Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/17-01/3039
Urudžbeni broj:513–07–21–01/17−2
Zagreb, 27.12.2017
Obveza fiskalizacije i izdavanje fiskaliziranog računa u elektroničkom obliku
​Zaprimili smo dopis podnositelja iz dostavnog popisa, kojim se traži tumačenje članka 15. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16), glede propisane obveze izdavanja fiskaliziranog računa putem elektroničkog naplatnog uređaja sukladno članku 16. ovog Zakona.
 
U nastavku dostavljamo slijedeće mišljenje.
 
Obveznici fiskalizacije prema odredbi članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. istoga Zakona.
 
Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je da se postupak izdavanja fiskaliziranih računa provodi samo kod onih obveznika fiskalizacije koji robe ili usluge naplaćuju sredstvima koja se smatraju gotovinom.
 
Sukladno članku 16. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, nedvojbeno je kako se svaki račun koji podliježe obvezi fiskalizacije, mora napisati u obliku elektroničkog zapisa kako bi bio spreman za fiskalizaciju i dodjelu Jedinstvenog identifikatora računa. Obveznik fiskalizacije elektronički potpisuje elemente računa te ih u takvom obliku dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.
 
Prema članku 25. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, obveznik fiskalizacije dužan je na vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun. Kupac je dužan račun sačuvati te u slučaju provjere isti dati ovlaštenoj osobi na uvid shodno članku 26. ovog Zakona.
 
Nadalje, obveznik fiskalizacije može kupcu dostaviti fiskalizirani račun na elektroničku poštu, drugi elektronički nosač ili uređaj pod uvjetom da isti pristane na takvu dostavu i da osigura da se izdani račun u svakom trenutku može vidjeti na zahtjev ovlaštene osobe i bude čitljiv temeljem članka 66. stavka 8. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, dalje u tekstu: OPZ).
 
Računi i ostala dokumentacija moraju se čuvati u rokovima propisanima OPZ-om.
 
Iz svega navedenog proizlazi da zakonska rješenja ne isključuju niti jedan vid izdavanja računa (na papiru ili u obliku elektroničkog zapisa). Također, svi izdani računi mogu se čuvati u navedenim oblicima, a prema zakonskim rokovima. U slučaju nadzora ili drugih potreba, moraju biti dostupni poreznim tijelima.
 
Povratak na prethodnu stranicu