Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/20-02/129
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-1
Zagreb, 16.04.2020
Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti

​Na temelju članka 9. stavka 1. točke 4. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16 i 98/19) ravnatelj Porezne uprave radi jedinstvenog postupanja u primjeni članka 107.a Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20; u daljnjem tekstu: OPZ), i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 45/19, 35/20 i 43/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi OPZ-a) koji je stupio na snagu i primjenjuje se od 09. travnja 2020. donosi

 

Uputu o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti

 

1. Odgoda plaćanja PDV-a 

Dospjelom obvezom PDV-a prema članku 71.b stavku 3. Pravilnika o provedbi OPZ-a smatra se svaka obveza koja dospijeva do isteka roka od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a OPZ-a, odnosno 20. ožujka 2020., počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a. OPZ-a. 

Iz navedenog proizlazi da se mjera odgode plaćanja PDV-a odnosi na poreznu obvezu iskazanu u Obrascu PDV za ožujak, prvo tromjesečje i travanj 2020. 

Ako posebne okolnosti potraju duže rok za odgodu se može produžiti za tri mjeseca pa će se odgodom obuhvatiti i dospjela obveza PDV-a iskazana u Obrascima PDV-a za svibanj, lipanj i srpanj te drugo tromjesečje 2020. 

Zahtjev za odgodu plaćanja dospjele obveze PDV-a prema članku 71.c Pravilnika o provedbi OPZ-a može podnijeti porezni obveznik koji obračunava PDV prema obavljenim isporukama i  ispunjava sljedeće uvjete:

 • učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze

 • na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga ili na knjigovodstvenoj kartici ima evidentirani porezni dug manji od 200,00 kuna

 

Prema članku 71.d Pravilnika o provedbi OPZ-a smatra se da podnositelj zahtjeva za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza nije u mogućnosti platiti dospjele obveze PDV-a:

 • ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
 • ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te
 • ​ako dokaže da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni. 

Podnositelj zahtjeva za odgodu plaćanja PDV-a zahtjev podnosi na način propisan člankom 71.e Pravilnika o provedbi OPZ-a, a Porezna uprava o istom će odlučiti u skladu s člankom 71.f navedenog Pravilnika. Međutim, porezni obveznik koji je već podnio zahtjev za odgodom plaćanja dospjele porezne obveze te mu je isti odobren, ne podnosi posebni zahtjev za odgodom plaćanja dospjele obveze PDV-a za ožujak 2020. ili prvo tromjesečje 2020., odnosno za travanj 2020. već pravo na odgodu dokazuje popunjavanjem točke VIII.2. Obrasca PDV. Ako porezni obveznik podnese zahtjev za odgodu plaćanja PDV-a, taj zahtjev odnosi se na oba razdoblja oporezivanja, odnosno i na ožujak i travanj 2020., te u tom slučaju porezni obveznik obvezno u Obrascima PDV za ožujak i travanj popunjava točku VIII.2.. Nije isključena mogućnost da porezni obveznik podnese zahtjev za odgodu plaćanja dospjele obveze PDV-a samo za poreznu obvezu utvrđenu u Obrascu PDV za travanj 2020.. Međutim ako porezni obveznik podnese zahtjev za odgodu plaćanja obveze PDV-a utvrđene u Obrascu PDV za ožujak 2020., navedeni zahtjev odnosi se i na travanj 2020. 

Vezano uz mjeru odgode plaćanja PDV-a porezni obveznici trebaju uzeti u obzir sve okolnosti koje utječu na utvrđivanje i dospjelost porezne obveze kao da primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama te ovisno o tome donijeti odluku o podnošenju zahtjeva za odgodu plaćanja dospjele obveze PDV-a. 

Napominjemo da se odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a ne odnosi na porezne obveznike koji obvezu PDV-a utvrđuju primjenjujući postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama jer oni obvezu PDV-a već utvrđuju prema naplaćenim naknadama.

Prema članku 71.g Pravilnika o provedbi OPZ-a za dospjelu obvezu PDV-a porezni obveznik iz članka 71.c stavka 2. navedenog Pravilnika može ostvariti odgodu za iznos dospjele porezne obveze koja je veća od iznosa za koji bi bio zadužen da je porezni obveznik obračunao PDV u skladu s postupkom oporezivanja prema naplaćenim naknadama. 

Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama podrazumijeva da obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja, dok se pravo na odbitak pretporeza ostvaruje u trenutku kada je isporučitelju plaćen račun za obavljene isporuke. Člankom 125.j Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je u kojim slučajevima se ne primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. 

Naime, prema članku 71.g stavku 3. i 4. Pravilnika o provedbi OPZ-a u svrhu ostvarivanja odgode dospjele obveze PDV-a, porezni obveznik podnosi Obrazac PDV s redovnim postupkom oporezivanja, na način da iznimno u dijelu VIII. Ostali podaci, točka 2. Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona iskazuje razliku iznosa u odnosu na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. 

Ako tijekom trajanja posebnih okolnosti iz članka 107.a OPZ-a porezni obveznik koji je podnio zahtjev za odgodu plaćanja PDV-a ostvari vrijednost koja se uobičajeno iskazuje na Obrascu PDV pod točkom  VIII.2., isto će iskazati u prvom Obrascu PDV koji će se podnositi istekom posebnih okolnosti. 

Odgoda plaćanja PDV-a odobrava se na rok od tri mjeseca od dana kada je prema Zakonu o PDV-u dospjela obveza PDV-a pri čemu se za dospjele porezne obveze za koje je odobrena odgoda plaćanja neće obračunavati kamate. 

Porezni obveznik kojem je odobren zahtjev za odgodu plaćanja PDV-a postupa na sljedeći način:

 • podnosi Obrazac PDV za ožujak 2020., ili prvo tromjesečje 2020. u kojem na redovan način iskazuje sve obavljene i sve primljene isporuke
 • u svojim evidencijama osigurava podatke o obračunu PDV-a kao da za isto razdoblje primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama i utvrđuje razliku između dva načina obračuna. Porezni obveznik prilikom izračuna porezne obveze za ožujak 2020. (kao i kod sljedećih razdoblja za koje je tražio odgodu) na način kao da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, treba voditi računa o tome da u taj izračun ne uključuje isporuke te ulazne račune do 29. veljače 2020. za koje je porezna obveza te pretporez iskazana u obrascima podnijetim zaključno s Obrascem PDV za veljaču
 • iznimno pod točkom VIII.2. Obrasca PDV iskazuje razliku između iznosa iskazanog pod točkom IV. Obrasca PDV i iznosa kojeg bi iskazao pod točkom IV. Obrasca PDV da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 • do 30. travnja 2020. obvezan je platiti samo iznos PDV-a kojeg bi iskazao pod točkom IV. Obrasca PDV da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 • iznos iskazan pod točkom VIII.2 Obrasca PDV Porezna uprava će za ožujak 2020 ili prvo tromjesečje 2020 odgoditi do 31.srpnja 2020.
 • ako ostvari vrijednost koja se uobičajeno iskazuje na Obrascu PDV pod točkom  VIII.2., isto će iskazati u prvom Obrascu PDV koji će se podnositi istekom posebnih okolnosti. 

Porezni obveznik na isti način će postupiti i prilikom podnošenja Obrasca PDV za travanj 2020.. Iskazanu obvezu u Obrascu PDV za travanj pod točkom VIII.2 Porezna uprava će odgoditi do 31. kolovoza 2020. 

Radi pojašnjenja dajemo primjere u kojim se objašnjava način na koji porezni obveznik koji je uputio zahtjev za odgodu plaćanja dospjele obveze PDV-a, a koji mu je odobren treba postupiti. Naime, kako je prethodno rečeno porezni obveznik podnosi Obrazac PDV-a na redovan način te iskazuje obavljene i primljene isporuke u skladu s općim načelom oporezivanja PDV-om prema obavljenim isporukama. Radi ostvarivanja prava na odgodu plaćanja dospjele obveze PDV-a koja proizlazi iz izlaznih računa koje nije naplatio, i ulaznih računa koje nije platio porezni obveznik treba u vlastitim evidencijama osigurati podatke kao da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. 

Omogućavanje odgode dospjele obveze PDV-a ima za cilj da se poreznog obveznika koji je zatražio primjenu mjere odgode dospjele porezne obveze PDV-a, tijekom trajanja posebnih okolnosti obvezuje na plaćanje PDV u onom dijelu u kojem je izdane račune naplatio i ulazne račune platio, dok mu se ostatak porezne obveze odgađa. S obzirom na obuhvat razdoblja za koja se može zatražiti odgoda te s obzirom na činjenicu da se za odgodu podnosi jedan zahtjev koji vrijedi tijekom trajanja posebnih okolnosti, svaki porezni obveznik uvažavajući način svog poslovanja te uobičajene rokove naplate i plaćanja računa odlučuje o podnošenju zahtjeva za odgodom plaćanja porezne obveze PDV-a.

 

Primjer 1. Porezni obveznik ima obvezu PDV-a pri obračunu po obavljenim isporukama, te utvrđuje obvezu PDV-a u slučaju da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

 

​Obračun PDV-a prema obavljenim isporukama

Obračunsko razdoblje

Obveza PDV-a iz točke II. Obrasca PDV

Pretporez iz točke III. Obrasca PDV

Točka IV.

Obrasca PDV

ožujak

1000

500

500

 

​Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama koji proizlazi iz posebne evidencije koju vodi porezni obveznik

Obračunsko razdoblje

Obveza PDV-a iz točke II. Obrasca PDV

Pretporez iz točke III. Obrasca PDV

Točka IV.

Obrasca PDV

ožujak

500

400

100

 

Obračunsko razdoblje

Zaduženje po Obrascu PDV

Obveza za uplatu temeljem oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Iznos koji se upisuje pod točkom VIII.2. Obrasca PDV

ožujak

500

100 (plaća do 30.4.2020.)

400 (odgoda do 31.7.2020.)

 

Iz podataka danih u opisanom primjeru vidljivo je da porezni obveznik za ožujak traži odgodu plaćanja dospjele obveze PDV-a u iznosu od 400, jer je temeljem posebne evidencije utvrdio da mu obveza PDV-a iznosi 100, a ne 500 što je iskazano pod točkom IV. Obrasca PDV. Stoga iznos od 100 porezni obveznik treba platiti do 30. travnja 2020., dok iznos od 400 za koji traži odgodu plaćanja treba iskazati u točki VIII.2. Obrasca PDV za ožujak. 

Primjer 2. Porezni obveznik ima obvezu PDV-a pri obračunu po obavljenim isporukama, te utvrđuje preplatu PDV-a u slučaju da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama 

​Obračun PDV-a prema obavljenim isporukama

Obračunsko razdoblje

Obveza PDV-a iz točke II. Obrasca PDV

Pretporez iz točke III. Obrasca PDV

Točka IV.

Obrasca PDV

ožujak

1000

500

500

 

​Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama koji proizlazi iz posebne evidencije koju vodi porezni obveznik

Obračunsko razdoblje

Obveza PDV-a iz točke II. Obrasca PDV

Pretporez iz točke III. Obrasca PDV

Točka IV.

Obrasca PDV

ožujak

100

400

-300

 

Obračunsko razdoblje

Zaduženje po Obrascu PDV

Obveza za uplatu temeljem oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Iznos koji se upisuje pod točkom VIII.2. Obrasca PDV

ožujak

500

Nema obveze za uplatu jer je utvrđena preplata

500 (odgoda do 31.7.2020.)

 

U slučaju kada porezni obveznik koji PDV obračunava prema obavljenim isporukama pod točkom IV. Obrasca PDV-a iskaže obvezu za uplatu, a koji bi da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama pod točkom IV. Obrasca PDV iskazao preplatu, tada taj porezni obveznik pod točkom VIII.2. Obrasca PDV iskazuje isti iznos koji je primjenjujući redovan način oporezivanja prema obavljenim isporukama iskazao pod točkom IV. Obrasca PDV. 

U konkretnom slučaju porezni obveznik je pod točkom IV. Obrasca PDV iskazao obvezu za uplatu, međutim temeljem posebne evidencije utvrdio je preplatu u iznosu -300. U tom slučaju porezni obveznik pod točkom VIII.2. Obrasca iskazuje iznos 500 za koji traži odgodu, a koji je ujedno i iznos obveze PDV-a utvrđene primjenjujući redovan način oporezivanja, a iskazane na točki IV. Obrasca PDV-a. 

Primjer 3. Porezni obveznik ima obvezu PDV-a pri obračunu po obavljenim isporukama, međutim utvrđuje veću obvezu PDV-a u slučaju da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

 

​Obračun PDV-a prema obavljenim isporukama

Obračunsko razdoblje

Obveza PDV-a iz točke II. Obrasca PDV

Pretporez iz točke III. Obrasca PDV

Točka IV.

Obrasca PDV

travanj

500

200

300

 

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama koji proizlazi iz posebne evidencije koju vodi porezni obveznik

Obračunsko razdoblje

Obveza PDV-a iz točke II. Obrasca PDV

Pretporez iz točke III. Obrasca PDV

Točka IV.

Obrasca PDV

travanj

800

100

700

 

Obračunsko razdoblje

Zaduženje po Obrascu PDV

Obveza za uplatu temeljem oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Iznos koji se upisuje pod točkom VIII.2. Obrasca PDV

travanj

300

700 (plaća do 31.5.2020.)

-400

 

Porezni obveznik je u travnju temeljem posebne evidencije utvrdio da mu zbog naplaćenih i plaćenih isporuka obavljenih u ožujku i travnju obveza PDV-a za uplatu iznosi 700, a ne 300 kako je iskazano u Obrascu PDV za travanj. Stoga iznos od 700 porezni obveznik treba platiti do 31. svibnja 2020., dok iznos od -400 (koji predstavlja razliku između obveze PDV-a po Obrascu PDV za travanj i obveze PDV-a proizašle kao da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama) treba iskazati u točki VIII.2. Obrasca PDV za travanj. 

U danom primjeru porezni obveznik do 31. svibnja 2020. zbog primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima veću obvezu za uplatu nego što to zaista proizlazi iz Obrasca PDV za travanj. 

Primjer 4. Porezni obveznik ima preplatu PDV-a pri obračunu po obavljenim isporukama, međutim utvrđuje obvezu PDV-a u slučaju da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama

 

​Obračun PDV-a prema obavljenim isporukama

Obračunsko razdoblje

Obveza PDV-a iz točke II. Obrasca PDV

Pretporez iz točke III. Obrasca PDV

Točka IV.

Obrasca PDV

travanj

200

300

-100

 

​Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama koji proizlazi iz posebne evidencije koju vodi porezni obveznik

Obračunsko razdoblje

Obveza PDV-a iz točke II. Obrasca PDV

Pretporez iz točke III. Obrasca PDV

Točka IV.

Obrasca PDV

travanj

500

100

400

 

Obračunsko razdoblje

Zaduženje / preplata po Obrascu PDV

Obveza za uplatu temeljem oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Iznos koji se upisuje pod točkom VIII.2. Obrasca PDV

travanj

-100 (preplata)

400 (plaća do 31.5.2020.)

-500

 

Porezni obveznik je u travnju temeljem posebne evidencije utvrdio da mu zbog naplaćenih i plaćenih isporuka obavljenih u ožujku i travnju obveza PDV-a (prema naplaćenim naknadama) za uplatu iznosi 400, te da nema preplatu u iznosu -100 kako je iskazano u Obrascu PDV za travanj (prema obračunu po obavljenim isporukama). Stoga iznos od 400 porezni obveznik treba platiti do 31. svibnja 2020., dok iznos od -500 (koji je zbroj preplate PDV-a po Obrascu PDV za travanj i obveze PDV-a proizašle kao da primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama) treba iskazati u točki VIII.2. Obrasca PDV za travanj. 

U danom primjeru porezni obveznik do 31. svibnja 2020. zbog primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima obvezu za uplatu, a ne preplatu kako proizlazi iz Obrasca PDV za travanj. 

Radi ispravnosti u razumijevanju odgode plaćanja PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti, poreznim obveznicima skrećemo pažnju na činjenicu da će primjerice 31. srpnja 2020. kada će biti dospijeće plaćanja odgođene obveze PDV-a temeljem Obrasca PDV za ožujak ujedno biti i rok za plaćanje obveze PDV-a temeljem Obrasca PDV za lipanj. 

U slučaju produljenja roka za odgodu plaćanja PDV-a sukladno članku 71.b stavku 4. Pravilnika o provedbi OPZ-a, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev, a što je propisano člankom 71.g Pravilnika o provedbi OPZ-a. 

U slučaju da podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti odgođenu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata u skladu s člankom 71.h Pravilnika o provedbi OPZ-a. 

S tim u vezi porezno tijelo može naknadno provjeriti činjenice navedene u zahtjevu u kojem slučaju će postupiti na način propisan člankom 71.i Pravilnika o provedbi OPZ-a.

 

2. PDV kod donacija

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, oslobođeni su prema članku 71.t Pravilnika o provedbi OPZ-a plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a OPZ-a.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se za isporuke dobara i usluga bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 obavljene u ožujku 2020. i prvom tromjesečju 2020. čija obveza dospijeva do 30. travnja 2020. te isporuke obavljene do 20. lipnja 2020. 

Isporuke oslobođene plaćanja PDV-a prema članku 71.t Pravilnika o provedbi OPZ-a iskazuju se u Obrascu PDV pod točkom I.10. – Ostala oslobođenja.

U slučaju oslobođenja od plaćanja PDV-a prema članku 71.t Pravilnika o provedbi OPZ-a nije isključena mogućnost odbitka pretporeza za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.

Oslobođenje prema članku 71.t Pravilnika o provedbi OPZ-a ne primjenjuje se na isporuke dobara i usluga potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 uz naknadu ili ako su plaćene iz prikupljenih novčanih donacija. 

 

3. PDV kod uvoza

Člankom 71.u Pravilnika o provedbi OPZ-a propisano je da se na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara, u roku i uz uvjete propisane navedenom Odlukom Europske komisije koja je dostupna na poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:L:2020:103I:TOC. 

Korisnici oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu na temelju Odluke Europske komisije su državne organizacije, uključujući državna tijela, javna tijela i ostala javnopravna tijela, ili organizacije koje su odobrila nadležna tijela u Republici Hrvatskoj ili druga osoba koja dobra uvozi u njihovo ime.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu na temelju Odluke Europske komisije primjenjuje se na dobra uvezena do 31. srpnja 2020. ​

Za uvoz dobara obavljen do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a stavka 1. Zakona smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) što je propisano člankom 71.v Pravilnika o provedbi OPZ-a.

Navedeno podrazumijeva da porezni obveznik obračunani PDV pri uvozu iskaže kao obvezu u Obrascu PDV pod točkom II.15. te ako ima pravo na odbitak pretporeza u istom Obrascu PDV po točkom III.14. iskazuje i pravo na odbitak tako obračunanog poreza.

Prema tome, obvezu PDV-a pri uvozu u prijavi PDV-a može iskazati svaki porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, a obvezu PDV-a pri uvozu u prijavi PDV-a moguće je iskazati za uvoz dobara obavljen od 9. travnja 2020. do 20. lipnja 2020.

Povratak na prethodnu stranicu