Porez na dohodak - Obveza isplate na račun
Broj klase:410-01/19-01/2216
Urudžbeni broj:513-07-21-01-19-3
Zagreb, 23.12.2019
Upit u svezi načina isplate plaće

Zbog učestalih upita poreznih obveznika o mogućnosti isplate plaće radnika na kunski račun digitalne institucije za elektronički novac, odgovaramo u nastavku:


Člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18), propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17. 128/17, 106/18, 1/19 i 80/19), propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. U skladu sa stavkom 2. toga članka Zakona, a iznimno od stavka 1. toga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke između ostalih i primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona

Slijedom navedenog, isplatu primitaka od nesamostalnog rada moguće je u skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika isplatiti osim na žiro račun i na tekući račun kod banke.

Napominje se da su odredbom članka 7. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018) uređeni mogući pružatelji platnih usluga, pa to, između ostalog, mogu biti kreditne institucije (primjerice banke) i institucije za elektronički novac. Institucije za elektronički novac su posebna vrsta pružatelja platnih usluga čije je osnivanje i poslovanje uređeno Zakonom o elektroničkom novcu (NN, broj 64/2018).

Skreće se pozornost da Hrvatska narodna banka na svojim internetskim stranicama objavljuje popis institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i registriranih pružatelja usluge informiranja o računu iz drugih država članica za koje je, u skladu sa zakonom propisanom procedurom, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga u Republici Hrvatskoj. Popisima možete pristupiti putem sljedećih poveznica:

https://www.hnb.hr/documents/20182/121810/tf-pp-ds-re-xlsx-h-popisi_pruzatelja_usluga_u_RH.xlsx/e4a1e8df-ce9c-0​38a-9b5a-a9834642782d.

Obzirom da se prema očitovanju Hrvatske narodne banke digitalne institucije za elektronički novac smatraju posebnom vrstom pružatelja platnih usluga čije je osnivanje i poslovanje uređeno Zakonom o elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 64/2018), mišljenja smo da se isplata plaće radnika na kunski račun digitalne institucije za elektronički novac ne smatra isplatom na račun kod banke sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika.


Povratak na prethodnu stranicu