Lokalni porezi - Porezi jedinica lokalne samouprave
Broj klase:410-01/20-01/2083
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-4
Zagreb, 09.10.2020
Plaćanje poreza na potrošnju
​Obratili ste nam se s upitom što se u smislu Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) smatra bezalkoholnim pićem na koje se plaća porez na potrošnju. Konkretno, postavljate pitanje plaća li se navedeni porez na: vode, 100% prirodne sokove, gazirane sokove i ledeni čaj.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 22. Zakona o lokalnim porezima propisano je da se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća porez na potrošnju.

S obzirom na to da odredbama Zakona o lokalnim porezima nije propisano što se, u smislu navedenoga Zakona, smatra bezalkoholnim pićima, za primjenu i tumačenje Zakona o lokalnim porezima u tom dijelu primjenjuje se Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine“, br. 72/13., 121/19. i 22/20.).

Prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, bezalkoholnim pićima smatraju se proizvodi navedeni u točkama 1. – 3. toga stavka, osim proizvoda koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za specifične skupine (hranom za posebne prehrambene potrebe) ili dodacima prehrani:
1. pića iz tarifnih oznaka KN 2009 i 2202 te ostala pića s udjelom alkohola ne većim od 1,2 % iz tarifne oznake KN 2204, 2205, 2206 i 2208, osim pića koja su mješavina piva i bezalkoholnih pića iz tarifne oznake KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5 % vol,
2. sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu,
3. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu.

Odredbama članka 7. stavka 4. točaka 1. i 2. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića propisano je da se posebni porez ne plaća na bezalkoholna pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404, a ne sadrže metil-ksantine ili taurin te na bezalkoholna pića iz tarifne oznake KN 2009 i 2202 sa 100% udjelom voća i/ili povrća, a koja ne sadrže dodane šećere, tvari za zaslađivanje i sladila.

Zaključno:
- vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila niti aromatizirane; led i snijeg (tarifna oznaka KN 2201) te
- bezalkoholna pića sa 100% voća/povrća, a koja ne sadrže dodatne šećere, tvari za zaslađivanje i sladila, 
se ne smatraju bezalkoholnim pićima u smislu Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, dok se:
- vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane (tarifna oznaka KN 2202), npr. vode s okusom, 
- gazirana pića, npr. Coca-Cola, Fanta, Red Bull (tarifna oznaka KN 2202) i
- ledeni čaj (tarifna oznaka KN 2202) 
smatraju bezalkoholnim pićima u smislu Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. 

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i za potrebe utvrđivanja poreza na potrošnju, što znači da se porez na potrošnju plaća na potrošnju vode, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatiziranu te na potrošnju gaziranih pića i ledenog čaja u ugostiteljskim objektima, dok se navedeni porez ne plaća na potrošnju vode, uključujući prirodnu ili umjetnu mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodanog šećera ili drugih sladila niti aromatiziranu i na potrošnju bezalkoholnih pića sa 100% voća/povrća, koja ne sadrže dodatne šećere, tvari za zaslađivanje i sladila, u ugostiteljskim objektima.Povratak na prethodnu stranicu