Opći porezni zakon - Porezno-dužnički odnos
Broj klase:410-01/20-01/1825
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-2
Zagreb, 02.09.2020
Mjera odgode poreznih obveza za poreznog obveznika

Obratili ste nam se s upitom poreznog obveznika 'A' d.o.o., kojemu je ukinuta mjera odgode plaćanja poreza. Obvezniku je odobren zahtjev (pad 27,37%) jer je tvrtka pravni slijednik obrta 'B', vl. NN, temeljem Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline.

Naime, dana 18. kolovoza 2020. porezni obveznik je obaviješten o neispunjavanju kriterija za odobrenje mjera odgode plaćanja poreza. Kako je dana 16. svibnja 2020. 'A' d.o.o. zatražila i dobila odgodu plaćanja, a isto je dana 28. ožujka 2020. učinjeno i sa strane obrta 'B', vl. NN, čija je tvrtka pravni slijednik temeljem Ugovora o prijenosu gospodarske  cjeline te porezni obveznik smatra da bi odgoda plaćanja poreza trebala biti još uvijek na snazi.

 

Prilikom odobravanja odgode i zahtjeva za obročnu otplatu, izvršila se usporedba podataka o prihodima u razdoblju od 20.03.2019. do 20.06.2019.godine kod obrta 'B', vl. NN, s istim razdobljem 2020. godine kod 'A' d.o.o. Na taj je način izračunat pad ostvarenih prihoda od 27,37%.

Međutim, sistem je usporedbom podataka, odnosno nepostojanja podataka – PDV obrazaca iz prošle godine zaključio da je odgoda neosnovana te je izvršena prevalutacija odgođenih obveza na prvobitnu valutu.

 

U nastavku odgovaramo kako slijedi.

 

U članku 38. stavku 1. OPZ-a propisano je da je gospodarska cjelina sva imovina i obveze što u poslovnom i organizacijskom smislu čini samostalni subjekt, odnosno subjekt sposoban za samostalno poslovanje. U stavku 2. istoga članka navedeno je da Ministar financija pravilnikom propisuje što se u pojedinom slučaju smatra gospodarskom cjelinom.

 

Stoga, u članku 17. stavku 1. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona propisano je da se gospodarskom cjelinom u slučaju obrta smatraju sve stvari, oprema, zalihe, potraživanja, prava i obveze koje čine kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu obrta te ako je pri otuđenju cijele gospodarske djelatnosti obrta na stjecatelja izvršen prijenos svih stvari, opreme, zaliha, potraživanja, prava i obveza koje čine kratkotrajnu dugotrajnu imovinu obrta, smatrat će se da preneseni obrt predstavlja gospodarsku cjelinu.

 

Prema članku 35. stavku 1. OPZ-a pri prijenosu vlasništva gospodarske cjeline, stjecatelj se smatra poreznim jamcem za porez čija se obveza plaćanja temelji na poslovanju gospodarske cjeline prije stjecanja i za porez koji se plaća po odbitku (porez na dohodak od nesamostalnog rada) pod uvjetom da je obveza plaćanja tog poreza nastala u godini u kojoj je izvršen prijenos vlasništva gospodarske cjeline.

 

Prijenos gospodarske cjeline realiziran je Ugovorom o prijenosu gospodarske cjeline sa obrta 'B' u vlasništvu NN, dana 20.04.2020. godine, na tvrtku 'A' d.o.o., koja do tada nije imala nikakvih poslovnih aktivnosti.

Nadalje, iz Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline razvidno je da su radnje nužne za provedbu prijenosa gospodarske cjeline poduzimane prije nastupa posebnih okolnosti (npr. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova RH, od dana 13.03.2020. kojim se iz registra autoškola briše 'B' obrt za autoškolu).

 

Slijedom navedenoga, u konkretnom slučaju se za izračun postotka pada prihoda uzimaju postoci ostvareni kod prenositelja gospodarske cjeline.

Povratak na prethodnu stranicu