Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410–01/17–01/2778
Urudžbeni broj:513–07–21–01/18–2
Zagreb, 02.01.2018
Predmetna oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi
​Zaprimili smo upit podnositelja iz dostavnog popisa kojim traži pojašnjenje Zakona o upravnim pristojbama  i to članka 9. stavka 2. točaka 21. i 23., u svezi predmetnog oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi za redovito obrazovanje. U nastavku dostavljamo slijedeće mišljenje.
 

Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16, dalje u tekstu: Zakon) propisuje obvezu plaćanja upravnih pristojbi za sva pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, osim ako za iste nije propisano opće ili predmetno oslobođenje.

Obveza plaćanja upravne pristojbe sukladno članku 5. Zakona, nastaje u trenutku kada je zaprimljen zahtjev obveznika neovisno jeli zahtjev zaprimljen u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem.
 
Nadalje, ako pristojba nije plaćena u trenutku nastanka obveze plaćanja, naplatit će se u iznosu prema važećem propisu u trenutku kada je nastala obveza plaćanja pristojbe prema članku 28. Zakona.
U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena pristojba naznačuje se da je pristojba plaćena i to: prema kojem tarifnom broju Tarife, u kojem iznosu i na koji način („na račun“ ili „u državnim biljezima“ ili „sustav e-Pristojbe“). Također, u slučaju oslobođenja od plaćanja pristojbi, na izdanim pismenima je potrebno naznačiti na osnovi kojih odredbi Zakona ili drugih propisa su ista oslobođena od plaćanja pristojbi.
 

Predmetna oslobođenja prema članku 9. Zakona uvjetovana su svrhom i utvrđuju se za određena pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.

Konkretno, primjena odredbe predmetnog oslobođenja iz članka 9. stavak 2. točka 21. Zakona odnosi se na sva pismena i radnje u svezi sa redovitim obrazovanje te također i svjedodžbe i diplome o neposredno okončanom redovitom obrazovanju odnosno prestanku statusa redovnog učenika ili studenta.
 

Ako se izdaju svjedodžbe ili diplome u svrhu dokaza stručne osposobljenosti nezaposlene osobe za prijavu na natječaj za zapošljavanje, u tom slučaju primjenjuje se odredba predmetnog oslobođenja iz članka 9. stavka 2. točke 23. Zakona.
 

Slijedom navedenog, predmetno oslobođenje za redovito obrazovanje odnosi se i na uvjerenja, potvrde ili druge dokaze o statusu trenutno dovršenog redovitog obrazovanja, o stupnju stručne osposobljenosti, odnosno, stečenog zvanja. Također, na sve navedene dokaze o naobrazbi, primjenjivo je predmetno oslobođenje u svezi sa nezaposlenim osobama.

 

Povratak na prethodnu stranicu