Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/20-01/5
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-2
Zagreb, 17.04.2020
Obveza uplate upravnih pristojbi u postupcima izvlaštenja
Zaprimili smo dopis u kojem tražite tumačenje Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16; dalje u tekstu: Zakon). Zanima vas jesu li korisnici izvlaštenja koje se provodi u skladu sa Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, broj 74/14 i 69/17) radi izgradnje objekata koji su od interesa za Republiku Hrvatsku obveznici uplate upravne pristojbe sukladno Zakonu i Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19). Također vas zanima na čiji račun korisnici izvlaštenja trebaju izvršiti uplatu upravne pristojbe.  
U nastavku odgovaramo kako slijedi. 
      Članak 4. Zakona propisuje da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je Tarifom propisano plaćanje pristojbe. 

Članak 8. Zakona propisuje opća oslobođenja pa su tako od plaćanja pristojbi oslobođeni:
1. Republika Hrvatska, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela
2. ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti; u smislu ovoga Zakona, osnovna djelatnost je djelatnost koja se obavlja sukladno posebnom propisu, aktu o osnivanju, statutu ili drugom općem aktu
3. braniteljske zadruge, javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji te javne ustanove ‒ memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti
4. organizacije osoba s invaliditetom u obavljanju svoje osnovne djelatnosti
5. građani čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvan­bračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz
6. civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
7. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
8. supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
9. stradali pirotehničari i s njima izjednačene osobe, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
10. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
11. žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
12. prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
13. strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja
14. stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj te stranci pod privremenom zaštitom i članovi obitelji stranaca pod privremenom zaštitom
15. stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u Republiku Hrvatsku
16. volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera
17. stranci koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama. 

Dakle, opća oslobođenja od plaćanja pristojbi odnose se na određene fizičke i pravne osobe koje su oslobođene plaćanja pristojbi bez obzira o kojem pismenu ili radnji se radi. Zakon jasno propisuje na koga se odnose opća oslobođenja od plaćanja pristojbi te ista nije moguće primijeniti na druge fizičke i pravne osobe. 

Napominjemo da su člankom 9. Zakona propisana predmetna oslobođenja od plaćanja pristojbi koja su uvjetovana svrhom i koja se utvrđuju za određena pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju (prema odredbama Zakona ili prema posebnim propisima) te da je u postupcima vezanim za izvlaštenje potrebno utvrditi radi li se o pismenu ili radnji za koju je propisano predmetno oslobođenje. 

Nadalje, članak 20. Zakona propisuje da su pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za pismena i radnje iz djelokruga tijela državne uprave prihod državnog proračuna Republike Hrvatske dok su pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za pismena i radnje pred tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima prihod jedinica područne (regionalne) samouprave pred čijim je tijelima plaćena pristojba. Slijedom navedenoga, potrebno je utvrditi koje tijelo u okviru svog djelokruga obavlja radnju za koje je propisano plaćanje pristojbe te se sukladno tome iznos pristojbe uplaćuje na propisani račun.
Povratak na prethodnu stranicu