Lokalni porezi - Ovlasti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Broj klase:410-01/20-01/938
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 20.04.2020
Primjena odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave
​Obratili ste nam se sa zamolbom za tumačenje odredbi članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.; u daljnjem tekstu: Zakon) kojima su propisani rokovi za donošenje i početak primjene odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje plaćanje prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i/ili poreza na korištenje javnih površina. Navodite kako smatrate da su navedene odredbe Zakona jasne te da jedinica lokalne samouprave ne može svojom odlukom mijenjati Zakonom propisani početak primjene te odluke i tražite mišljenje postoji li mogućnost da se, radi izvanrednih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19), bez izmjene Zakona, odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje plaćanje poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i/ili poreza na korištenje javnih površina, po njenoj izmjeni primijeni na razdoblje prije 1. siječnja sljedeće godine, tj. na razdoblje u kojem su odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uvedene mjere zaštite.

U nastavku dajemo mišljenje.

Odredbom članka 42. stavka 2. Zakona propisano je da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se propisuje i uređuje plaćanje poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, s primjenom od 1. siječnja iduće godine. Iznimno, prema odredbi članka 42. stavka 3. Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može tijekom godine donositi odluke o prirezu porezu na dohodak, koje se moraju objaviti u "Narodnim novinama", a stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene. 

S obzirom na to da Zakonom nisu propisane iznimke od citiranih odredbi, mišljenja smo da nema pravne osnove da odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se mijenja ili dopunjuje važeća odluka kojom je propisano plaćanje poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i/ili poreza na korištenje javnih površina, donesena u tekućoj godini, stupi na snagu prije 1. siječnja sljedeće godine.

Međutim, naglašavamo kako je odredbom članka 107. a stavka 4. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.) propisano da se poreznog obveznika može u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza ako mu je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela zabranjen rad odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan. Posebnim okolnostima se u smislu citirane odredbe Općeg poreznog zakona smatraju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. 

Provedba postupka oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza te provedba ostalih odredbi Općeg poreznog zakona o postupanju za vrijeme posebnih okolnosti uređena je Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 45/19., 35/20. i 43/20.). 

S obzirom na to da Opći porezni zakon predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava i uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drukčije, nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina je dužno u postupcima utvrđivanja i naplate navedenih poreza na odgovarajući način primjenjivati Opći porezni zakon.Povratak na prethodnu stranicu