Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410–01/17–01/2682
Urudžbeni broj:513–07–21–01–18–2
Zagreb, 15.03.2018
Pokretne djelatnosti u sustavu fiskalizacije, prijava adrese poslovnog prostora
​Zaprimili smo dopis podnositelja iz dostavnog popisa, kojim se traži tumačenje odredbi  Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16, dalje u tekstu: Zakon), glede prijave adrese poslovnog prostora za pokretne djelatnosti.
U nastavku dostavljamo slijedeće mišljenje.
Obveznici  fiskalizacije iz članka 3. Zakona, koji robe ili usluge naplaćuju sredstvima koja se smatraju gotovinom u obvezi su Poreznoj upravi dostaviti podatke o adresi poslovnih prostora. Dostava podataka o poslovnim prostorima u kojima obavljaju djelatnost ili više djelatnosti, obveznici fiskalizacije prijavljuju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna (u nastavku: sustav ePorezna), sukladno članku 19. stavku 4. Zakona ili nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije, ako nisu korisnici sustava ePorena.
 
Odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom uređuju postupak fiskalizacije kao skup mjera kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa u prometu gotovinom na području Republike Hrvatske. Zakonom se, između ostalog, uređuje postupak fiskalizacije u prometu gotovinom, obveznike fiskalizacije, sadržaj računa za provedbu fiskalizacije te dostavu podataka o poslovnim prostorima.
 
Dakle, Zakon ne uređuje obvezu izdavanja računa, već postupak fiskalizacije kada postoji obveza izdavanja računa koji se naplaćuju sredstvima koja se prema Zakonu, smatraju gotovinom. Člankom 2. točkom 5. Zakona propisana su sredstva koja se smatraju gotovinskim plaćanjem (novčanice, kartice, ček ili drugi sličan način plaćanja). Također pod sadržajem računa prema članku 9. Zakona nije predviđeno navođenje adrese obveznika fiskalizacije, odnosno adrese poslovnog prostora.
 
Pod poslovnim prostorom sukladno članku 2. točki 6. Zakona smatra se svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, ali i svako pokretno mjesto. Pod pokretnim mjestom smatra se: kombi, dostavno vozilo, štand i klupa na tržnici, štand i klupa izvan tržnica, štand i klupa unutar trgovačkih centara, ustanova i sl., kiosk, pokretna prodaja, prodaja na daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja putem telefona), direktna prodaja putem zastupnika, automati, prigodna prodaja (sajmovi, izložbe i sl.), proizvodni objekti seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, proizvodni objekti pravnih ili fizičkih osoba koji posjeduju povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama, spremišta, trapilišta i sl., objekti za sadni materijal.
 
Nadalje, člankom 19. stavkom 5. Zakona, predviđeno je navođenje tipa poslovnog prostora prema načinu obavljanja djelatnosti internetska trgovina, pokretna trgovina i slično, odnosno, obavlja li se djelatnost na terenu ili se radi o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti. Za sva pokretna mjesta predviđeno je evidentirati podatke o poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije prema adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta fizičke osobe te za pravnu osobu prema sjedištu pravne osobe.
 
U konkretnom slučaju iz upita, razvidno je da se radi o djelatnosti domaće radinosti koja želi prodaju vlastitih proizvoda obavljati putem pokretnog poslovnog prostora, te se prijava podataka o poslovnom prostoru obveznika fiskalizacije evidentira prema adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta fizičke osobe.
 
Slijedom prethodno navedenog, obveznici fiskalizacije koji obavljaju djelatnost putem pokretnih poslovnih prostora, podatke o svojim poslovnim prostorima evidentiraju prema adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta za fizičku osobu te za pravnu osobu prema sjedištu pravne osobe.
 
Povratak na prethodnu stranicu