Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/18-01/359
Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-2
Zagreb, 20.03.2018
Porezni tretman isplata pozajmica iz kase uzajamne pomoći članovima sindikata

Iz Sindikata  dostavili su nam upit o poreznom tretmanu isplate pozajmice uz kamatu od 1% članovima sindikata iz kase uzajamne pomoći. U nastavku odgovaramo:

   

Člankom 8. stavkom 2. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona. Međutim, ako su ti primici u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. stavka 2. Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom.


Prema članku 39. stavku 3. točki 5. Zakona primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju se primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima i druge pogodnosti prema članku 21. stavku 3. Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 3% godišnje, osim kamata po kreditima koji se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave. Prema članku 21. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17 i 128/17) ako uslijed primjene zakonom utvrđenih promjenjivih parametara iznos obračunate kamate koja je ugovorena iznad stope od 3% godišnje u određenom trenutku padne ispod stope od 3% godišnje, tako novoutvrđena kamata ne smatra se povoljnijom kamatom iz članka 21. stavka 3. Zakona.


Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 40. Zakona obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom i to po odbitku, po stopi od 24% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 14. Zakona. 


Prema članku 22. stavku 1. Pravilnika vrijednost primitaka u naravi utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost). Prema članku 55. stavku 2. Pravilnika predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitaka u naravi utvrđuje se i plaća od osnovice koju čini tržišna vrijednost primitka (s uključenim porezom na dodanu vrijednost) uvećana za možebitne doprinose za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnim propisima i uvećana za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, na način iz stavka 1. toga članka, odnosno u skladu s člankom 25. stavkom 3. Zakona.


Slijedom navedenog, ako sindikat daje pozajmice svojim članovima uz kamatu nižu od 3%, razlika između te niže kamate i kamate od 3% može se smatrati pomoći, odnosno potporom iz članka 8. stavka 2. točke 9. Zakona, odnosno neoporezivim primitkom, pod uvjetom da se pozajmica pod tim istim uvjetima može isplatiti svim članovima tog sindikata i da se eventualni troškovi koje sindikat ima zbog te povoljnije kamate nadoknađuju iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela sindikata te uz uvjet da se za tu povoljniju kamatu (odnosno razliku između odobrene kamate i kamate od 3%) ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona. U protivnom, ako navedeni uvjeti nisu zadovoljeni razlika kamate do 3% smatra se drugim dohotkom.

Povratak na prethodnu stranicu