Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/19-01/1256
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-02
Zagreb, 14.02.2020
Razlike samostalnih djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja s poreznog aspekta

Zaprimili smo upit poreznog obveznika, vezan za definiranje samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti te razlikovanje od slobodnih zanimanja kao što su djelatnost prevođenja i tumačenja sudskih vještaka, turističkih vodiča i programera te sličnih djelatnosti sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak. Nastavno odgovaramo s osnove poreza na dohodak.


Zakon o porezu na dohodak propisuje da je porezni obveznik svaka fizička osoba koja ostvaruje dohodak te da se prema njegovim odredbama utvrđuje i plaća obveza poreza na dohodak. Porez plaća prema izvorima dohotka između kojih je i dohodak od samostalne djelatnosti. Tako se sukladno članku 28. Zakona  dohotkom od samostalne djelatnosti smatra dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Člankom 29. stavkom 1. Zakona propisano je da se samostalnom djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), u smislu ovoga Zakona, smatraju:
1. djelatnosti u smislu zakona kojim se uređuje obavljanje obrta i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti i/ili
2. ustup uz naknadu ili konačna prodaja imovinskih prava u okviru obrtničke djelatnosti ili djelatnosti slobodnog zanimanja iz stavka 2. ovoga članka.

Stavkom 2. navedenog članka 29. Zakona propisano je da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:
1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti
2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti
3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti i/ili
4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša.

Člankom 84. Zakona propisano je da su nadležna tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, odnosno druge nadležne organizacije dužne Poreznoj upravi dostaviti sva odobrenja za obavljanje djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, te rješenja o privremenoj obustavi i prestanku djelatnosti, odnosno slobodnih zanimanja istodobno s dostavom odobrenja, odnosno rješenja poreznom obvezniku.
Nadalje, Člankom 87. Zakona propisano je da su, radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, porezni obveznici, odnosno opunomoćenici dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovu prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak. Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika podnosi se u roku osam dana, između ostalog i za dohodak od obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema članku 29. Zakona.
Sukladno navedenom Porezna uprava, ne izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti već prikuplja i evidentira odobrenja za obavljanje djelatnosti obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti te slobodnih zanimanja, rješenja o privremenoj obustavi i prestanku djelatnosti, odnosno slobodnih zanimanja, izdanih od nadležnih tijela državne uprave pravnih osoba s javnim ovlastima odnosno drugih nadležnih organizacija te ih upisuje u registar poreznih obveznika radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza. 

Ovisno o vrsti odobrenja za obavljanje djelatnosti moguća su slijedeća postupanja odnosno način oporezivanja: 

Fizička osoba dužna je dostaviti odobrenje za obavljanje samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti) temeljem zakona kojim se uređuje obavljanje obrta, a koje izdaje nadležno tijelo državne uprave, zajedno s prijavom za upis u registar poreznih obveznika u roku od osam dana nadležnoj Ispostavi Porezne uprave te izabrati način oporezivanja samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti u skladu s odredbama koje se odnose na utvrđivanje poreza na dohodak na temelju propisanih poslovnih knjiga temeljem članka 30. stavka. 1. ili u skladu s odredbama koje se odnose na utvrđivanje dohotka i poreza na dohodak u paušalnom iznosu temeljem članka 82. stavka 1. Zakona. 
Fizička osoba dužna je dostaviti odobrenje za obavljanje samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja, a koje izdaju pravne osobe s javnim ovlastima, odnosno druge nadležne organizacije, zajedno s prijavom za upis u registar poreznih obveznika u roku osama dana nadležnoj Ispostavi Porezne uprave te izabrati način oporezivanja samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja u skladu s odredbama koje se odnose na utvrđivanje poreza na dohodak na temelju propisanih poslovnih knjiga temeljem članka 30. stavka. 1. Zakona ili u skladu s odredbama koje se odnose na utvrđivanje poreza na dohodak od drugog dohotka temeljem članka 30. stavka 2. Zakona.Povratak na prethodnu stranicu