Opći porezni zakon - Porezna zastara
Broj klase:410-01/20-01/1148
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 20.07.2020
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade

Podnositelj upita zatražio je očitovanje o zastari i otpisu potraživanja komunalne naknade dužnicima Općine A za dugove dospjele prije i nakon stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18 i 32/20).

 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu u članku 91. stavku 1. komunalna naknada je definirana kao novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

 

Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20, dalje u tekstu: Zakon) kao zakon koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drukčije, predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.

 

U članku 2. stavku 1. Zakona propisano je da su javna davanja u smislu Zakona porezi i druga javna davanja, a u stavku 8. istog članka da se odredbe Zakona propisane za poreze na odgovarajući način primjenjuju i na druga javna davanja propisana Zakonom, ako Zakonom ili posebnim propisima nije uređeno drugačije. Drugim javnim davanjima smatraju se carine, pristojbe, doprinosi,  naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.

 

Sukladno članku 3. Zakona porezno tijelo jest tijelo državne uprave, upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili upravno tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i/ili nadzora i/ili naplate poreza.

 

Prema članku 100. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva odnosno jedinstveni upravni odjel  u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

 

Sličnu odredbu propisivao je i Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), u članku 23. stavku 2., ali budući da navedeni zakon nije sadržavao izričitu definiciju komunalne naknade kao novčanog javnog davanja, nije se mogla primijeniti odredba članka 2. stavka 8. Zakona po kojoj se odredbe propisane za poreze na odgovarajući način primjenjuju i na druga javna davanja, odnosno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nije se moglo smatrati poreznim tijelom.

 

Imajući u vidu navedeno, na zastaru prava na utvrđivanje komunalne naknade i zastaru prava na naplatu komunalne naknade za potraživanja utvrđena rješenjima o komunalnoj naknadi donesenim nakon stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) primjenjuju se odredbe članka 108. i 109. Zakona.

 

Do stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18), odnosno do 4. kolovoza 2018., Zakon o komunalnom gospodarstvu nije definirao komunalnu naknadu kao novčano javno davanje te je iz ranije navedenih razloga bila upitna pravna narav komunalne naknade kao javnog davanja u smislu Zakona.

 

            Zakon o komunalnom gospodarstvu u članku 23. stavak 5. propisivao je kako rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva za kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine, ako se na osnovi odluke predstavničkog tijela mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu godinu, a izvršava ga u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

 

            Sukladno odredbi članka 65. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14) u svezi s utvrđivanjem, naplatom, povratom poreza, žalbenim postupkom, zastarom i prekršajnim postupkom primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i Prekršajnog zakona.

 

 Budući da je postupak naplate poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit propisan Zakonom, na postupak naplate primjenjuju se odredbe Zakona kojima je propisana ovrha. Međutim, odredbe o zastari su materijalno-pravne prirode, a budući da poseban zakon upućuje samo na primjenu postupovnih odredbi Zakona o provedbi prisilne naplate, ne postoji pravni temelj za primjenu odredbi Zakona koje se odnose na poreznu zastaru.

 

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da je postupak donošenja rješenja komunalne naknade upravni postupak, na zastaru izvršenja, odnosno naplate, za dugove dospjele prije stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18), primjenjuje se odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), točnije članka 135. stavka 3., prema kojem se rješenje ne može izvršiti po isteku roka od pet godina od kada je rješenje postalo izvršno, ako zakonom nije drugačije propisano.

 

            Dakle, ako se izvršenje provodi na temelju rješenja kojim je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade za kalendarsku godinu, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku o zastari prava na izvršenje. Međutim, ako ne postoji izvršno rješenje, doneseno sukladno članku 23. stavku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, primjenjuje se zastarni rok propisan člankom 226. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18), kojim je propisano da tražbine povremenih davanja koje dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja.

 

U odnosu na upit tko je ovlašten otpisivati zastarjelo dugovanje (osoba ovlaštena za donošenje rješenja o utvrđivanju zastare ili čelnik proračuna-općinski načelnik), upućujemo na članak 23. Zakona o općem upravnom postupku kojim je propisano da u upravnom postupku postupa službena osoba u opisu poslova koje je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima, sukladno propisima o ustrojstvu javnopravnih tijela.

Povratak na prethodnu stranicu