Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/20-01/1936
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 08.10.2020
Podmirivanje troškova prehrane radnicima
​Primili smo upit poreznog obveznika može li poslodavac koji je u siječnju i veljači 2020. godine za svoje radnike organizirao prehranu u organizaciji i prostorijama poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, isplatiti tim radnicima dio neoporezivog iznosa novčane paušalne naknade do 5.000,00 kn, na način da se uzme u obzir iskorišteni dio u siječnju i veljači te odbije od iznosa novčane paušalne naknade do 5.000,00 kn, obzirom da poslodavac od ožujka pa nadalje više nije mogao organizirati prehranu u organizaciji i prostorijama poslodavca. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:

Člankom  9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

 Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20) propisano je da se u skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točaka 9. i 13. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima, i to između ostalih:
-  r.br. 34. -  novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000 kn godišnje
- r.br. 35. - troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. 

U skladu sa stavkom 35. toga članka, oporezivim primicima iz stavka 2. r.br 35. toga članka po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se troškovi prehrane iz kojih je vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana. Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama. Ako se usluga prehrane iz stavka 2. r.br. 35. toga članka organizira kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju sukladno stavku 38. toga članka.

Isplate primitaka iz stavka 2. r.br. 34. toga članka i isplate primitaka iz stavka 2. r.br. 35. toga članka, međusobno se isključuju za isto porezno razdoblje sukladno stavku 39. istoga članka.

Slijedom navedenog, poslodavci mogu sukladno navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak u istom poreznom razdoblju istom radniku neoporezivo isplatiti/omogućiti samo jednu od propisanih neoporezivih naknada (novčanu paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kn godišnje ili osigurati troškove prehrane radnicima na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kn godišnje uz propisane uvjete), o čemu odluku donosi poslodavac.

Ukoliko je poslodavac u poreznom razdoblju odabrao da će radnicima osigurati prehranu na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kn godišnje te je u jednom dijelu godine organizirao prehranu u vlastitoj organizaciji i prostorijama, pri čemu je neoporezivi iznos od 12.000,00 kn iskorišten samo djelomično odnosno nije iskorišten u cijelosti, isti može u preostalom dijelu godine osiguravanjem prehrane i na druge propisane načine iskoristiti neiskorišteni neoporezivi iznos do 12.000,00 kn i to: putem usluge u ugostiteljskim objektima drugih ugostitelja ili kupnjom u trgovinama. U konkretnom slučaju ako je za radnike u siječnju i veljači putem organizirane prehrane kod samog poslodavca za radnike iskorišten neoporezivi iznos od 1.000,00 kn, u preostalom dijelu godine poslodavac može radnicima neoporezivo osigurati prehranu u ugostiteljskim objektima drugih ugostitelja ili kupnjom u trgovinama do ukupno 11.000,00 kn uz uvjet da poslodavac o istom posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju (račun koji glasi na poslodavca) te da je isti podmiren bezgotovinskim putem.
Povratak na prethodnu stranicu