Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/20-02/110
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-2
Zagreb, 14.04.2020
Porez na dodanu vrijednost
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom o tome da li je zbog sadašnje krizne situacije omogućeno da se na donaciju dezinficijensa ne plaća porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Predmetni porezni obveznik u upitu je naveo da u proizvodnji koriste vinsku bazu iz koje se može proizvesti dezinficijens, te bi kako navode isti donirali lokalnoj zajednici i Crvenom križu. 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. 

Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno odredbama članka 4. stavaka 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.

Donacija novčanih sredstava bez protučinidbe koje fizičke i pravne osobe izravno doniraju na žiro račun na koji se novčana pomoć prikuplja ne podliježu plaćanju PDV-a u smislu odredbi Zakona o PDV-u. Ako porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a donira dobra ili usluge, načelno je obvezan na takvu donaciju obračunati PDV. 

Međutim, odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) propisano je da se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu) mogu na drugačiji način propisati rokovi, plaćanje PDV-a pri uvozu te kod donacija, provedba mjera prisilne naplate, visina kamata te postupovne odredbe nego što je propisano tim Zakonom ili posebnim poreznim propisima. 

Obzirom da pandemija bolesti COVID-19 predstavlja posebnu okolnost iz članka 107.a Općeg poreznog zakona, člankom 71.t Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 45/19, 35/20 i 43/20) propisano je da su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a prema posebnom propisu, oslobođeni plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Općeg poreznog zakona. Navedeno oslobođenje primjenjuje se počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Općeg poreznog zakona.

Slijedom navedenog, sukladno članku 71.t Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona isporuke dobara, u konkretnom slučaju dezinficijensa, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 koje obavi porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a bez naknade ili protučinidbe, oslobođene su plaćanja PDV-a. Navedeno oslobođenje primjenjuje se za takve isporuke obavljene u ožujku 2020. čija obveza dospijeva do 30. travnja 2020. te isporuke obavljene do 20. lipnja 2020.

U vezi navedenog važno je istaknuti da porezni obveznici koji doniraju dobra i usluge potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.
Povratak na prethodnu stranicu