Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/20-02/188
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-3
Zagreb, 10.07.2020
Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)
Elektroničkom poštom dostavljen je upit u kojem porezni obveznik „Xˮ navodi da je zaprimio poziv za podnošenje Zahtjeva za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) zbog kako je navedeno potražnog prometa na žiro računu. U upitu je navedeno da je porezni obveznik „Xˮ turistička agencija koja posluje u tuđe ime i za tuđi račun pri čemu djeluje kao posrednik, te su stoga kako navode na žiro računu i sredstva koja nisu sredstva predmetne turističke agencije, već sredstva iznajmljivača, kojima se i prosljeđuju. Nadalje navode da obzirom da nisu upisani u registar obveznika PDV-a na ostvarenu agencijsku proviziju ne obračunavaju PDV. S tim u vezi postavljeno je pitanje ima li predmetna turistička agencija u navedenom slučaju obvezu upisa u registar obveznika PDV-a, obzirom da nije kako se navodi u 2019. ostvarila prihode od agencijske provizije u iznosu iznad 300.000,00 kuna. 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 33. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) u poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke. Porezni obveznik mora imati dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne može odbiti PDV ako je na njih obračunan.

Sve što porezni obveznik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe ne predstavlja naknadu te sukladno tome ne ulazi u poreznu osnovicu.
Malim poreznim obveznikom prema odredbama članka 90. stavka 1. Zakona o PDV-u smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna.

Prema tome, prag za upis u registar obveznika PDV-a čini vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga koje obavljaju porezni obveznici.

Napominjemo da se u vezi oporezivanja putničkih agencija Središnji ured Porezne uprave očitovao uputom KLASA: 410-19/14-01/2990, URBROJ: 513-07-21-01/15-5 od 5. siječnja 2015. koja je objavljena na internetskim stranicama Porezne uprave i dostupna ovdje​ .

U toj uputi je, među ostalim, navedeno da putnička agencija može obavljati usluge u tuđe ime i za tuđi račun, odnosno u ime i za račun osobe koja može biti pravna ili fizička osoba koja obavlja uslugu smještaja. U tom slučaju putnička agencija djeluje u svojstvu posrednika. Porezni obveznik koji nastupa u tuđe ime i za tuđi račun – posrednik i zastupnik, obračunava i plaća PDV na pripadajuću mu proviziju i to po stopi od 25% i ne primjenjuje posebni postupak. Porezni obveznik koji obavlja uslugu posredovanja u računu mora navesti naziv/ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili PDV identifikacijski broj osobe za koju posreduje.

Slijedom navedenog, kada putnička agencija koja posluje kao posrednik u ime i za račun iznajmljivača naplaćuje uslugu smještaja, tada sredstva koja primatelj usluge smještaja doznači na njen žiro račun, a koja putnička agencija prosljeđuje iznajmljivačima (davateljima usluge smještaja), predstavljaju prolazne stavke koje se ne uključuju u izračun praga za upis u registar obveznika PDV-a.

Prema tome, putnička agencija koja djeluje u ime i za račun iznajmljivača kao posrednik, te zaračunava pripadajuću joj proviziju, u vrijednost isporuka koje ulaze u prag za upis u registar obveznika PDV-a ne uračunava naprijed navedene prolazne stavke.Povratak na prethodnu stranicu