Porez na dohodak - Porezne stope
Broj klase:120-01/12-01/53
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 23.01.2013
Porezna stopa na jednokratnu isplatu mirovine iz inozemstva

Primili smo upit porezne obveznice u svezi poreznog tretmana jednokratne isplate mirovine iz inozemstva. Temeljem navedenog, odgovaramo u nastavku:

Člankom 18. Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 8/99)  propisano je da se prema odredbama stavka 2. članka 19., mirovine i druga slična primanja plaćeni rezidentu države ugovornice po osnovi prijašnjeg nesamostalnog rada oporezuju se samo u toj državi. 

Člankom 19. stavkom 2. toga Ugovora propisano je da  mirovine koje plaća država ugovornica, njena pokrajina ili lokalno tijelo ili što se iz fondova te države, njene pokrajine ili lokalnog tijela plaća nekoj fizičkoj osobi za usluge učinjene toj državi, njenoj pokrajina ili lokalnom tijelu oporezuju se samo u toj državi. Te mirovine, međutim, oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici ako je fizička osoba rezident i državljanin te države.
Člankom 14. stavkom 2. točkom 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12 i 144/12; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju  i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu.

Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine ili sam porezni obveznik, sukladno članku 45. stavku 1. Zakona, a obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema članku 14. Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 16. Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona, a koji se umirovljenicima priznaje u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, najmanje 2.200,00 kuna, a najviše do 3.400,00 kuna mjesečno, uvećanom za možebitni osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, uzdržavanu djecu i invalidnost.

Sukladno članku 45. stavku 5. Zakona  predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 12% od mjesečne porezne osnovice do visine jednostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku mjesečne porezne osnovice između jednostrukog i četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka i po stopi od 40% na razliku mjesečne porezne osnovice iznad četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.

Prema članku 46. stavku 1. i 2. Zakona, osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičke osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovine dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje plaću kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada. Osobni odbitak radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada može tijekom poreznog razdoblja koristiti ako je poslodavcu ili isplatitelju primitka odnosno plaće ili mirovine predao poreznu karticu i može ga koristiti samo kod onog poslodavca /isplatitelja primitka (plaće) i mirovine kod kojega se nalazi porezna kartica. 

Poreznim propisima kojima se uređuje porez na dohodak propisano je da kod ostvarivanja oporezivog dohotka iz inozemstva kad nema tuzemnog isplatitelja sami porezni obveznici - rezidenti Republike Hrvatske, preuzimaju ulogu isplatitelja, odnosno obvezni su sami obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak u roku od 8 dana od dana kad je primitak ostvaren i Poreznoj upravi podnositi propisana izvješća. Navedeno je propisano i za mirovine iz inozemstva te se i one oporezuju na isti način kao i ostali dohodak od nesamostalnog rada koji rezidenti Republike Hrvatske ostvare izravno iz inozemstva, osim ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije propisano. 

Temeljem navedenog, porezni obveznici rezidenti Republike Hrvatske koji ostvare dohodak od nesamostalnog rada izravno iz inozemstva obvezni su na taj dohodak sami obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu, ovisit će prema tome o visini mirovine u tijeku mjeseca, osobnom odbitku, odnosno o svim elementima relevantnim za pravilnu primjenu poreznih propisa.

Povratak na prethodnu stranicu