Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410–01/17–01/1554
Urudžbeni broj:513–07–21–01/17−2
Zagreb, 13.09.2017
Obveze fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svezi prodaje karata
​Zaprimili smo vaš upit kojim tražite tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12 i 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon), u svezi prodaje karata za prijevoz putnika u: svoje ime i za svoj račun, u tuđe ime i za tuđi račun, međunarodnom prijevozu i online prodaja te digitalni račun.
 
U nastavku dostavljamo mišljenje.
 
Obveznici fiskalizacije prema odredbi članka 3. Zakona su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema Zakonu.
 
U svrhu obavljanja usluga u tuđe ime i za tuđi račun, razlikuju se slučajevi je li organizator prijevoza i prodavatelj karata ili ne. Ukoliko je organizator prijevoza i prodavatelj karata u tom slučaju posrednik u prodaji je samo posrednik, a obveznik fiskalizacije je organizator prijevoza i dužan je učiniti sve predradnje u svrhu fiskalizacije i izdavanja fiskaliziranih računa
Nadalje, organizator prijevoza (dalje nalogodavatelj) sklapa ugovor o nalogu za prodaju sa prodavateljima (dalje nalogoprimatelj) koji će na svojim prodajnim mjestima obavljati uslugu u tuđe ime i za tuđi račun. Prema sklopljenom ugovoru račun za obavljenu uslugu izdaje se i fiskalizira s OIB--om obveznika fiskalizacije nalogodavatelja, a u polju OIB operatera naplatnog uređaja isto se navodi OIB nalogodavatelja.
 
Pitanje prijave poslovnog prostora Ministarstvu financija, Poreznoj upravi obveza je nalogodavatelja te će se na računu označavati kao izdvojeni poslovni prostor nalogodavatelja koji će izdavati i fiskalizirati nalogoprimatelj. Ako nalogoprimatelj proviziju za izvršenu uslugu naplaćuje u gotovini od nalogodavatelja, na računu iskazuje OIB nalogoprimatelja, a u polje operater, iskazuje OIB zaposlenika koji je izdao i fiskalizirao račun.
 
Odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom uređuju postupak fiskalizacije kao skup mjera kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa u prometu gotovinom na području Republike Hrvatske.
Ako obveznik fiskalizacije pruža usluge osim  na području Republike Hrvatske i izvan njenih granica dužan je, prema odredbama Zakona i posebnih propisa, razgraničiti usluge koje su u obvezi fiskalizacije i izdavanja fiskaliziranih računa, od usluga izvan granica Republike Hrvatske.
Prije izdavanja prvog računa obveznik fiskalizacije dužan je učiniti sve predradnje u svrhu fiskalizacije i izdavanja fiskaliziranih računa za usluge u Republici Hrvatskoj, a za dio usluga izvan njenih granica, u obvezi je izdavati račune prema propisima važećim za državu u kojoj obavlja uslugu.
 
Obveznici fiskalizacije, koji po posebnom propisu, imaju pravo naplaćivati račune u stranim sredstvima plaćanja, moraju, za potrebe fiskalizacije u prometu gotovinom, preračunati iznos u stranom sredstvu plaćanja u kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na da naplate i taj iznos iskazati na izdanom računu.
 
Glede usluge online podrške organizatorima i posrednicima u prodaji, a istu neko društvo pruža samo u vidu online sučelja, tada je tom društvu za online podršku potrebno da samo već dostavljene i verificirane podatke o poslovnim prostorima od obveznika fiskalizacije sa kojima ima poslovno tehničku suradnju, evidentira u svojim programskim rješenjima. Također sredstva plaćanja koja se smatraju gotovinom idu na račun obveznika fiskalizacije bez posredovanja.
 
Obveznik fiskalizacije dužan je kupcu izdati fiskalizirani račun uz prodanu robu ili uslugu, bez obzira u kojem obliku izdaje račun, te je obveznik fiskalizacije dužan omogućiti poreznom tijelu pristup svim računima, pa i u onim slučajevima kada se računi izdaju i čuvaju u elektroničkom obliku.
 
Sukladno članku 26. Zakona kupac i svaki drugi primatelj računa dužan je zadržati izdani račun nakon izlaska iz poslovnog prostora te na zahtjev ovlaštene osobe pokazati izdani račun.
 
Povratak na prethodnu stranicu