Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/20-01/1472
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 13.07.2020
Fiskalizacija samoposlužnih uređaja

​Zaprimili smo upit komunalnog društva Grada A o obvezi fiskalizacije samoposlužnih uređaja koji se koriste radi naplate parkiranja na javnim površinama grada.

U nastavku dostavljamo odgovor:

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 146/12, 46/17, 70/20; dalje u tekstu Pravilnik) propisana je provedba postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. godine.

Sukladno članku 20.a Zakona propisano je da, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Sukladno članku 20.b Zakona obveznik fiskalizacije dužan je, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja prema članku 20.a Zakona, omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija,Poreznom upravom.

Dakle, sukladno prethodno navedenim odredbama Zakona, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, obveznik fiskalizacije dužan je:

- fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Poreznoj upravi,

- dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podatke o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom i

- omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Nadalje, sukladno članku 30.a stavcima 1.  i 2. Pravilnika propisano je što se smatra samoposlužnim uređajem putem kojega se provodi postupak prodaje kako slijedi:

1. Samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje je automatizirani uređaj putem kojega se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu članka 2. točke 6. Zakona pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji.

2. Iznimno od prethodno navedenog, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe ako se plaćanje izvršava slanjem sms poruke na za to predviđen broj.

Sukladno članku 30.a stavcima 3. i 4. Pravilnika propisano je što se ne smatra samoposlužnim uređajem putem kojega se provodi postupak prodaje kako slijedi:

1. Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličnim sredstvima, a za čiju kupnju je prethodno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa.

2. Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge, za ostvarene promete u djelatnostima iz članaka 5. Zakona.

Nastavno na navedeno, samoposlužni uređaji koje komunalno društvo Grada A koristi za naplatu parkiranja na javnim površinama grada smatraju se samoposlužnim uređajima putem kojih se provodi postupak fiskalizacije prodaje ako se prodaja robe ili usluge obavlja na način propisan člankom 30.a stavcima 1. i 2. Pravilnika. U tom slučaju obveznik fiskalizacije odnosno komunalno društvo Grada A obvezno je provoditi postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja primjenjujući odredbe Zakona i Pravilnika.

Povratak na prethodnu stranicu