Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/20-01/1670
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 15.09.2020
Digitalizacija putnih naloga i putnih računa- elektroničko potpisivanje

Primili smo upit poreznog obveznika u svezi elektroničkog potpisivanja putnih naloga. Podnositelj u upitu navodi kako je u procesu digitalizacije svog poslovanja čiji je konačni cilj potpuno poslovanje bez papira te da je kao dio tog procesa investirao u novu aplikaciju za evidenciju putnih naloga i obračun troškova službenih putovanja zaposlenika kroz koju je omogućeno elektroničko odobravanje putnih naloga i potpisivanje putnih računa, a pristup aplikaciji je moguć samo autentificiranim korisnicima dok mogućnost odobravanja imaju samo korisnici aplikacije s dodijeljenim pravima za odobravanje  te da stoga ista osigurava nedvosmislen podatak o osobi koja elektronički potpisuje putni nalog i putni račun. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:

Odredbama članka 9. stavka 1. točke 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20)  propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. ovoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.
Člankom 7. stavkom 2. točkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20) propisano je, između ostalog, koji se sve primici u skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točke 9. Zakona, ne smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada, a koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima.
Člankom 8. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 7. Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja, i drugo) obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, računi za parking, putne karate ili u iznimnim i opravdanim slučajevima preslike putnih karata, računi za smještaj i drugo, bez obzira na način podmirenja izdataka.

Nadalje, člankom 62. stavcima 1 i 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) propisana je obveza izdavanja računa i vođenja poslovnih knjiga i evidencija te je istim propisano da:
- su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. 
- se računom za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.
Sukladno članku 66. stavku 9. Općeg poreznog zakona poslovne knjige i druge evidencije mogu se voditi i u elektroničkom obliku ako ti oblici knjigovodstva, zajedno s pritom primijenjenim postupcima, odgovaraju temeljnim načelima urednoga knjigovodstva.

Člankom 9. stavkom 2. i 3. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) propisano je da knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronički zapis može umjesto potpisa osobe iz stavka 1. toga članka sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za sastavljanje knjigovodstvene isprave ili jedinstveni identifikator koji predstavlja skup verificiranih procedura i pravila knjiženja poslovnih događaja ugrađenih u informacijski sustav ili mora biti potpisana sukladno propisima kojima se uređuje elektronički potpis.

Elektronički potpis uređen je Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ. Prema članku 25. stavku 2. Uredbe kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir navedene odredbe propisa o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona i Zakona o računovodstvu, mišljenja smo kako se putni nalog i u slučaju elektroničkog potpisivanja na opisani način odnosno na način propisan za knjigovodstvene isprave, može smatrati vjerodostojnim putnim nalogom u smislu navedene odredbe Pravilnika.
Povratak na prethodnu stranicu