Porez na dodanu vrijednost - Oporezive transakcije
Broj klase:410-19/18-02/319
Urudžbeni broj:513-07-21-01/19-2
Zagreb, 08.02.2019
Usluga dorade
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa zatražio je mišljenje o poreznom tretmanu vezano uz transakcije u kojima sudjeluje porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije (u daljnjem tekstu: EU). Naime, prema navodima u upitu, društvo „H“ sa sjedištem u Saveznoj Republici Njemačkoj (u daljnjem tekstu: Njemačka) registrirano je za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Hrvatska). Ono svoj repromaterijal iz skladišta u Njemačkoj šalje u Hrvatsku na doradu tuzemnom društvu „O“ radi proizvodnje gotove obuće. Međutim, dio repromaterijala za doradu dobavljači iz Hrvatske i iz drugih država članica EU isporučuju direktno u Hrvatsku na skladište društva „O“, a svoje račune ispostavljaju na hrvatski porezni broj društva „H“. Dakle, prema navodima u upitu, dorada, odnosno proizvodnja gotove obuće u Hrvatskoj, obavlja se iz repromaterijala koji je društvo „H“ poslalo društvu „O“ sa svog skladišta u Njemačkoj i iz repromaterijala koji je društvo „H“ nabavilo u Hrvatskoj.
Nadalje, navodi se da društvo „O“ za uslugu dorade izdaje račun društvu „H“ na njegov njemački porezni broj, pri čemu ne obračunava hrvatski PDV, a na računu navodi napomenu „Prijenos porezne obveze u skladu s čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u“. Također se navodi da društvo „H“ sav repromaterijal, koji sa svog skladišta u Njemačkoj šalje na doradu u Hrvatsku, kao i povrat proizvedene gotove obuće ne tretira kao premještanje dobara unutar EU, sukladno članku 7. stavku 6. točki d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 do 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u).
U vezi navedenog, postavljeno je pitanje odnosi li se odredba članka 7. stavka 6. točke d) Zakona o PDV-u na onaj dio utrošenog repromaterijala koji se u proizvedenoj gotovoj obući šalje na skladište u Njemačku, a koji nije prethodno bio poslan iz Njemačke na doradu u Hrvatsku, već ga je društvo „H“ nabavilo direktno u Hrvatskoj ili se navedeno smatra premještanjem dobara.
Nadalje, zatraženo je mišljenje i uputa o postupanju prilikom slanja poreznih obrazaca jer je, prema navodima u upitu, porezni obveznik iz dostavnog popisa kao opunomoćenik za slanje PDV prijava stranog poreznog obveznika dobio informaciju od nadležne ispostave Porezne uprave da je uz poreznu prijavu obvezan slati i Obrazac INO PPO.
 
U vezi navedenog, u nastavku odgovaramo.
 
Predmet oporezivanja PDV-om, prema odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u, je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar EU te uvoz dobara.
 
Bitno obilježje oporezive isporuke je, sukladno članku 8. stavcima 2. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13 do 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), međusobna uzročna veza između isporuke i naknade. Za prosudbu o postojanju ovog obilježja mjerodavan je gospodarski interes sudionika, neovisno o tome kako su sami sudionici određeni posao nazvali. Ako jedinstvena transakcija istovremeno ima obilježja isporuke dobara i obilježja obavljene usluge, za razvrstavanje su bitna ona obilježja koja određuju stvarni gospodarski sadržaj transakcije, uzimajući u obzir volju ugovornih strana.
 
Ako naručitelj daje proizvođaču materijal radi prerade, obrade, dorade ili izrade određenog proizvoda, takva isporuka dobara nije oporeziva, ako naručitelj zadržava pravo raspolaganja tim materijalom, sukladno odredbi članka 14. stavka 1. Pravilnika o PDV-u.
 
Sukladno odredbi članka 7. stavka 6. točke d) Zakona o PDV-u, premještanjem dobara unutar EU u smislu stavka 5. toga članka ne smatra se otprema ili prijevoz dobara u svrhu obavljanja usluge procjene vrijednosti dobara ili rada na tim dobrima poreznom obvezniku u državi članici u kojoj otprema ili prijevoz dobara završavaju, pod uvjetom da se dobra nakon obavljanja usluge procjene ili rada na njima vrate istom poreznom obvezniku u tuzemstvo.
 
Slijedom navedenog, kada tuzemni porezni obveznik proizvodi ili dorađuje proizvod od dostavljenog mu repromaterijala koje naručitelj usluge dorade, odnosno proizvodnje, doprema iz druge države članice EU ili ga nabavlja od drugih poreznih obveznika na način da taj repromaterijal bude dostavljen na skladište pružatelja usluge, u smislu odredbi Zakona o PDV-u radi se o jedinstvenoj isporuci usluge dorade, odnosno proizvodnje, koju tuzemni porezni obveznik obavlja naručitelju usluge.
Napominjemo da vezano uz postavljeno pitanje o obvezi podnošenja Obrasca INO PPO nemamo dovoljno informacija, stoga načelno odgovaramo. Porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici EU, koji je registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, sukladno odredbi članka 85. stavka 10. Zakona o PDV-u, bio je obvezan podnositi Obrazac INO PPO za razdoblja oporezivanja do 31. prosinca 2018. godine u kojima je obavljao isporuke u tuzemstvu na koje su se primjenjivale odredbe članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u.
 
Povratak na prethodnu stranicu