za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu utvrđena  u Obrascu PO-SD plaća se s danom podnošenja tog obrasca.

 

6.1. Povrat preplaćenog godišnjeg poreza na dohodak

Poreznim obveznicima kojima je temeljem Obrasca PO-SD utvrđena razlika za povrat, više plaćeni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu, vraća se na njihov zahtjev ili se uračunava u obvezu za iduće razdoblje. Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza će se izvršiti na račun koji porezni obveznici imaju otvoren kod banke .

Odredbama članka 127. stavka 6. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) propisano je da Porezna uprava neće izvršiti povrat preplaćenog poreza ako je utvrdila da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza koje naplaćuje. Člankom 2. stavkom 8. Općeg poreznog zakona propisano je da se odredbe toga Zakona koje su propisane za poreze na odgovarajući način primjenjuju i na druga javna davanja propisana tim Zakonom. Prema tome više plaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za 2020. godinu može se uračunati u obvezu poreza ili vratiti poreznom obvezniku sa ili bez pisanog zahtjeva, samo u slučaju ako porezni obveznik nema evidentiranih nepodmirenih obveza po osnovi poreza i drugih javnih davanja (poreza na promet nekretnina, poreza na nasljedstva i darove, poreza na plovila, poreza na cestovna motorna vozila, poreza na automate za zabavne igre, poreza na kuće za odmor, poreza na potrošnju i drugih poreza, članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, spomeničke rente i drugog).

Ističemo, utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak je konačan pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom 5. Zakona.

 

Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka Obrasca PO-SD utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka iz članka 82. stavka 1. Zakona, porezni obveznik je obvezan razliku za uplatu godišnjeg iznosa paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak uplatiti s danom podnošenja obrasca.

Ako tijekom poreznog razdoblja prestanu uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak iz članka 82. stavka 8. Zakona i članka 2. Pravilnika, Porezna uprava tj. nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, će utvrditi obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona i to najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak.

 

Zajednički dohodak i njegova raspodjela po pojedinom supoduzetniku po podnesenim Obrascima PO-SD i PO-SD-Z utvrđuje se rješenjem odnosno privremenim poreznim rješenjem. Rješenje ili privremeno porezno rješenje dostavlja se nositelju zajedničke djelatnosti, koji je obvezan izvijestiti sve supoduzetnike o visini utvrđenog dohotka i njegovoj raspodjeli na svakog pojedinog supoduzetnika, protiv kojeg se može izjaviti žalba.

Temeljem članka 82. stavka 7. Zakona, poreznim obveznicima koji ne podnesu Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z ili su podaci u navedenim izvješćima netočni ili nepotpuni, Porezna uprava dohodak će utvrditi procjenom te izdati porezno rješenje. Protiv poreznog rješenja donesenog procjenom porezni obveznik može uložiti žalbu, ako smatra da su podaci iz poreznog rješenja nepotpuni ili netočni. Izjavljena žalba u ovom slučaju odgađa izvršenje poreznog rješenja.

 

Primjeri popunjavanja Obrazaca PO-SD i PO-SD-Z:

 

Primjer 1.

UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA ZA 2020. GODINU, ZA OBVEZNIKA KOJI U TIJEKU GODINE POČINJE OBAVLJATI DJELATNOST:

Porezni obveznik s prebivalištem u Zagrebu započinje obavljati samostalnu djelatnost izrade ukrasa dana 15.09.2020. godine, te u roku od 8 dana dostavlja Ispostavi Porezne uprave Obrazac RPO u kojem iskazuje očekivani primitak u iznosu od 30.000,00 kn. Na temelju predviđenog dohotka izračunava se prosječni primitak, računajući od listopada 2020. godine, a Porezna uprava izdaje rješenje poreznom obvezniku kojim će biti utvrđena godišnja porezna osnovica te dohodovni razred za obavljanje poslovanja u razdoblju od 01.10. do 31.12.2020. godine.

Izračun:

1.Predviđeni dohodak za 3 mjeseca iskazan u Obrascu RPO30.000,00 kn
2.Prosječni primitak (30.000,00 kn:3 mjeseca)10.000,00 kn
3.Godišnji primitak (10.000,00 kn*12 mjeseci)120.000,00 kn
4.Godišnji iznos dohotka (razred)17.250,00 kn
5.Godišnji paušalni porez na dohodak (red. br. 4. *12%)2.070,00 kn
6.Godišnji prirez porezu na dohodak  (red. br. 5. * 18%)372,60 kn
7.Sveukupni godišnji porez i prirez (red. br. 5. + red. br. 6.)2.442,60 kn
8.Mjesečni paušalni porez i prirez ( red. br. 7. / 12 mjeseci)203,55 kn
9.Tromjesečni paušalni porez i prirez ( red. br. 8. * 3 mjeseca)610,65 kn
10.Obveza paušalnog poreza i prireza od 01. 10. do 31.12.2020. godine (red. br. 8. * 3 mjeseca)610,65 kn

 

Primjer 2.

Porezni obveznik AAAAA ima prebivalište na području grada Zagreba, te obavlja frizersku djelatnost na području grada Vukovara (P1) u 2020. godini u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine. Tijekom godine u dva navrata privremeno je obustavio obavljanje djelatnosti i to u razdoblju od 01.01.-14.04.2020. godine i u razdoblju od 01.07.-30.08.2020. godine. U razdoblju u kojem je obavljao djelatnost ostvario je ukupne primitke od obavljanja djelatnosti u iznosu od 147.200,00 kn. Tijekom 2020. godine uplatio je ukupno 500,00 kn paušalnog poreza na dohodak.

Način na koji je obveznik dužan ispuniti Obrazac PO-SD za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da DA, budući da se djelatnost obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava razdoblje obavljanja djelatnosti, u koji ne ubraja i razdoblje privremene obustave obrta. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti, u ovom primjeru djelatnost se obavljala sveukupno 6 mjeseci (svibanj i lipanj + rujan, listopad, studeni i prosinac). 15.04.-30.06.2020. godine i 01.09.-31.12.2020. godine.

Pod točkom III. Upisuju se podaci o ostvarenim primicima od obavljanja samostalne djelatnosti. Porezni obveznik u ovom slučaju ostvario je 56.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 91.200,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 147.200,00 kn primitaka od obavljanja djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja pojedinačne djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 22.500,00 kn. (Detaljni izračun: 147.200,00 kn/6 mjeseci = 24.533,34 kn; 24.533,34*12 mjeseci = 294.400,08 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 294.400,08 kn propisan Pravilnikom iznosi 45.000,00 kn; 45.000,00 kn/12 mjeseci = 3.750,00 kn; 3.750,00 kn* 6 mjeseci = 22.500,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 22.500,00 kn.

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 2.700,00 kn (22.500,00 kn * 12%=2.700,00 kn.

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 18% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu, te isti iznosi 486,00 kn (2.700,00 kn * 18% = 486,00 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 3.186,00 kn (2.700,00 kn + 486,00 kn = 3.186,00 kn)

Pod točkom VII.4. Upisuje se umanjenje paušalnog poreza na dohodak za područje grada Vukovara, P1 i otoka 1. skupine u iznosu od 2.389,50 kn (3.186,00 kn * 75% = 2.389,50 kn)

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 796,50 kn (3.186,00 kn – 2.389,50 kn = 796,50 kn)

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 500,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 296,50 kn (796,50 kn – 500,00 kn = 296,50 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 110,63 kn, a koji se izračunava na sljedeći način:

 • 45.000,00 kn * 10% = 4.500,00 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu - 10%=porez)
 • 4.500,00 kn * 18% = 810,00 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Zagreb = prirez)
 • 4.500,00 kn + 810,00 kn = 5.310,00 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 5.310,00 kn * 75% = 3.982,50 kn (godišnji paušalni porez na dohodak iz članka 4. stavka 1. Pravilnika obračunava se u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak, te olakšica u tom slučaju čini 75% porezne obveze)
 • 5.310,00 kn – 3.982,50 kn = 1.327,50 kn (godišnja porezna obveza nakon umanjenja od 75%)

1.327,50 kn / 12 mjeseci = 110,63 (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD: 

​​slika1.jpg

Primjer 3.

Porezni obveznik BBBBB ima prebivalište na području grada Zagreba, te obavlja trgovinsku djelatnost na području grada Vukovara (P1) u 2020. godini u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine. Tijekom godine u dva navrata privremeno je obustavio obavljanje djelatnosti i to u razdoblju od 01.01.-14.04.2020. godine i u razdoblju od 01.07.-30.08.2020. godine. Uz pojedinačnu djelatnost obavljao je i zajedničku djelatnost trgovine kroz cijelu 2020. godinu u gradu Zagrebu, u kojoj je bio nositelj te je njegov udio u djelatnosti iznosio 50 %. U razdoblju u kojem je obavljao djelatnost ostvario je ukupne primitke od obavljanja pojedinačne djelatnosti u iznosu od 37.200,00 kn. Dok je s naslova obavljanja zajedničke djelatnosti ostvario 100.000,00 kn ukupno sa supoduzetnikom. (sa 50% udjelom u obavljanju djelatnosti, njegov razmjerni dio iznosi 50.000,00 kn primitaka). Tijekom 2020. godine nositelj je uplatio ukupno 1.000,00 kn paušalnog poreza na dohodak, dok je supoduzetnik uplatio ukupno 800,00 kn paušalnog poreza na dohodak tijekom 2020. godine.

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD opisan je u nastavku:

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da DA, budući da se djelatnost obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava razdoblje obavljanja djelatnosti, u koji ne ubraja i razdoblje privremene obustave obrta. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti, u ovom primjeru pojedinačna djelatnost se obavljala sveukupno 6 mjeseci (svibanj i lipanj + rujan, listopad, studeni i prosinac) 15.04.-30.06.2020. godine i 01.09.-31.12.2020. godine. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine, odnosno 12 mjeseci, budući da se ista obavljala cijelu godinu.

Pod točkom III. Upisuju se podaci o ostvarenim primicima od obavljanja samostalne djelatnosti. Porezni obveznik u ovom slučaju ostvario je 16.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 21.200,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 37.200,00 kn primitaka od obavljanja djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja pojedinačne djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 6.375 kn (Detaljni izračun: 37.200,00 kn/6 mjeseci=6.200,00 kn; 6.200,00*12 mjeseci=74.400,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 74.400,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 12.750,00 kn; 12.750 kn:12 mjeseci=1.062,50 kn; 1.062,50 kn* 6 mjeseci=6.375,00 kn).

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 8.625,00 kn (Detaljni izračun: godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn; porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za oba supoduzetnika u ovom slučaju iznosi 8.625,00 kn, 17.250,00 kn * 50% = 8.625,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 15.000,00 kn (6.375,00 kn + 8.625,00 kn).

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 1.800 kn (15.000,00 kn * 12% = 1.800,00 kn.

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 18% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu, te isti iznosi 324,00 kn (1.800,00 kn * 18% = 324,00 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 2.124,00 kn (1.800,00 kn + 324,00 kn = 2.124,00 kn)

Pod točkom VII.4. Upisuje se umanjenje paušalnog poreza na dohodak za područje grada Vukovara, P1 i otoka 1. skupine u iznosu od 677,03 kn (iznos poreza na dohodak za dohodak ostvaren na području za koje je propisano umanjenje: 6.375 kn * 12% = 765,00 kn; izračun prireza spomenutom dohotku: 765,00 kn * 18% = 137,70 kn; iznos poreza i prireza: 765,00 kn + 137,70 kn = 902,70 kn; iznos umanjenja: 902,70 kn* 75% = 677,03 kn)

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 1.446,97 kn (2.124,00 kn – 677,03 kn = 1.446,97 kn)

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 1.000,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 446,97 kn (1.446,97 kn – 1.000,00 kn = 446,97 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 143,20 kn, a koji se izračunava na sljedeći način:

 • 12.750,00 kn (iznos dohotka od pojedinačne djelatnosti sveden na godišnju razinu) + 8.625,00 kn = 21.375,00 kn
 • 21.375,00 kn * 10% = 2.137,50 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)
 • 2.137,50 kn * 18% = 384,75 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Zagreb = prirez)
 • 2.137,50 kn + 384,75 kn = 2.522,25 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 677,03 kn / 2.124,00 kn = 31,87% (umanjenje za udio u P1 / udio u obvezi = razmjerni dio umanjenja u postotku)
 • 2.522,25 kn * 31,87% = 803,84 kn (razmjerni udio u umanjenju)
 • 2.522,25 kn – 803,84 kn = 1.718,41 kn (iznos godišnjeg paušalnog poreza i prireza)
 • 1.718,41 kn / 12 mjeseci = 143,20 kn (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

 

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD: 

slika2.jpg

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD-Z opisan je u nastavku:

Pod točkom III. upisuju se podaci o iznosu ukupno ostvarenih primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine. Porezni obveznici ostvarili su 100.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 100.000,00 kn primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti te broj mjeseci obavljanja zajedničke djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 17.250,00 kn (godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 100.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn), za broj mjeseci obavljanja djelatnosti upisuje 12 mjeseci.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje udio u supoduzetništvu u postotku za svakog supoduzetnika zasebno, te razmjeran iznos primitka i paušalnog dohotka. U ovom slučaju upisuje 50 % udio za oba supoduzetnika (nositelja i supoduzetnika), iznos od 50.000,00 kn primitaka (100.000,00 * 50% = 50.000,00 kn); te iznos od 8.625,00 kn (razmjerni udio u dohotku iznosi 50%, te je stoga iznos ostvarenog paušalnog dohotka za oba supoduzetnika u iznosu od 8.625,00 kn).

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD-Z: ​

​​slika3.jpg

Način na koji je SUPODUZETNIK dužan ispuniti Obrazac PO-SD opisan je u nastavku:

Pod točkama I. i II upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava se razdoblje obavljanja djelatnosti. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine, odnosno 12 mjeseci, budući da se djelatnost obavljala cijelu godinu.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 8.625,00 kn (Detaljni izračun: primitak od obavljanja zajedničke djelatnosti iznosi 100.000,00; godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn; djelatnost se obavljala u razdoblju od 12 mjeseci, porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za supoduzetnika iznosi 8.625,00 kn, 17.250,00 kn * 50% = 8.625,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 8.625,00 kn.

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 1.035,00 kn (8.625,00 kn * 12% = 1.035,00 kn).

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 18 % budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu, te isti iznosi 186,30 kn (1.035,00 kn * 18% = 186,30 kn).

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 1.221,30 kn (1.035,00 kn + 186,30 kn = 1.221,30 kn).

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 1.221,30 kn (1.035,00 kn + 186,30 kn = 1.221,30 kn).

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 800,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 421,30 kn (1.221,30 kn – 800,00 kn = 421,30 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 84,82 kn, a koji se računa tako da se iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja (pod VII.5.) podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV. I V.):

 • 8.625,00 kn * 10% = 862,50 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)
 • 862,50 * 18% = 155,25 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Zagreb = prirez)
 • 862,50 kn + 155,25 kn = 1.017,75 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 1.017,75 kn / 12 mjeseci = 84,82 kn (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

 Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD: 

slika4.jpg

Primjer 4:

Porezni obveznik CCCCC ima prebivalište na području grada Sveti Filip i Jakov, te u istome obavlja sezonsku djelatnost proizvodnje kruha i svježih peciva u razdoblju od 15.04.-30.09.2020. godine. Ostvario je ukupne primitke od obavljanja djelatnosti u iznosu od 37.200,00 kn. Tijekom 2020. godine uplatio je ukupno 2.000,00 kn paušalnog poreza na dohodak.

Način na koji je obveznik dužan ispuniti Obrazac PO-SD za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. upisuje razdoblje obavljanja djelatnosti, u koji ne ubraja i razdoblje privremene obustave obrta. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti, u ovom primjeru djelatnost se obavljala sveukupno 5 mjeseci (svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) 15.04.-30.09.2020. godine.

Pod točkom III. upisuju se podaci o ostvarenim primicima od obavljanja samostalne djelatnosti. Porezni obveznik u ovom slučaju ostvario je 37.200,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 37.200,00 kn primitaka od obavljanja djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja pojedinačne djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 7.187,50 kn (Detaljni izračun: 37.200 kn/5 mjeseci=7.440,00 kn; 7.440,00*12 mjeseci=89.280,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 89.280,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn; 17.250 kn:12 mjeseci=1.437,50 kn; 1.437,50 kn* 5 mjeseci=7.187,50 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 7.187,50 kn.

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 862,50 kn (7.187,50 kn * 12%=862,50 kn.

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 10% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u mjestu Sveti Filip i Jakov, te isti iznosi 86,25 kn (862,50 kn * 10% = 86,25 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 948,75 kn (862,50 kn + 86,25 kn = 948,75 kn)

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 948,75

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 2.000,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za povrat u iznosu od 1.051,75 kn (2.000,00 kn – 948,75 kn = 1.051,75 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 158,12 kn, a koji se izračunava na sljedeći način:

 • 7.187,50 kn * 10% = 718,75 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu =porez)
 • 718,75 kn * 10% = 71,87 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Sveti Filip i Jakov = prirez)
 • 718,75 kn + 71,87 kn = 790,62 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 790,62 kn / 5 mjeseci = 158,12 (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD:

slika5.jpg

Primjer 5:

Porezni obveznik DDDDD ima prebivalište na području grada Virovitice, te u istome obavlja sezonsku djelatnost proizvodnje sladoleda u razdoblju od 15.04.-15.06.2020. godine i od 15.07.-15.10.2020. godine. Ostvario je ukupne primitke od obavljanja djelatnosti u iznosu od 121.200,00 kn. Tijekom 2020. godine uplatio je ukupno 2.000,00 kn paušalnog poreza na dohodak. Dana 15.10.2020. godine prestao je s obavljanjem djelatnosti.

Način na koji je obveznik dužan ispuniti Obrazac PO-SD za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava razdoblje obavljanja djelatnosti, u koji ne ubraja i razdoblje privremene obustave obrta. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti, u ovom primjeru djelatnost se obavljala sveukupno 5 mjeseci (svibanj, lipanj, + kolovoz, rujan i listopad) 15.04.-15.06.2020. godine i 15.07.-15.10.2020. godine.

Pod točkom III. Upisuju se podaci o ostvarenim primicima od obavljanja samostalne djelatnosti. Porezni obveznik u ovom slučaju ostvario je 121.200,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 121.200,00 kn primitaka od obavljanja djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja pojedinačne djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 18.750,00 kn (Detaljni izračun: 121.200,00 kn/5 mjeseci=24.240,00 kn; 24.240*12 mjeseci=290.880,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 290.880,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 45.000,00 kn; 45.000,00 kn:12 mjeseci=3.750,00 kn; 3.750,00 kn* 5 mjeseci=18.750,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 18.750,00 kn.

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 2.250,00 kn (18.750,00 kn * 12%=2.250,00 kn.

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 10% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u mjestu Virovitica, te isti iznosi 225,00 kn (2.250,00 kn * 10% = 225,00 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 2.475,00 kn (2.250 kn + 225 kn = 2.475,00 kn).

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 2.475,00.

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 2.000,00 kn

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 475,00 kn (2.475,00 kn – 2.000,00 kn = 475,00 kn)

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD:

slika6.jpg

Primjer 6:

Porezni obveznik BBBBB ima prebivalište na području grada Varaždina, te je samostalno obavljao trgovinsku djelatnost u razdoblju od 15.04.-15.09.2020. godine. Uz navedenu djelatnost obavljao je i zajedničku djelatnost trgovine kroz cijelu 2020. godinu u gradu Varaždinu, u kojoj je bio nositelj te je njegov udio u djelatnosti iznosio 50%. Ostvario je ukupne primitke od obavljanja pojedinačne djelatnosti u iznosu od 37.200,00 kn. Dok je s naslova obavljanja zajedničke djelatnosti ostvario 100.000,00 kn primitaka zajedno sa supoduzetnikom (sa 50% udjelom u obavljanju djelatnosti, njegov razmjerni dio iznosi 50.000,00 kn primitaka). Tijekom 2020. godine nositelj je uplatio ukupno 2.000,00 kn paušalnog poreza na dohodak, dok je supoduzetnik uplatio ukupno 1.200,00 kn paušalnog poreza na dohodak.

Način na koji je obveznik dužan ispuniti Obrazac PO-SD za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava se razdoblje obavljanja djelatnosti. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti, u ovom primjeru pojedinačna djelatnost se obavljala sveukupno 5 mjeseci (svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan), te se upisuje razdoblje od 15.04.-15.09.2020. godine. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine, odnosno 12 mjeseci, budući da se ista obavljala cijelu godinu.

Pod točkom III. Upisuju se podaci o ostvarenim primicima od obavljanja samostalne djelatnosti. Porezni obveznik u ovom slučaju ostvario je 37.200,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 37.200,00 kn primitaka od obavljanja djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja pojedinačne djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 7.187,50 kn (Detaljni izračun: 37.200,00 kn/5 mjeseci=7.440,00 kn; 7.440,00*12 mjeseci=89.280,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 89.280,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn; 17.250,00 kn:12 mjeseci=1.437,50 kn; 1.437,50 kn* 5 mjeseci=7.187,50 kn).

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 8.625,00 kn (Detaljni izračun: godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn; porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za oba supoduzetnika u ovom slučaju iznosi 8.625,00 kn, 17.250,00 kn * 50% = 8.625,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 15.812,50 kn (7.187,50 kn + 8.625,00 kn).

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 1.897,50 kn (15.812,50 kn * 12% = 1.897,50 kn).

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 10% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Varaždinu, te isti iznosi 189,75 kn (1.897,50 kn * 10% = 189,75 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 2.087,25 kn (1.897,50 kn + 189,75 kn = 2.087,25 kn).

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 2.087,25 kn (1.897,50 kn + 189,75 kn = 2.087,25 kn).

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 2.000,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 87,25 kn (2.087,25 kn – 2.000,00 kn = 87,25 kn).

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 144,94 kn, a koji se izračunava na sljedeći način:

 • 15.812,00 kn * 10% = 1.581,20 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)
 • 1.581,20 kn * 10% = 158,12 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Varaždin = prirez)
 • 1.581,20 kn + 158,12 kn = 1.739,32 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 1.739,32 kn / 12 mjeseci = 144,94 kn (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD:

slika7.jpg

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD-Z za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom III. upisuju se podaci o iznosu ukupno ostvarenih primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine. Porezni obveznici ostvarili su 100.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 100.000,00 kn primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti te broj mjeseci obavljanja zajedničke djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 17.250,00 kn (godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 100.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn), za broj mjeseci obavljanja djelatnosti upisuje 12 mjeseci.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje udio u supoduzetništvu u postotku za svakog supoduzetnika zasebno, te razmjeran iznos primitka i paušalnog dohotka. U ovom slučaju upisuje 50 % udio za oba supoduzetnika (nositelja i supoduzetnika), iznos od 50.000,00 kn primitaka (100.000,00 * 50% = 50.000,00 kn); te iznos od 8.625,00 kn (razmjerni udio u dohotku iznosi 50%, te je stoga iznos ostvarenog paušalnog dohotka za oba supoduzetnika u iznosu od 8.625,00 kn).

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD-Z: 

slika8.jpg

Način na koji je SUPODUZETNIK dužan ispuniti Obrazac PO-SD opisan je u nastavku:

Pod točkama I. i II upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava se razdoblje obavljanja djelatnosti. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine, odnosno 12 mjeseci, budući da se djelatnost obavljala cijelu godinu.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 8.625,00 kn (Detaljni izračun: primitak od obavljanja zajedničke djelatnosti iznosi 100.000,00; godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn; djelatnost se obavljala u razdoblju od 12 mjeseci, porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za supoduzetnika iznosi 8.625,00 kn, 17.250,00 kn * 50% = 8.625,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 8.625,00 kn.

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 1.035,00 kn (8.625,00 kn * 12% = 1.035,00 kn).

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 10 % budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Varaždinu, te isti iznosi 103,50 kn (1.035,00 kn * 10% = 103,50 kn).

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 1.138,50 kn (1.035,00 kn + 103,50 kn = 1.138,50 kn).

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 1.138,50 kn (1.035,00 kn + 103,50 kn = 1.138,50 kn).

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 1.200,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za povrat u iznosu od 61,50 kn (1.200,00 kn – 1.138,50 kn = 61,50 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 84,82 kn, a koji se računa tako da se iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja (pod VII.5.) podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV. I V.):

 • 8.625,00 kn * 10% = 862,50 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)
 • 862,50 * 10% = 86,25 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Varaždin = prirez)
 • 862,50 kn + 86,25 kn = 948,75 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 948,75 kn / 12 mjeseci = 79,07 kn (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

 

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD za supoduzetnika:

slika9.jpg

Primjer 7:

Porezni obveznik PPPPP ima prebivalište na području grada Senja, obavlja ugostiteljsku djelatnost u supoduzetništvu sa HHHHH u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine, te je u zajedno sa supoduzetnikom ostvario primitke u iznosu od 50.000,00 kn. (njegov razmjerni udio u djelatnosti iznosi 50%, te stoga njegovi primici iznose 25.000,00 kn). Uz navedenu djelatnost obavljao je zajedničku djelatnost ugostiteljstva u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine sa supoduzetnikom RRRRR. U obavljanju te djelatnosti ostvario je ukupne primitke zajedno sa supoduzetnikom u iznosu od 100.000,00 kn. (njegov razmjerni udio u djelatnosti iznosi 50%, te stoga njegovi primici iznose 50.000,00 kn). Tijekom 2020. godine NOSITELJ  je uplatio ukupno 2.000,00 kn paušalnog poreza na dohodak, SUPODUZETNIK HHHHH je tijekom 2020. godine uplatio 500,00 kn paušalnog poreza na dohodak, a SUPODUZETNIK RRRRR je tijekom 2020. godine uplatio 700,00 kn paušalnog poreza na dohodak.

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava se razdoblje obavljanja djelatnosti. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti sa supoduzetnikom HHHHH upisuje se razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine/12 mjeseci, te razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti sa supoduzetnikom RRRRR upisuje se razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine/12 mjeseci, budući da su se obje zajedničke djelatnosti obavljale cijelu godinu.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 15.000,00 kn (Detaljni izračun: godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn sa supoduzetnikom HHHHH, propisan Pravilnikom iznosi 12.750,00 kn; porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za nositelja i supoduzetnika HHHHH iznosi 6.375,00 kn, 12.750,00 kn * 50% = 6.375,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn sa supoduzetnikom RRRRR propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn; porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za nositelja i supoduzetnika RRRRR u ovom slučaju iznosi 8.625,00 kn, 17.250,00 kn * 50% = 8.625,00 kn. Ukupni godišnji dohodak nositelja: 6.375,00 + 8.625,00=15.000,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 15.000,00 kn (6.375,00 kn + 8.625,00 kn).

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 1.800 kn (15.000,00 kn * 12% = 1.800,00 kn.

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 10% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Senju, te isti iznosi 180,00 kn (1.800,00 kn * 10% = 180,00 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 1.980,00 kn (1.800,00 kn + 180,00 kn = 1.980,00 kn)

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 1.980,00 kn (1.800,00 kn + 180,00 kn = 1.980,00 kn).

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 2.000,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za povrat u iznosu od 20,00 kn (2.000,00 kn – 1.980,00 kn = 20,00 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 137,50 kn, a koji se izračunava na sljedeći način:

 • 15.000,00 kn * 10% = 1.500,00 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)
 • 1.500,00 * 10% = 150,00 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Senj = prirez)
 • 1.500,00 kn + 150,00 kn = 1.650,00 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 1.650,00 kn / 12 mjeseci = 137,50 kn (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

 

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD za nositelja:

slika10.jpg 

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD-Z 1 za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom III. upisuju se podaci o iznosu ukupno ostvarenih primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine. Porezni obveznici ostvarili su 50.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 50.000,00 kn primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti te broj mjeseci obavljanja zajedničke djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 12.750,00 kn (godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 50.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 12.750,00 kn), za broj mjeseci obavljanja djelatnosti upisuje 12 mjeseci.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje udio u supoduzetništvu u postotku za svakog supoduzetnika zasebno, te razmjeran iznos primitka i paušalnog dohotka. U ovom slučaju upisuje 50 % udio za oba supoduzetnika (nositelja i supoduzetnika), iznos od 25.000,00 kn primitaka (50.000,00 * 50% = 25.000,00 kn); te iznos od 6.375,00 kn (razmjerni udio u dohotku iznosi 50%, te je stoga iznos ostvarenog paušalnog dohotka za oba supoduzetnika u iznosu od 6.375,00 kn).

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD-Z:

slika11.jpg

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD-Z 2 za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom III. upisuju se podaci o iznosu ukupno ostvarenih primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti u razdoblju od 01.01.-31.12.2020. godine. Porezni obveznici ostvarili su 100.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 100.000,00 kn primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti te broj mjeseci obavljanja zajedničke djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 17.250,00 kn (godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 100.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn), za broj mjeseci obavljanja djelatnosti upisuje 12 mjeseci.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje udio u supoduzetništvu u postotku za svakog supoduzetnika zasebno, te razmjeran iznos primitka i paušalnog dohotka. U ovom slučaju upisuje 50 % udio za oba supoduzetnika (nositelja i supoduzetnika), iznos od 50.000,00 kn primitaka (100.000,00 * 50% = 50.000,00 kn); te iznos od 8.625,00 kn (razmjerni udio u dohotku iznosi 50%, te je stoga iznos ostvarenog paušalnog dohotka za oba supoduzetnika u iznosu od 8.625,00 kn). 

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD-Z:

slika12.jpg

Način na koji je SUPODUZETNIK HHHHH dužan ispuniti Obrazac PO-SD opisan je u nastavku:

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava se razdoblje obavljanja djelatnosti. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine, odnosno 12 mjeseci, budući da se ista obavljala cijelu godinu.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 6.375,00 kn (Detaljni izračun: godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 12.750,00 kn; porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da godišnji dohodak supoduzetnika HHHHH iznosi 6.375,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 6.375,00 kn.

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 765,00 kn (6.375,00 kn * 12% = 765,00 kn).

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 10% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Senju, te isti iznosi 76,50 kn (765,00 kn * 10% = 76,50 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 841,50 kn (765,00 kn + 76,50 kn = 841,50 kn)

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 841,50 kn (765,00 kn + 76,50 kn = 841,50 kn).

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 500,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 341,50 kn (841,50 kn – 500,00 kn = 341,50 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 137,50 kn, a koji se izračunava na sljedeći način:

 • 6.375,00 kn * 10% = 637,50 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)
 • 637,50 * 10% = 63,75 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Senj = prirez)
 • 637,50 kn + 63,75 kn = 701,20 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 701,20 kn / 12 mjeseci = 58,44 kn (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD:

slika13.jpg

Način na koji je SUPODUZETNIK RRRRR dužan ispuniti Obrazac PO-SD opisan je u nastavku:

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava se razdoblje obavljanja djelatnosti. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine, odnosno 12 mjeseci, budući da se ista obavljala cijelu godinu.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 8.625,00 kn (Detaljni izračun: godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 17.250,00 kn; porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da godišnji dohodak supoduzetnika RRRRR iznosi 8.625,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 8.625,00 kn.

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 1.035,00 kn (8.625,00 kn * 12% = 1.035,00 kn).

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 10% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Senju, te isti iznosi 103,50 kn (1.035,00 kn * 10% = 103,50 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 1.138,50 kn (1.035,00 kn + 103,50 kn = 1.138,50 kn)

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 1.138,50 kn (1.035,00 kn + 103,50 kn = 1.138,50 kn).

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 700,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 438,50 kn (1.138,50 kn – 700,00 kn = 438,50 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 137,50 kn, a koji se izračunava na sljedeći način:

 • 8.625,00 kn * 10% = 862,50 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)
 • 862,50 * 10% = 86,25 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Senj = prirez)
 • 862,50 kn + 86,25 kn = 948,75 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 948,75 kn / 12 mjeseci = 79,07 kn (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD supoduzetnika:

slika14.jpg

Primjer 8.

Porezni obveznik XXXXX ima prebivalište na području grada Nina, te sezonski obavlja samostalnu trgovinsku djelatnost u razdoblju od 01.05-30.09.2020. godine. Tijekom navedenog razdoblja, obavljanju djelatnosti pristupio je obveznik HHHHH u razdoblju od 03.05.-06.09.2020 godine. Sa danom 06.09.2020. godine obveznik HHHH istupio je iz sezonskog obrta. U razdoblju obavljanja zajedničke djelatnosti udio svakog poduzetnika iznosio je 50%. U razdoblju obavljanja zajedničke djelatnosti ostvareni su ukupni primici u iznosu od 45.000,00 kn (razmjerno udjelu supoduzetnika od 50%, svaki obveznik je pojedinačno ostvario primitke u iznosu od 22.500,00 kn). Primitak nositelja u za vrijeme obavljanja samostalne djelatnosti ostvaren je u iznosu od 10.000,00 kn. Tijekom 2020. godine nositelj je uplatio ukupno 500,00 kn paušalnog poreza na dohodak, dok je supoduzetnik uplatio ukupno 350,00 kn paušalnog poreza na dohodak.

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkama I. i II upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava razdoblje obavljanja djelatnosti. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti, u ovom primjeru pojedinačna djelatnost se obavljala sveukupno 2 mjeseca (svibanj i rujan) 01.05.-02.05.2020 godine i 07.09.-30.09.2020. godine. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 03.05.-06.09.2020. godine, odnosno 4 mjeseca (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan).

Pod točkom III. Upisuju se podaci o ostvarenim primicima od obavljanja samostalne djelatnosti. Porezni obveznik u ovom slučaju ostvario je 10.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 10.000,00 kn primitaka od obavljanja djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja pojedinačne djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 2.125,00 kn (Detaljni izračun: 10.000,00 kn/2 mjeseca=5.000,00 kn; 5.000,00*12 mjeseci=60.000,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 60.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 12.750,00 kn; 12.750 kn:12 mjeseci=1.062,50 kn; 1.062,50 kn* 2 mjeseca=2.125,00 kn).

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 3.737,50 kn (Detaljni izračun: 45.000,00 /4 mjeseca=11.250,00 kn; 11.250,00*12 mjeseci=135.000,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 135.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 22.425,00 kn; djelatnost se obavljala u razdoblju od 4 mjeseca, 22.425,00/12 mjeseci=1.868,75 kn; 1.868,75*4 mjeseca=7.475,00 kn porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za oba supoduzetnika u ovom slučaju iznosi 3.737,50 kn, 7.475,00 kn * 50% = 3.737,50 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 5.862,50 kn (2.125,00 kn + 3.737,50 kn).

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 703,50 kn (5.862,50 kn * 12% = 703,50 kn.

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 7,5% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Ninu, te isti iznosi 52,76 kn (703,50 kn * 7,5% = 52,76 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 756,26 kn (703,50 kn + 52,76 kn = 756,26 kn).

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 756,26 kn.

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 500,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 256,26 kn (756,26 kn – 500,00 kn = 256,26 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 189,07 kn, a koji se izračunava na sljedeći način:

•           5.862,50 kn * 10% = 586,25 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)

•           586,25 kn * 7,5% = 43,97 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Nin = prirez)

•           586,25 kn + 43,97 kn = 630,22 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)

•           630,22 kn / 5 mjeseci = 126,05 kn (PRILIKOM IZRAČUNA MJESEČNOG PREDUJMA ZA BUDUĆE RAZDOBLJE, U BROJ MJESECI OBAVLJANJA DJELATNOSTI OBUHVAĆENO JE SVEUKUPNO KALENDARSKO RAZDOBLJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI A KOJE JE TRAJALO OD 01.05. – 30.09.2020. GODINE ŠTO ČINI SVEUKUPNO 5 MJESECI)

 

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD:

slika15.jpg

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD-Z za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom III. upisuju se podaci o iznosu ukupno ostvarenih primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti u razdoblju od 03.05.-06.09.2020. godine. Porezni obveznici ostvarili su 45.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 45.000,00 kn primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti te broj mjeseci obavljanja zajedničke djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 7.475,00 kn (godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 135.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 22.425,00 kn, a izračunava se na način da se primitak ostvaren u 4 mjeseca poslovanja svodi na godišnji izračun na slijedeći način:  45.000,00/4=11.250,00*12=135.000,00 kn, 22.425,00/12=1.868,75*4=7.475,00 kn, za broj mjeseci obavljanja djelatnosti upisuje 4 mjeseca.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje udio u supoduzetništvu u postotku za svakog supoduzetnika zasebno, te razmjeran iznos primitka i paušalnog dohotka. U ovom slučaju upisuje 50 % udio za oba supoduzetnika (nositelja i supoduzetnika), iznos od 22.500,00 kn primitaka (45.000,00 * 50% = 22.500,00 kn); te iznos od 3.737,50 kn (razmjerni udio u dohotku iznosi 50%, te je stoga iznos ostvarenog paušalnog dohotka za oba supoduzetnika od 3.737,50 kn; 7.475,00*50%=3.737,50 kn).

 

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD-Z:

slika16.jpg

Način na koji je SUPODUZETNIK dužan ispuniti Obrazac PO-SD za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkama I. i II upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava se razdoblje obavljanja djelatnosti. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 03.05.-06.09.2020. godine, odnosno 4 mjeseca.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 3.737,50 kn (Detaljni izračun: 45.000,00 /4 mjeseca=11.250,00 kn; 11.250,00*12 mjeseci=135.000,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 135.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 22.425,00 kn; djelatnost se obavljala u razdoblju od 4 mjeseca, 22.425,00/12 mjeseci=1.868,75 kn; 1.868,75*4 mjeseca=7.475,00 kn porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 50%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za oba supoduzetnika u ovom slučaju iznosi 3.737,50 kn, 7.475,00 kn * 50% = 3.737,50 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 3.737,50 kn.

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 448,50 kn (3.737,50 kn * 12% = 448,50 kn).

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 7,5 % budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Ninu, te isti iznosi 33,64 kn (448,50 kn * 7,5% = 33,64 kn).

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 482,14 kn (448,50 kn + 33,64 kn = 482,14 kn)

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 482,14 kn (448,50 kn + 33,64 kn = 482,14 kn)

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 350,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 132,14 kn (482,14 kn – 350,00 kn = 132,14 kn).

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD:

slika17.jpg

Primjer 9:

Porezni obveznik BBBBB ima prebivalište na području grada Čakovca, te samostalno obavlja trgovinsku djelatnost u razdoblju od 03.02.-30.06.2020. godine. U navedenom razdoblju ostvario je ukupne primitke od obavljanja samostalne djelatnosti u iznosu od 70.000,00 kn.  Dana 01.07.2020. godine u obrt pristupa i supoduzetnik MMMMM. Nositeljev udio u djelatnosti iznosi 60%, supoduzetnikov udio iznosi 40%. S naslova obavljanja zajedničke djelatnosti ostvarili su sveukupno 120.000,00 kn primitaka. Porezni obveznik BBBBB uplatio je tijekom 2020. godine ukupno 2.000,00 kn paušalnog poreza na dohodak, dok je supoduzetnik MMMMM tijekom 2020. godine uplatio ukupno 1.000,00 kn paušalnog poreza na dohodak.

 

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkama I. i II upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava se razdoblje obavljanja djelatnost. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti, u ovom primjeru pojedinačna djelatnost se obavljala sveukupno 4 mjeseca u razdoblju od 03.02.-30.06.2020. (ožujak, travanj, svibanj i lipanj).  Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 01.07.-31.12.2020. godine, odnosno 6 mjeseci, budući da se ista obavljala u razdoblju od srpnja do prosinca 2020. godine.

Pod točkom III. Upisuju se podaci o ostvarenim primicima od obavljanja samostalne djelatnosti. Porezni obveznik u ovom slučaju ostvario je 70.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 70.000,00 kn primitaka od obavljanja djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja pojedinačne djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 11.500,00 kn (Detaljni izračun: 70.000,00 kn/4 mjeseca=17.500,00 kn; 17.500*12 mjeseci=210.000,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 210.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 34.500 kn; 34.500,00 kn:12 mjeseci=2.875,00 kn; 2.875,00 kn* 4 mjeseci=11.500,00 kn).

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 13.500,00 kn (Detaljni izračun: 120.000,00 /6 mjeseci=20.000,00 kn; 20.000,00*12 mjeseci=240.000,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 45.000,00 kn; djelatnost se obavljala u razdoblju od 6 mjeseci, 45.000,00/12 mjeseci=3.750,00 kn; 3.750,00*6 mjeseci=22.500,00 kn; porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 60%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za nositelja iznosi 13.500,00 kn, 22.500,00 kn * 60% = 13.500,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 25.000,00 kn (11.500,00+13.500,00=25.000,00 kn).

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 3.000,00 kn (25.000,00*12% =3.000,00 kn).

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 10% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Čakovcu, te isti iznosi 300,00 kn (3.000,00 kn* 10% = 300,00 kn).

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 3.300,00 kn (3.000,00 kn + 300,00 kn = 3.300,00 kn)

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 3.300,00 kn (3.000,00 kn + 300,00 kn = 3.300,00 kn) NEMA UMANJENJA.

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 2.000,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 1.300,00 kn (3.300,00 - 2.000,00 = 1.300,00 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 275,00 kn, a koji se računa tako da se iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja (pod VII.5.) podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV. I V.):

 • 25.000,00 kn * 10% = 2.500,00 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)
 • 2.500,00 kn * 10% = 250,00 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Čakovec = prirez)
 • 2.500,00 kn + 250,00 kn = 2.750,00 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 2.750,00 kn / 10 mjeseci = 275,00 kn (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD:

slika18.jpg

Način na koji je nositelj dužan ispuniti Obrazac PO-SD-Z za 2020. godinu opisan je u nastavku:

Pod točkom III. upisuju se podaci o iznosu ukupno ostvarenih primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti u razdoblju od 01.07.-31.12.2020. godine. Porezni obveznici ostvarili su 120.000,00 kn primitaka naplaćenih u gotovini, 0,00 kn primitaka naplaćenih bezgotovinskim putem, što sveukupno iznosi 120.000,00 kn primitaka od obavljanja zajedničke djelatnosti.

Pod točkom IV. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti te broj mjeseci obavljanja zajedničke djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 22.500,00 kn (godišnji dohodak za primitak ostvaren u iznosu od 240.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 45.000,00 kn, a izračunava se na način da se primitak ostvaren u 6 mjeseci poslovanja svodi na godišnji izračun na slijedeći način:  120.000,00/6=20.000,00*12=240.000,00 kn; 45.000,00/12=3.750,00*6=22.500,00 kn, za broj mjeseci obavljanja djelatnosti upisuje 6 mjeseci.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje udio u supoduzetništvu u postotku za svakog supoduzetnika zasebno, te razmjeran iznos primitka i paušalnog dohotka. U ovom slučaju upisuje 60% udio za nositelja, te 40 % udio za supoduzetnika. Iznos od 72.000,00 kn iznosi primitak nositelja (120.000,00 * 60% = 72.000,00 kn); te 48.000,00 kn iznosi primitak supoduzetnika (120.000,00*40%=48.000,00 kn);

te iznos od 13.500,00 kn (razmjerni udio nositelja u dohotku iznosi 60%, te je stoga iznos ostvarenog paušalnog dohotka nositelja 13.500,00 kn (22.500,00*60%=13.500,00 kn), dok je iznos ostvarenog paušalnog dohotka supoduzetnika 9.000,00 kn razmjerno njegovom 40% udjelu u djelatnosti (22.500,00*40%=9.000,00 kn).

 

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD-Z:

slika19.jpg

Način na koji je SUPODUZETNIK MMMMM dužan ispuniti Obrazac PO-SD opisan je u nastavku:

Pod točkama I. i II upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku

Pod točkom II.3. porezni obveznik treba označiti da NE, budući da se djelatnost ne obavlja na području P1.

Pod točkom II.4. označava se razdoblje obavljanja djelatnosti. U razdoblje obavljanja djelatnosti ubraja se svaki puni mjesec i zadnji mjesec obavljanja djelatnosti. Za razdoblje obavljanja zajedničke djelatnosti upisuje se razdoblje od 01.07.-31.12.2020. godine, odnosno 6 mjeseci, budući da se ista obavljala šest mjeseci.

Pod točkom V. porezni obveznik upisuje godišnji paušalni dohodak od obavljanja zajedničke djelatnosti podijeljen sa brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. U ovom slučaju upisuje iznos od 9.000,00 kn (Detaljni izračun: 120.000,00 /6 mjeseci=20.000,00 kn; 20.000,00*12 mjeseci=240.000,00 kn; godišnji dohodak za primitak ostvaren u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn propisan Pravilnikom iznosi 45.000,00 kn; djelatnost se obavljala u razdoblju od 6 mjeseci, 45.000,00/12 mjeseci=3.750,00 kn; 3.750,00*6 mjeseci=22.500,00 kn; porezni obveznik ima udio u djelatnosti u iznosu od 40%, što znači da sukladno tome godišnji dohodak za supoduzetnika MMMMM iznosi 9.000,00 kn, 22.500,00 kn * 40% = 9.000,00 kn).

Pod točkom VI. upisuje se ukupni godišnji paušalni dohodak u iznosu od 9.000,00 kn.

Pod točkom VII.1. upisuje se iznos obveze paušalnog poreza na dohodak u iznosu od 1.080,00 kn (9.000,00 kn * 12% = 1.080,00 kn).

Pod točkom VII.2. upisuje se iznos prireza porezu na dohodak, u ovom slučaju prirez iznosi 10% budući da porezni obveznik ima prijavljeno prebivalište u Gradu Čakovcu, te isti iznosi 108,00 kn (1.080,00 kn * 10% = 108,00 kn.

Pod točkom VII.3. Upisuje se ukupni paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u iznosu od 1.188,00 kn (1.080,00 kn + 108,00 kn = 1.188,00 kn).

Pod točkom VII.5. upisuje se ukupna obveza paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja u iznosu od 1.188,00 kn (1.080,00 kn + 108,00 kn = 1.188,00 kn)

Pod točkom, VII.6. upisuje se ukupno uplaćeni paušalni porez na dohodak u iznosu od 1.000,00 kn.

Pod točkom VII.7. upisuje se razlika za uplatu u iznosu od 188,00 kn (1.188,00 kn – 1.000,00 kn = 188,00 kn)

Pod točkom VII.8. upisuje se iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 165,00 kn, a koji se računa tako da se iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja (pod VII.5.) podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV. I V.):

 • 9.000,00 kn * 10% = 900,00 kn (ukupni godišnji dohodak * porez na dohodak za 2021. godinu = porez)
 • 900,00 * 10% = 90,00 kn (ukupni godišnji porez * prirez porezu na dohodak za Senj = prirez)
 • 900,00 kn + 90,00 kn = 990,00 kn (ukupni godišnji porez  + ukupni godišnji prirez = ukupna godišnja porezna obveza)
 • 990,00 kn / 6 mjeseci = 165,00 kn (iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza)

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD:

slika20.jpg

Prikaz ispunjenog Obrasca PO-SD-Z:

slika21.jpg


Povratak na prethodnu stranicu