Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/20-01/122
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-3
Zagreb, 18.05.2020
Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019.

​Na temelju odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16 i 98/19), u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, službenicima Porezne uprave dajemo slijedeću uputu:

Pri podnošenju, popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak za 2019. i provedbi posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. (dalje u tekstu: poseban postupak) primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, i 106/18; dalje u tekstu: Zakon), odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20: dalje u tekstu: Pravilnik) te Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 32/20).

Uzimajući u obzir navedene propise koji se primjenjuju pri popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2019. te propise koji su se primjenjivali pri podnošenju, popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2018. kao i uputu KLASA: 410-01/19-01/1207, URBROJ : 513-07-21-01-19-2  od 26. lipnja 2019. vezanu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2018. objavljenu na mrežnim stranicama Porezne uprave (dalje u tekstu; Uputa za 2018.),  a koja je u većem djelu primjenjiva i na podnošenje, popunjavanje i obradu prijave poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka za 2019., u nastavku se navode izmijenjene odredbe Zakona i Pravilnika koje se primjenjuju pri podnošenju, popunjavanju i obradi godišnje prijave i provedbi posebnog postupka za 2019. te razlike u odnosu na Uputu za 2018. koje se nadopunjuju ili mijenjaju:

1. Osobni odbitak - uzdržavani članovi i obuhvat primitka koji ne ulaze u iznos do kojeg se netko može smatrati uzdržavanim članom

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/2018) od 1. siječnja 2019. propisano je:

 • da se uzdržavanom djecom smatraju i djeca koju maćehe odnosno očusi uzdržavaju i da se uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju i maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava 
 • da se pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove, uz navedenih osam točaka, ne uzimaju u obzir: 
  • odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti
  • stipendije
  • nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna  
  • bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja i
  • potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada.

​​Stoga se dijete koje je primjerice ostvarilo stipendiju, bilo koji oblik, iznad 15.000,00 kuna za 2019. može smatrati uzdržavanim članom.

 

* Navedene promjene odnose se na dio Upute za 2018. vezan za podatke kojima se popunjavaju prijave poreza na dohodak - Obrazac DOH (podnaslov 5.5.2. pod 2. Podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji).


2. Članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi 

Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 17/2019) koji je stupio na snagu 28. veljače 2019. izmijenjen je članak 128. Pomorskog zakonika (Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) te se u skladu s člankom 128. stavcima 2. i 3. (Narodne novine br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) Pomorskog zakonika za postizanje potrebnih 183 dana dodatno se uračunavaju i sljedeći dani:

1. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale nakon iskrcaja ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu

2. dani provedeni na stručnoj izobrazbi u tuzemstvu

3. dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade broda od strane brodara

4. dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga.

U slučaju otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u poreznoj godini, držat će se da je ostvaren uvjet plovidbe od 183 dana za tu poreznu godinu.

 

Usklađenje Pravilnika o porezu na dohodak s odredbama Pomorskog zakonika izvršeno je Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/20) odnosno dopunjen je članak 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19 i 80/19) te je tako stavkom 2. točkom 3. navedenog članka propisano da se u dodatne dane uključuju:

„3.1. jedan (1) dan prije dana svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u županiji prebivališta odnosno uobičajenog boravišta člana posade broda,

3.2. dva (2) dana prije svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u luci u Republici Hrvatskoj, ali izvan županije prebivališta odnosno uobičajenog boravišta člana posade broda,

3.3. četiri (4) dana prije svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja u luci izvan Republike Hrvatske,

4. stvarne dane provedene na stručnoj izobrazbi u inozemstvu ili u tuzemstvu prema potvrdi ustanove, druge pravne osobe specijalizirane za pružanje stručne izobrazbe ili poslodavca koji je izobrazbu obavio,

5. stvarne dane liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku nakon iskrcaja prema potvrdi liječničke ustanove odnosno liječnika privatne prakse ili prije ukrcaja koje bi onemogućile ishođenje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za plovidbu,

6. dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara,

7. dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga,

8. uvjet plovidbe od 183 dana za poreznu godinu ostvaren je u slučaju otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u poreznoj godini.“.

 

*Navedenom odredbama proširuju se uvjeti koji se odnose na utvrđivanje primitaka prema kojima se ne utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (ne unose se u godišnju poreznu prijavu niti se uzimaju u obzir pri utvrđivanju godišnje porezne osnovice u posebnom postupku) iz točke 4. podtočke g) Upute vezane za utvrđivanje trajanja razdoblja plovidbe 183 dana ili više od 183 dana člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, ostvario za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi u skladu s Pomorskim zakonikom i odredbama članka 59. stavaka 1. i 2. Pravilnika.

 

3. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost 

Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona, dohodak od samostalne djelatnosti može se u poreznom razdoblju dodatno umanjiti po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore za istraživačko-razvojne projekte. 

Poseban propis sukladno kojem se ostvaruju navedene potpore je Zakon o državnoj potpori za istraživačko - razvojne projekte (Narodne novine,  broj  64/18) koji je stupio na snagu dana 26. srpnja 2018. te se istim uređuju uvjeti za dodjeljivanje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u kategoriji horizontalne potpore za istraživanje i razvoj, nadležnosti tijela Republike Hrvatske u pogledu dodjele državnih potpora za istraživačko-razvojne projekte, postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava, vođenje evidencija i izvještavanje te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na potpore za istraživačko-razvojne projekte. 

Na temelju navedenog zakona donijet je i Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko - razvojne projekte (Narodne novine, broj 9/19) koji je stupio na snagu 2. veljače 2019. kojim se propisuje postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.

 

*Navedene potpore se od 2019. i nadalje ostvaruju sukladno navedenim propisima te je stoga i popunjavanje Obrasca DOH pod 4.3.1.1. potrebno prilagoditi novim propisima.


4. Konačni dohodak - drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi

U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/2018) od 1. siječnja 2019., drugim dohotkom koji se smatra konačnim smatra se i drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi koji podliježe plaćanju poreza na dohodak po stopi od 12% te isti više ne ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak. Slijedom navedenog, primici ostvareni na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi tijekom 2019. ne ulaze u godišnji obračun za 2019.

Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16) koji se primjenjivao do 31.12.2018. primici koje su fizičke osobe ostvarile na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi smatrali su se drugim dohotkom koji se ne smatra konačnim te se u tijeku poreznog razdoblja po osnovi tako ostvarenih primitaka plaćao porez na dohodak po stopi od 24% i tako ostvaren dohodak je ulazio u godišnji obračun poreza na dohodak. 

Napominje se da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/18) od 1. siječnja 2019. brisan i dohodak od osiguranja kao oporeziv oblik te stoga, uzimajući u obzir navedeno te da se od 1. siječnja 2019. konačnim drugim dohotkom smatra i drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, u godišnju osnovicu poreza na dohodak ne uključuju se  sljedeći dohoci koji se smatraju konačnim:

 • dohodak od imovine i imovinskih prava,
 • dohodak od kapitala,
 • drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
 • dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi
 • drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena te
 • dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.

 

 

5. Porezni razredi 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/18) od 1. siječnja 2019. godine proširen je porezni razred za primjenu porezne stope od 24% te se godišnji porez na dohodak za 2019. plaća:

- po stopi od 24% na godišnju poreznu osnovicu do 360.000,00 kn, a

- po stopi od 36% na godišnju poreznu osnovicu koja prelazi iznos od 360.000,00 kn. 

Obzirom na navedeno, u nastavku se prikazuju primjeri godišnjeg obračuna uz primjenu propisanih poreznih stopa.


6. Godišnji obračun za 2019.

Dakle, utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak podliježe ukupan godišnji dohodak (od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim[1]), ostvaren u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. godine, a godišnja osnovica poreza na dohodak utvrđuje se od ukupnog iznosa dohotka prema svim izvorima godišnjeg dohotka i to:

dohotka od nesamostalnog rada (plaće i mirovine)

+ dohodak od samostalne djelatnosti (obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti i imovine od kojih se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost) umanjen za propisana umanjenja

+ drugi dohodak

= ukupni dohodak

- osobni odbitak iz članka 14. - 16. Zakona

= porezna osnovica

 

Sukladno članku 19. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18) na utvrđeni iznos porezne osnovice za 2019. primjenjuju se porezne stope od 24% i 36% i to na godišnju poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna, stopa od 24%, a na iznos porezne osnovice koji prelazi iznos 360.000,00 kuna stopa od 36 %. Godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24% uvećava se za ostvareni iznos drugog dohotka iz članka 39. Zakona uz uvjet da iznos tako ostvarenog dohotka godišnje ne prelazi peterostruki iznos osnovice osobnog odbitka. 

Obračunati iznos godišnjeg poreza na dohodak čini osnovicu za obračun prireza porezu na dohodak i to kod rezidenata s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u općinama i gradovima koji su propisali tu obvezu i to primjenom propisanih stopa prireza. 

Odredbama članka 46. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18)  koje se u skladu s prijelaznim i završnim odredbama Zakona primjenjuju pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2019. godinu propisano je da se:

  • godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici iz članka 18. toga Zakona te se tako utvrđen godišnji porez umanjuje za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na mirovinu ili za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na ostali dohodak od nesamostalnog rada ako porezni obveznik ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i/ili na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara te da se
  • od utvrđenog i umanjenog godišnjeg poreza na dohodak, odbijaju iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima prema članku 13. Zakona te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza. Razlika poreza i prireza koja može biti:
 • pozitivna, odnosno razlika poreza i prireza koju porezni obveznik mora platiti u propisanim rokovima
 • negativna, odnosno iznos preplaćenog poreza i prireza koji se vraća poreznim obveznicima ili se im se uračunava u buduću obvezu poreza ako porezni obveznik nema evidentiranih nepodmirenih obveza po osnovi poreza i drugih javnih davanja.

​ 

Primjer 1.  Obveznik obvezno podnosi godišnju poreznu prijavu

Fizička osoba s prebivalištem u Gradu Zagrebu je tijekom 2019. ostvarila: dohodak od samostalne djelatnosti u iznosu od 500.000,00 kn temeljem kojeg u 2019. nije uplaćen predujam poreza na dohodak obzirom da je ista započela obavljati djelatnost 1. siječnja 2019., drugi dohodak u iznosu 11.000,00 kn po osnovi kojeg je plaćen predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak u iznosu 3.115,20 kn. Ista ne ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.

 

Obzirom da je fizička osoba iz navedenog primjera ostvarila dohodak od samostalne djelatnosti, ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrasca DOH) u kojoj će uz ostvareni dohodak od samostalne djelatnosti iskazati i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, a način godišnjeg obračuna sukladno propisanim poreznim stopama prikazuje se u nastavku.

 

Tablica 1. Godišnji obračun za 2019.

Utvrđivanje poreza i prireza za 2019.
I. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
1. Sveukupni godišnji dohodak 511.000,00
2. Ukupni godišnji osobni odbitak 45.600,00
3. Godišnja porezna osnovica 465.400,00
II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza
1. Godišnja porezna osnovica 465.400,00
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 24%360.000,00
3. Uvećanje porezne osnovice za primjenu stope od 24% za iznos drugog dohotka iz čl. 39. Zakona do 12.500,00 kn11.000,00
4. Dio porezne osnovice za primjenu stope 36%94.400,00
5. Godišnji porez po stopi 24%89.040,00
6. Godišnji porez po stopi 36% 33.984,00
7. Ukupni godišnji porez123.024,00
8. Godišnji prirez (Grad Zagreb 18%)22.144,32
9. Godišnja obveza poreza i prireza145.168,32
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza145.168,32
2. Uplaćeni predujam poreza i prireza u tuzemstvu 3.115,20
3. Razlika poreza i prireza za uplatu142.053,12

 

Dakle, pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak primjenjuju se stope od 24% i 36% odnosno  porezna stopa od 24% se primjenjuje na godišnju poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kn, a porezna stopa od 36% na godišnju poreznu osnovicu koja prelazi 360.000,00 kn. Godišnja osnovica za primjenu stope od 24% uvećava se za ostvareni iznos ostvarenog drugog dohotka koji se ne smatra konačnim obzirom iznos drugog dohotka iznosi 11.000,00 kn odnosno ne prelazi peterostruki iznos osnovice osobnog odbitka (5x 2.500,00 kn = 12.500,00 kn) tako da ukupna godišnja osnovica za 2019. za primjenu stope od 24% u konkretnom slučaju iznosi 371.000,00 kn dok preostali dio godišnje porezne osnovice (iznos od 94.400,00 kn) podliježe plaćanju poreza po stopi od 36%. Iznos poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak za Grad Zagreb koji iznosi 18% te fizička osoba ima obvezu za uplatu u iznosu od 142.053,12 kn

Stoga, podnošenjem godišnje porezne prijave poreznom obvezniku je utvrđena porezna obveza za porezno razdoblje u kojem je isti počeo obavljati djelatnost te je na temelju ostvarenog dohotka u 2019. potrebno utvrditi i mjesečni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2020., a način utvrđivanja istog se prikazuje u nastavku

 

Način izračuna predujma poreza na dohodak za 2020.

1. Udio dohotka od samostalne djelatnosti u ukupnom dohotku u postotku iznosi 97,85% (dohodak od samostalne djelatnosti 500.000,00 kn/ ukupno ostvaren dohodak 511.000,00 kn)

2. Izračun mjesečnog predujma poreza na dohodak za 2020.

(Godišnja obveza poreza i prireza x postotak iz točke 1. / broj mjeseci obavljanja djelatnosti )

145.168,32 x 97,85% / 12 = 142.047,20/12 = 11.837,27 kn

 

U skladu s člankom 37. Zakona o porezu na dohodak, predujmovi poreza na dohodak plaćaju se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec  i to na osnovi podataka iskazanih u godišnjoj poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje tako da se porezna obveza za koju se utvrđuje predujam dijeli s brojem mjeseci istog razdoblja u kojem se samostalna djelatnost obavljala. Ako porezni obveznik u godišnjoj poreznoj prijavi uz dohodak od samostalne djelatnosti iskaže i dohodak iz ostalih izvora, predujam poreza za iduće razdoblje utvrđuje se samo od porezne obveze proizašle od obavljanja samostalne djelatnosti.

 

Primjer 2. Obveznik na kojeg će se primijeniti poseban postupak

Fizička osoba je tijekom 2019. ostvarila: dohodak od nesamostalnog rada (plaću) za vrijeme prebivališta i boravka na području Grada Vukovara u iznosu 250.000,00 kn po osnovi kojeg je uplaćen porez u iznosu 24.528,00 kn i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim u iznosu 200.000,00 kn po osnovi kojeg je plaćen porez u iznosu 48.000,00 kn te ista ne ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.

 

U konkretnom slučaju primijeniti će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg porezna na dohodak, a način godišnjeg obračuna prikazuje se u nastavku:

 

Tablica 2. Godišnji obračun za 2019.

Utvrđivanje poreza i prireza za 2019.
I. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
1. Sveukupni godišnji dohodak 450.000,00
2. Ukupni godišnji osobni odbitak 45.600,00
3. Godišnja porezna osnovica 404.400,00
II. Utvrđivanje godišnjeg poreza i prireza
1. Godišnja porezna osnovica 404.400,00
2. Dio porezne osnovice do 360.000,00 kn za primjenu stope 24%360.000,00
3. Dio porezne osnovice iznad 360.000,00 kuna za primjenu stope 36%44.400,00
4. Godišnji porez po stopi 24%86.400,00
5. Godišnji porez po stopi 36% 15.984,00
4. Ukupni godišnji porez102.384,00
5. Godišnja obveza poreza 102.384,00
III. Utvrđivanje razlike poreza i prireza
1. Godišnja obveza poreza i prireza102.384,00
2. Umanjenje za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada28.437,15
3. Obveza nakon umanjenja73.946,85
4. Uplaćeni predujam poreza i prireza u tuzemstvu 72.528,00
5. Razlika poreza i prireza za uplatu1.418,85

 

Dakle, porezni obveznik obvezan je uplatiti razliku poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 1.418,85 kn. Radi izračuna umanjenja pod III. 2. (50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada) potrebno je prvo izračunati udio dohotka od plaće u ukupnom dohotku u postotku koji iznosi 55,55% (ukupan dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 250.000,00 podijeljen s ukupno ostvarenim dohotkom u iznosu 450.000,00 kn). Navedeni postotak se množi s ukupno iskazanom poreznom obvezom u godišnjem obračunu (ukupna obveza 102.384,00 x 55,55% = 56.874,31) i umanjuje za 50% (56.874,31 kn - (56.874,31 kn x 50%) = 28.437,15 kn) te porezni obveznik ima obvezu poreza na dohodak za uplatu nakon umanjenja u iznosu od 1.418,85 kn. 

Napominjemo kako su načini godišnjeg obračuna iz Upute za 2018. primjenjivi i za 2019. uz primjenu novo propisanih poreznih razreda.

 

8. Povrat poreza u posebnom postupku

​Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 32/20) koji je stupio na snagu 20. ožujka 2020. izmijenjen je članak 54. kojim je propisano postupanje Porezne uprave u posebnom postupku, izdavanje privremenog poreznog rješenja i podnošenje prigovora te se isti u skladu sa stavkom 3. toga Zakona primjenjuje pri postupanju Porezne uprave u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. godinu i nadalje. 

Obzirom na navedeno, a sukladno izmijenjenim odredbama navedenog članka kojima je omogućeno  da fizičke osobe kojima će u skladu sa Zakonom biti dostavljena privremena porezna rješenja u posebnom postupku do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, raspolažu iznosom više plaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (utvrđenom u rješenju) odnosno da im iznos više plaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak bude isplaćen na njihove račune već po dostavi tih rješenja, istima će iznos više plaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak biti i isplaćen na njihove račune tijekom mjeseca lipnja, a najkasnije do 30. lipnja 2020. za 2019. neovisno o podnošenju prigovora. 

Obzirom na navedeno, a sukladno novo propisanim zakonskim odredbama fizičkim osobama – građanima će povrat poreza na dohodak biti izvršen tijekom mjeseca lipnja. 

Međutim, ističemo da isti neovisno o ostvarenom povratu tijekom lipnja, mogu podnijeti prigovor sukladno propisanim zakonskim rokovima. 

Napomena!

Uputa KLASA: 410-01/19-01/1207, URBROJ: 513-07-21-01-19-2 od 26. lipnja 2019. se u ostalim dijelovima na odgovarajući način primjenjuje i pri popunjavanju i obradi prijave poreza na dohodak i provedbi posebnog postupka za 2019. [1] Drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi više ne ulazi u godišnji obračun jer se od 1.01.2020. smatra konačnim drugim dohotkom


Povratak na prethodnu stranicu