Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:410-01/20-01/1335
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 07.08.2020
Olakšica za zapošljavanje mladih osoba

​Zaprimljenim upitom traži se informacija u svezi s oslobođenja obračuna i plaćanja doprinosa na plaću za mladu osobu, te se u nastavku dostavlja odgovor.

Podnositelj upita navodi da im je zaposlenik osoba od 23 godine života zaposlena temeljem ugovora o radu na određeno i za nju poslodavac koristi olakšicu oslobođenja obračuna doprinosa na plaću po osnovi osiguranika koja se prvi put zapošljava u trajanju do jedne godine, te postavlja pitanje može li se za istog zaposlenika koristiti olakšica oslobođenja obračuna doprinosa na plaću za mladu osobu u trajanju do pet godina ukoliko se sa zaposlenikom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te gdje je potrebno olakšice prijaviti.

Obveza doprinosa vezana je uz razdoblje provedeno u osiguranju i uz osnovu osiguranja. Početak i prestanak razdoblja osiguranja te osnovu osiguranja utvrđuju nositelji obveznih osiguranja sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18 – dalje u tekstu: Zakon).

Člankom 19. Zakona propisano je da za osiguranika po osnovi radnog odnosa obveznik doprinosa iz osnovice je osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću. Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

Člankom 20. stavkom 1. Zakona propisano je da se doprinosi obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 21. ovog Zakona i prema ostalim primicima iz članka 22. ovog Zakona i to:

  1. doprinosi iz osnovice – doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja), te

  2. doprinosi na osnovicu – doprinos za zdravstveno osiguranje

Za osiguranika koji se prvi put zapošljava obračunavaju se doprinosi prema mjesečnoj osnovici iz članka 21. ovog Zakona samo iz osnovice u trajanju do jedne godine. Za osiguranika mladu osobu i prema mjesečnoj osnovici iz članka 21. ovog Zakona također se obračunavaju samo doprinosi iz osnovice u trajanju do pet godina.

Odredbom članka 16. Pravilnika o doprinosima (Narodne novine, br. 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17 i 1/19 – dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da osoba koja se prvi put zapošljava ne smije imati evidentiran staž u mirovinskom osiguranju, te je poslodavac dužan o tome osigurati dokaz, a dokaz je ispis službenih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojeg je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi kod tog poslodavca nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Odredbom članka 16.a Pravilnika za osiguranika mladu osobu poslodavac može koristiti oslobođenje obračuna doprinosa na plaću u trajanju do pet godina ukoliko osiguranik ima manje od 30 godina života, ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme, te ukoliko isti poslodavac već nije imao sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s tom mladom osobom.

​U konkretnom slučaju, budući da je je osiguranik zaposlen kod poslodavca temeljem ugovora o radu na određeno i za njega poslodavac koristi oslobođenje obveze obračuna doprinosa na plaću u trajanju do jedne godine, ukoliko poslodavac sa istim osiguranikom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, poštujući uvjete propisane odredbama Zakona i Pravilnika, može koristi oslobođenje obveze obračuna doprinosa na plaću za mladu osobu u trajanju do pet godina. Dakle, poslodavac za radnika osnovu osiguranja i razdoblje osiguranja regulira kod nositelja obveznih osiguranja, a temeljem utvrđenog statusa osiguranika kod istih, poslodavac odnosno obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja obvezan je Poreznu upravu izvijestiti o podacima o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja putem Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) sukladno članku 77. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 74/20).

Povratak na prethodnu stranicu