Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410–01/18–01/2424
Urudžbeni broj:513–07–21–01–18–2
Zagreb, 05.12.2017
Prodaja duhanskih proizvoda u sustavu fiskalizacije
​Veza vaš broj: KLASA: 471–01/17–01/373; URBROJ: 513–02–1910/1–17–8, od 4. listopada 2017.
 
Zaprimili smo vaš dopis kojim tražite tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16) u svezi prodaje roba ili usluga putem prodajnih automata.
 
U nastavku dostavljamo sljedeće mišljenje
.
Obveznici fiskalizacije prema odredbi članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. istoga Zakona.
 
Nadalje, člankom 5. točkom 7. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je kako se obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik za promete ostvarene od prodaje proizvoda i usluga putem prodajnih automata. Navedeno izuzeće od obveze fiskalizacije se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga putem prodajnih automata koji zaprimaju i vraćaju novac i u potpunosti zamjenjuju rad djelatnika. Ovim člankom nije propisano institucijsko izuzeće već se izuzeće odnosi na pojedine djelatnosti.
 
Glede konkretnog pitanja iz upita za prodaju duhanskih proizvoda putem prodajnog automata, važe posebne zakonske odredbe koje propisuju uporabu i stavljanje u promet duhanskih proizvoda.
 
Po pitanju poslovnog prostora, odnosno, što se prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom smatra poslovnim prostorom, propisano je člankom 2. točkom 6. navedenog Zakona. Prema ovom članku, poslovnim prostorom se smatra svaki zatvoreni ili otvoreni prostor i svako pokretno mjesto koje služi za obavljanje djelatnosti isporuke dobara te obavljanje usluga. Za potrebe fiskalizacije, zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja različita djelatnost.
 
Slijedom prethodno navedenog, prodaja roba ili usluga putem prodajnih automata ne podliježe obvezi fiskalizacije i izdavanja fiskaliziranih računa. Međutim, u konkretnom slučaju iz upita, za prodaju duhanskih proizvoda postoji zabrana prodaje putem prodajnih automata prema članku 11. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine, broj 125/08). Kako je posebnim Zakonom propisana zabrana prodaje duhanskih proizvoda putem automata, odredbe Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom ne primjenjuju se na ovaj vid prodaje duhanskih proizvoda.
 
Povratak na prethodnu stranicu