Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/20-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 05.02.2020
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

Obratili ste nam se sa zamolbom za tumačenje Tarifnog broja 3. Tarife upravnih pristojbi uz Uredbu o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.; u daljnjem tekstu: Tarifa). Navodite da se u praksi Tarifni broj 3. Tarife primjenjivao na način da su prihodi i način uplate za žalbe bili u korist prvostupanjskih tijela te, s obzirom na to da Uredbom o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 128/19.), kojom je izvršeno usklađenje Tarife sa Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19.), nije izmijenjen Tarifni broj 3. kojim je propisana visina upravne pristojbe na žalbu pred tijelima državne uprave i pred ostalim tijelima, tražite tumačenje navedenog Tarifnog broja. 

U nastavku dajemo odgovor.

Prema Tarifnom broju 3. stavku 1. Tarife na žalbu protiv rješenja pred tijelima državne uprave plaća se upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna, dok se prema stavku 2. istog Tarifnog broja na žalbu protiv rješenja pred ostalim tijelima plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

U skladu s navedenim, kada je tijelo nadležno za rješavanje žalbe protiv rješenja upravnog odjela jedinice područne (regionalne) samouprave tijelo državne uprave, za podnošenje žalbe plaća se upravna pristojba prema Tarifnom broju 3. stavku 1. Tarife.Povratak na prethodnu stranicu