Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/18-01/750
Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-1
Zagreb, 08.08.2018
Priznavanje porezne olakšice u godišnjem obračunu poreznim obveznicima koji nisu podnijeli Obrazac ZPP-DOH
U svezi mogućnosti priznavanja porezne olakšice u godišnjem obračunu poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (P1), a  koji na poreznoj kartici nisu imali evidentiranu oznaku P1 niti su u propisanom roku podnijeli Obrazac ZPP-DOH, a kojima je poslodavac istu priznavao u tijeku poreznog razdoblja, u nastavku se očitujemo:

U skladu s člankom 24. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon), kod dohotka od nesamostalnog rada predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće, odnosno mirovine ili sam porezni obveznik, prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate, a obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 23. Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka: za rezidenta u skladu s člankom 14. stavcima 3. i 4. Zakona, odnosno za nerezidenta u skladu s člankom 16. stavkom 1. Zakona, a na temelju porezne kartice iz članka 26. Zakona.  Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna. Obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz stavaka 2. i 3. Zakona umanjuje se za 50% umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine ili poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Napominjemo kako je Središnji ured Porezne uprave, u svezi načina priznavanja porezne olakšice poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara, na službenim stranicama Porezne uprave 10. siječnja 2017. objavio sljedeću obavijest:

„Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2017. poslodavci pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada utvrđeni predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće)  poreznim obveznicima (radnicima) koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara umanjuju za 50%.

Ovim putem podsjećamo da se osobni odbitak iz članka 14. Zakona, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak, odnosno poreza na dohodak od nesamostalnog rada (uključujući i pripadnost  jedinici lokalne samouprave razvrstane u I. skupinu po stupnju razvijenosti  odnosno pripadnosti području Grada Vukovara) priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičku osobu koja ostvaruje primitke iz članka 21. Zakona o porezu na dohodak imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovine ili sam porezni obveznik.

Temeljem navedenoga, umanjenje predujma poreza na dohodak moguće je provesti isključivo ako su zadovoljeni kumulativno dva uvjeta:

1. da je na poreznoj kartici upisana oznaka grada/općine koja je prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstana u  I. skupinu po stupnju razvijenosti, a to su:
Babina Greda, Biskupija, Cetingrad, Civljane, Čađavica, Dežanovac, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Gornji Bogićevci, Gradina, Gundinci, Gunja, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Kapela, Kistanje, Kloštar Podravski, Krnjak, Levanjska Varoš, Lokvičići, Markušica, Mikleuš, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Rovišće, Sopje, Staro Petrovo Selo, Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štefanje, Štitar, Trnava, Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrginmost, Vrhovine i Zrinski Topolovac
Ili je upisana oznaka Grada Vukovara. 

2. da je pod  oznakom za prebivalište i boravak radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 21. Zakona odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara upisana oznaka  „P.1.“.

Ako nisu kumulativno zadovoljena oba gore navedena uvjeta poslodavac NE MOŽE umanjiti obračunati predujma poreza na dohodak za 50%. 

Ako je upisana oznaka  „P.1.“, a radi se nekoj drugoj općini/gradu koja nije navedena u ovoj obavijesti ili je upisana oznaka  „P.2.“, a radi se području Grada Vukovara potrebno je uručiti takve porezne kartice radnicima, te ih uputiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu/uobičajenom boravištu radnika radi usklađenja podataka na poreznoj kartici.
Ako radnik ima upisanu navedenu oznaku grada/općine i u istoj boravi ali nema upisanu oznaku  „P.1.“, također je potrebno radniku uručiti poreznu karticu i  uputiti ga u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu/uobičajenom boravištu radnika radi usklađenja podataka na poreznoj kartici.“

 
Dakle, samo porezni obveznici koji imaju prebivalište i borave na područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, ostvaruju poreznu olakšicu ako na poreznoj kartici imaju upisanu oznaku grada/općine jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu ili područja Grada Vukovara odnosno da je pod oznakom prebivališta i boravka za fizičku osobu koja ostvaruje primitke iz članka 21. Zakona, upisana oznaka P.1.

Nadalje, člankom 53. stavkom 1. Zakona, propisano je pravo za porezne obveznike na koje se primjenjuje poseban postupak, koji ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka te podacima o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja, mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku te istom priložiti vjerodostojne isprave.

Ako Porezna uprava nema podatke kao što su primjerice mjesto boravka i mjesto prebivališta poreznog obveznika, a koje je porezni obveznik dužan prijaviti Poreznoj upravi kako bi se porezne olakšice utvrdile i priznale na temelju porezne kartice ili ako porezni obveznik nije dostavio podatke najkasnije putem obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku te istom priložio vjerodostojne isprave, Porezna uprava ne može niti umanjiti dohodak u godišnjem obračunu.

Nadalje, člankom 54. stavkom 6. Zakona propisano je da osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja ne može biti propuštanje roka za podnošenje obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku ili obrasca za pokretanje posebnog postupka, osim u slučaju opravdanih razloga sukladno odredbama zakona kojim je uređen opći porezni postupak.

Općim poreznim zakonom (Narodne novine, broj 115/16) u članku 94. propisano je da ako je porezni obveznik iz opravdanih razloga propustio izvršiti neku radnju u zakonskom roku ili roku koje je utvrdilo porezno tijelo i zbog toga trpi posljedicu, dopustiti će se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje. Prijedlog za povrat u prijašnje stanje se podnosi u toku od osam dana od dana kada je prestao razlog za propuštanje roka, odnosno od dana od kada je porezni obveznik doznao za uzrok.

Prema navedenom, u slučaju propuštanja roka za podnošenje obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku ili obrasca za pokretanje posebnog postupka, privremeno porezno rješenje u posebnom postupku utvrđivanja poreza na dohodak, može se izmijeniti ako porezni obveznik opravda, odnosno učini vjerojatnim razlog propuštanja roka za podnošenja obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku ili obrasca za pokretanje posebnog postupka i ako prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnese u roku od osam dana kada je prestao razlog za propuštanje roka.

Prema članku 6. stavku 3. Općeg poreznog zakona porezno tijelo je dužno upozoriti sudionike porezno-pravnog postupka na njihova prava i obveze u postupku, a prema članu 9. Općeg poreznog zakona sudionici poreznog postupka su dužni postupati u dobroj vjeri, te prema članku 2. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezno tijelo postupa u dobroj vjeri na način da poreznog obveznika obavještava o njegovim pravima i obvezama u poreznim postupcima koji se vode pred poreznim tijelom.

Budući da je iz priloženog pitanja očito da poslodavac nije postupio na prethodno opisani način odnosno nije ispravno obračunao i uplatio predujam poreza na dohodak, poslodavca je potrebno pozvati da podnese ispravak Obrasca JOPPD za navedeno razdoblje i upozoriti ga da je nepravovremeno plaćanje poreznih obveza, odnosno uplata manjeg predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada kažnjivo prema članku 91. Zakona.

Povratak na prethodnu stranicu